14.2 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ένσταση για την ΚΥΑ του υπ. Υγείας για το ανθυγιεινό – Επανυποβολή αιτημάτων για τους μηχανικούς των νοσοκομείων

Πρόσφατα

Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με ημερομηνία 09-05-23, προς το υπουργείο Υγείας/Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων και το υπουργείο Οικονομικών/Επιτροπή μεταρρύθμισης Επιδόματος και Ανθυγιεινής Εργασίας, με θέμα:

Επανυποβολή αιτημάτων σχετικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Υπ. Υγείας – Αίτηση Θεραπείας

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Ως εκ τούτου, προασπιζόμαστε τον ρόλο και την συμβολή του Διπλωματούχου Μηχανικού στη λειτουργία του Κράτους, με γνώμονα την σπουδαιότητα του ευρέως τεχνικού γνωστικού αντικειμένου που απαιτείται και τις ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων του.

Στις 21 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2611Β’/21-04-2023 η ΚΥΑ 2/35134/ΔΕΠ των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας για τον καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του νόμου 4354/2015 των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Παρότι στο παρελθόν έχουμε εκφράσει τις παρατηρήσεις μας, τόσο όταν δημοσιεύτηκε ο γνωμοδότηση της Διϋπουργικής επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» όσο και κατά την δημοσίευση του Σχεδίου της συγκεκριμένης ΚΥΑ, φαίνεται ότι οι παρατηρήσεις μας δεν είχαν θετικής ανταπόκρισης από την μεριά σας.

Θεωρούμε ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να χορηγείται, όταν η εργασία παρέχεται υπό ανθυγιεινές συνθήκες και έχει σκοπό των εξισορρόπηση των δυσμενών συνθηκών εργασίας πέρα από το συνηθισμένο μέτρο.

Η κυβέρνηση κατά την διάρκεια της πανδημίας εφάρμοσε υποχρεωτικά αυστηρότατα μέτρα προστασίας, που ίσχυσαν για το σύνολο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία, χωρίς να εξαιρέσει καμία ειδικότητα και συνεπώς έχει αποδεχθεί ότι οι χώροι των Νοσοκομείων είναι στο σύνολό τους αμιγώς επικίνδυνοι και ανθυγιεινοί για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου επανερχόμαστε στα καταφανή λάθη και παραλήψεις της συγκεκριμένης ΚΥΑ, που με την σειρά τους δημιουργούν αδικίες και ανισότητας μεταξύ των εργαζόμενων στους εποπτευόμενους φορές του Υπουργείου Υγείας.

Έτσι:

(α) έχουν εξαιρεθεί αδικαιολόγητα πολλές ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών όπως ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, που είναι επιφορτισμένοι με συναφές με τις σπουδές τους αντικείμενο εργασίας (συντήρηση, μελέτη, επίβλεψη έργων κ.α). -Δεν έχει συμπεριληφθεί η ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, παρότι αναφέρεται ως δικαιούχος η αντίστοιχη ειδικότητα των ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, χωρίς ουδεμία αιτιολόγηση. Σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του αρχιτέκτονα / πολιτικού μηχανικού προβλέπονται:

-Καθημερινές επιτόπιες αυτοψίες σε χώρους του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων και των μολυσματικών χώρων, όπως Κλινικές Νοσηλείας, WC, Εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό κλπ), Μονάδα λοιμωδών νόσων, Κλινικές covid-19, Χειρουργεία, Τμήματα Αιμοδοσίας, Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας, Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π.,

-Επιτόπιος εντοπισμός βλαβών οικοδομικών στοιχείων και ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

-Συντονισμός και ποιοτικός έλεγχος εργασιών συνεργείων επί τόπου στα σημεία παρέμβασης,

-Καθοδήγηση και από κοινού εργασία με όλα τα συνεργεία, για εξεύρεση λύσης σε δύσκολα ή μεγάλου μεγέθους ζητήματα που προκύπτουν,

-Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών οικοδομικών στοιχείων και ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

-Επιτόπιος έλεγχος καλής λειτουργίας μετά το πέρας αποκατάστασης βλαβών που αφορούν σε οικοδομικά στοιχεία και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, τα οποία δείχνουν πόσο άμεση είναι η επαφή με τους μολυσματικούς χώρους και τον μολυσματικό εξοπλισμό.

(β) δεν έχει συμπεριληφθεί ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής στον οποίο εντάσσονται διάφορες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών (πχ. Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ κ.α). Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων/Τμημάτων Πληροφορικής εργάζονται στις ίδιες συνθήκες με τους υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών στους ίδιους χώρους και σε παρόμοιο αντικείμενο. Άλλωστε η διείσδυση της πληροφορικής στην ιατρική είναι αλματώδες, τόσο στην εκτεταμένη χρήση πληροφοριακών συστημάτων όσο και στον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, που στο σύνολό του βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

(γ) σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί υπηρετούν σε οργανικές θέσεις ως ΠΕ Μηχανικοί/Πληροφορικοί και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθούν χωρίς εξαιρέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί στις Υ.ΠΕ είναι επιφορτισμένοι με την τεχνική υποστήριξη των υγειονομικών μονάδων της (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ κ.α),

(δ) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις Δομές Υγείας που ανήκουν σε άλλους φορείς, από το Υπ. Υγείας, όπως τα Πανεπιστημιακά ή τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

(ε) οι χώροι που περιγράφονται στην ΚΥΑ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικές Ομάδες Υγείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας κ.α.) είναι αμιγώς επικίνδυνοι και ανθυγιεινοί και μόνο η εργασία στους χώρους αυτούς δικαιολογεί την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

(στ) όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί εργάζονται σε όλους τους χώρους που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυμένοι και συνεπώς είναι εκτιθέμενοι σε επιβλαβής παράγοντες όπως η ιοντίζουσα και υπεριώδεις ακτινοβολία, ο θορύβους, χημικοί αλλά και βιολογικοί παράγοντες (βακτηρίδια, ιοί κ.α.). Ακόμα η φύση της εργασίας τους και το γεγονός ότι η ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού έχει άμεση επίπτωση στην υγεία των ασθενών, προκαλεί αυξημένο εργασιακό άγχος (stress) και συναισθηματική καταπόνηση,

(ζ) το χρηματικό ποσό που δίνεται ως επίδομα είναι ιδιαίτερα μικρό και δυσανάλογο της επικινδυνότητας και του ανθυγιεινού χαρακτήρα των χώρων

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος καθιερώνεται η αρχή της ισότητας, η οποία επιβάλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των 4 πολιτών που τελούν υπό ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητάμε την τροποποίηση της ΚΥΑ 2/35134/ΔΕΠ (ΦΕΚ 2611Β’/21-04-2023) ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους τους διπλωματούχους Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αντίστοιχες θέσεις των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επιφυλασσόμαστε για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος για την υπεράσπιση των μελών μας.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις