Στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/219/οικ.18494/25-11-22 με θέμα «Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων», αναφέρει η γενική γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, και ζητά από τους φορείς:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου που περιλαμβάνονται στα άρθρα 106 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) έχουν προβλεφθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 107, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιοριστικά είκοσι τέσσερα (24) πειθαρχικά παραπτώματα. Ωστόσο, με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα διατηρούνται σε ισχύ».

Η Υπηρεσία μας ενόψει αναθεώρησης των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου αλλά και εν γένει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για τις διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας επιθυμεί να προβεί στην αξιολόγηση των ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών και Υπηρεσιών να αποστείλουν την παρούσα εγκύκλιο στο σύνολο των οργανικών μονάδων του Υπουργείου ή της Αρχής ή Υπηρεσίας αρμοδιότητάς τους, αλλά και στους τυχόν εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που περιλαμβάνονται σε ειδικές διατάξεις αρμοδιότητας των φορέων αυτών και στη συνέχεια να αποστείλουν συγκεντρωτικά τις εν λόγω πληροφορίες στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ped.hrm@ypes.gov.gr το αργότερο έως 31.12.2022. Για τη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών οι Υπηρεσίες δύνανται να συμπληρώσουν τον Πίνακα- Υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».