Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ

ipalliloi-andres

ipalliloi-andresΕρώτημα: Επιτρέπεται η άσκηση στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή (δηλαδή έναρξης ελευθερίου επαγγέλματος ή απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα);

Απάντηση: Με το άρθρο 38 του ν. 3584/2007 (μέρος πρώτο, κεφάλαιο Γ) ορίζονται τα εξής, για τους μονίμους υπαλλήλους:

«1.Απαγορεύεται η άσκηση στους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία.

3. Απαγορεύεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β’ βαθμού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου».

Με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 3584/2007 οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του πρώτου μέρους εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα των ΟΤΑ που αφορούν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είναι τα άρθρα 168-177 του ν. 3584/2007. Στα ως άνω άρθρα δεν προβλέπεται αντίστοιχο κόλλημα  για τους ΙΔΟΧ αλλά ούτε και σε άλλες διατάξεις.

Πηγή: dimosnet.gr