Διακοπή παροχής γάλακτος σε υπαλλήλους που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία ή τελούν σε ειδική άδεια απουσίας

Με αφορμή γραπτά ερωτήματα από ΟΤΑ α’ βαθμού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, περί του εάν είναι δυνατή η παροχή γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους κατά τις ημέρες που αυτοί παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) ή τελούν σε ειδική άδεια απουσίας και προς το σκοπό ορθής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαβίβασε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και με το 60289/02.06.2021 έγγραφό της κάνει γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 40173/29-5-2021 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η παροχή γάλακτος βάσει της αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ στους δικαιούχους υπαλλήλους, οι οποίοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία ή τελούν σε ειδική άδεια απουσίας, διακόπτεται για το χρονικό διάστημα που τελούν υπό το καθεστώς αυτό, ενώ εξυπακούεται ότι σε ενδεχόμενη αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας αυτών, ο φορέας υποχρεούται να τους παράσχει το γάλα, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά τους.”

Πηγή: dimosnet.gr


Σχετική ανάρτηση | Γνωμοδοτικό σημείωμα για το άρθρο 60 Ν.4735/2020 (αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος που δε χορηγήθηκε)