14.2 C
Athens
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Προς Πρυτανεία ΑΣΚΤ | Επιστολή ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για άρση αδικίας σε αναγνώριση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Πρόσφατα

Κυρία Πρύτανη,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Απευθυνόμαστε σε εσάς, σχετικά με την αναγνώριση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναδέλφου μας.

Όπως μας έχει ενημερώσει η συνάδελφος μας Αρχιτέκτων κα Φωτεινή Βέττα είναι κάτοχος Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» & υπάλληλος στο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Τον 6/2018 ελέγχθηκε & εγκρίθηκε η συνάφεια της ανωτέρω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΑΣΚΤ & της χορηγήθηκε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για την εκπόνηση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3528/2007.

Τον 2/2020 κατέθεσε στην Δ/νση Διοικητικού αναλυτική βαθμολογία, όπου αναφέρονταν όλα τα μαθήματα & ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας της & ο χρόνος διάρκειας σπουδών. Η οποία & συμπεριλήφθηκε στον υπηρεσιακό της φάκελο. Την 5- 6-2020 της ζητήθηκε να επανακαταθέσει την ανωτέρω αναλυτική βαθμολογία, όπως & έπραξε.

Τον 11/2021 με την με αρ. πρωτ. 3787/03-11-2021 αίτησή της κατέθεσε στην Δ/νση Διοικητικού τον τίτλο σπουδών (μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της) σύμφωνα με την παρ.2 της Απόφασης ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/27- 02-2008. Εκ των υστέρων της ζητήθηκε από τη Δ/νση Διοικητικού να επανακαταθέσει την αναλυτική βαθμολογία, διότι “πρέπει να περάσει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να εγκριθεί ως προς τη συνάφεια” (πάλι), όπως & έπραξε, με αρ. πρωτ. 403/8- 2-2022, συμπληρωματικά της αρχικής αίτησης 03-11-2021 (η οποία επί της ουσίας δεν επέφερε καμία αλλαγή).

Τον 11/2022 & τον 7/2023 με δύο (2) Αποφάσεις του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΑΣΚΤ έκρινε την αναγνώριση προσμέτρησης της συνάφειας του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, από την ημερομηνία κατάθεσης 8-2-2022 της συμπληρωματικής αναλυτικής βαθμολογίας & όχι από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης 3-11-2021 του τίτλου σπουδών, αναφέροντας επί λέξει: “…. ημερομηνία αναγνώρισης προσμέτρησης της συνάφειας….από την ημερομηνία κατάθεσης της αναλυτικής βαθμολογίας ήτοι 08.02.2022, καθώς για την απόδειξη της συνάφειας απαιτείται η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Κύριο εξ’ αυτών των δικαιολογητικών, για την εξέταση της συνάφειας του περιεχόμενου των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η τελική αναλυτική βαθμολογία η οποία & κατατέθηκε από την αιτούσα στις 08.02.2022″, επικαλούμενο το Συμβούλιο το άρθρο 9 παρ.3α & 3β Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/16-12- 2015) “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.”: “3.α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.. β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.”

Επειδή κατά τη γνώμη μας αδίκως, η αναγνώριση προσμετράται από την ημερ/νία κατάθεσης της αναλυτικής βαθμολογίας και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης, ζητάμε να διορθωθεί αυτή η αδικία, διότι:

-Η Συνάφεια του τίτλου σπουδών της συναδέλφου μας προκύπτει άμεσα από τον τίτλο σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», οπότε κατά τη γνώμη μας δεν απαιτούνταν η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

-Η σχετική συνάφεια είχε ήδη ελεγχθεί το 2018, όταν και της χορηγήθηκε η σχετική εκπαιδευτική άδεια.

-Η αναλυτική βαθμολογία υπήρχε ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο της συναδέλφου από το 2020, όταν και της ζητήθηκε και επί της ουσίας, η αναλυτική βαθμολογία δεν έφερε καμία αλλαγή, από την αρχική έως την τελική.

-Από πουθενά δεν προκύπτει, ποια ακριβώς είναι αυτά τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά.

Η πρόταση του νόμου: “Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.” δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην ημερομηνία υποβολής των επιπλέον δικαιολογητικών, αλλά στην ημερομηνία κατάθεσης του τίτλου, ο οποίο ευθέως προκύπτει ότι είναι σχετικός.

Τα Υπουργείο Εσωτερικών και Παιδείας στα οποία κοινοποιείται το παρόν, καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις