20.3 C
Athens
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών | Σχόλιο ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

Πρόσφατα

Σχόλιο του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

Νόμοι ψηφίζονται, εγκύκλιοι βγαίνουν, κάτω κυρίως από την κοινωνική πίεση και από μια πραγματικότητα που υπάρχει. Όταν, όμως, ένας εργαζόμενους των 700 και των 1.000 ευρώ, και όχι μόνο, δεν μπορεί να ζήσει σε τέτοιες περιοχές, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει αυξημένη τουριστική δραστηριότητα.

Οι τιμές των ενοικίων, αν βρεθεί σπίτι, βρίσκονται στο «Θεό», ενώ αυτός ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα έξοδα διαβίωσης!

Το ερώτημα είναι εφαρμόζονται; Επιχορηγούνται οι εργαζόμενοι με το ύψος του ενοικίου, παρέχεται δωρεάν καθημερινή σίτιση; Οιπληροφορίες μας λένε πως όχι.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Με το άρθρο 88 «Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017» του ν. 5003/2022 (Α΄ 230), προβλέπεται ότι:

1.Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α` 87),

2.οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

3.οι νησιωτικοί δήμοι,

4.τα νομικά πρόσωπα των ανωτέρω δήμων (περ. 1, 2 και 3) και

5.οι Ο.Τ.Α. β` βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής:

α) στους υπάλληλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,

β) στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

γ) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και

δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η παροχή του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους.

Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

Η παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής επιτρέπεται πλέον να καταβάλλεται σε είδος και με τη μορφή χρηματικού επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων.

Με την σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού  συμβουλίου εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής.

Το συνολικό ύψος της παροχής, σε είδος και σε χρήμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δαπάνη των δικαιούχων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της παροχής σε χρήμα και προσδιορίζεται η δαπάνη ανά δήμο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε τη συνδρομή της ΚΕΔΕ, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία από τους δήμους σε πρώτη φάση, για την υλοποίηση της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, ήτοι α) του αριθμού των υπαλλήλων στους οποίους ενδεχομένως χορηγήσουν χρηματικό επίδομα, β) του ύψους μηνιαίας δαπάνης σίτισης για κάθε υπάλληλο και γ) του ύψους μηνιαίας δαπάνης για κατάλυμα διαμονής για κάθε υπάλληλο.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η πρώτη σχετική υπ’ αριθμ. 43802/16.05.2023 (Β΄ 3274) ΚΥΑ, στην οποία συμπεριλήφθηκαν δέκα έξι (16) δήμοι, για τους οποίους κατέστη δυνατή η συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων για την έκδοση της απόφασης στοιχείων, που οι ίδιοι υπέβαλλαν στο σύνδεσμο της ΚΕΔΕ https://forms.gle/Q3YMvq3fNxdS6uCK8. 

Κρίνεται σκόπιμο εφεξής, προκειμένου να εκδοθεί/εκδοθούν απόφαση/αποφάσεις για τους λοιπούς φορείς, όπως συμπληρώσετε τον πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος που σας αφορά και αποστείλετε αυτόν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisi_stegasi@ypes.gr που έχει δημιουργηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και όχι στο σύνδεσμο της ΚΕΔΕ. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να αποστείλετε και τυχόν σχετικά ερωτήματα περί εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

Όπως έχουν ήδη ενημερωθεί οι πρώτοι δέκα έξι (16) δήμοι, σας γνωρίζουμε, ότι οι σχετικές δαπάνες, εφόσον αποφασίσουν τα συλλογικά σας όργανα να χορηγήσουν τα εν λόγω επιδόματα, θα διενεργηθούν αποκλειστικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού σας και εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, καθώς δεν προβλέπεται επιχορήγηση/χρηματοδότηση για την κάλυψή τους. Ως εκ τούτου, αφενός θα πρέπει να προσδιορίσετε ρεαλιστικό αριθμό δικαιούχων και ύψος ποσού δαπάνης για την σίτιση και τo κατάλυμα διαμονής τους και αφετέρου να είστε σε θέση, εφόσον σας ζητηθεί, να βεβαιώσετε τη δυνατότητα αντιμετώπισης της δαπάνης αυτής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 5ε του ν.4270/2014 (Α΄ 143) και στο πλαίσιο των οριζομένων του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 (Α΄ 98).

Οι δήμοι της χώρας, παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά τους πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης

Πηγή: metaota.blogspot.com

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις