ΣτΕ: Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε οδούς

ΣτΕ 276/2020

Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε οδούς. Δεν νοείται επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στους ίδιους τους κοινόχρηστους χώρους, στην εξασφάλιση της καθαριότητας και του φωτισμού των οποίων αποβλέπει, ως χρήση δε ακινήτου, η οποία επάγεται υποχρέωση καταβολής του εν λόγω τέλους, νοείται ακριβώς η χρήση των ιδιωτικών ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούνται από τις παρεχόμενες από τους δήμους ως άνω υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, και δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν η χρήση των κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών κ.λπ.) είτε πρόκειται για τη συνήθη χρήση αυτών είτε για ειδική ή αυξημένη χρήση. Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του οποίου ανετέθη στην αιτούσα με την κυρωθείσα με τον ν. 3555/2007 σύμβαση παραχώρησης και το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του καθ` ού Δήμου, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο. Ο εν λόγω δε κοινόχρηστος χαρακτήρας δεν αναιρείται  ούτε από τον χαρακτηρισμό της επίμαχης οδού ως αυτοκινητοδρόμου ούτε από τις προπαρατεθείσες ειδικές ρυθμίσεις περί αυτοκινητοδρόμων του άρθρου 29 του Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα από τη λήψη των ρυθμιστικών της κυκλοφορίας μέτρων της παραγράφου 1 αυτού ούτε, τέλος, από την άσκηση, κατόπιν παραχώρησης, του προβλεπόμενου στην ως άνω σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης από την παραχωρησιούχο, που, σε συνδυασμό με άλλα προσδιοριζόμενα στη σύμβαση ανταλλάγματα, συνιστούν το συμβατικό αντάλλαγμα αυτής. Επομένως, δεν οφείλεται τέλος καθαριότητας και φωτισμού για την επίμαχη οδό. Η μη έκδοση από τον καθ’ ού Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4337/2015 της αιτούμενης διαπιστωτικής πράξης περί διαγραφής των βεβαιωθέντων σε βάρος της αιτούσας εταιρείας οφειλών ανταποδοτικών τελών και αντίστοιχων προστίμων για τα έτη 2007 – 2013 δεν συνιστά παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της 276/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Πηγή: dimosnet.gr