Βουλή: Τροπολογία με 9 αυτοδιοικητικές διατάξεις στο ν/σ του ΥΠΕΣ για Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

Σειρά σημαντικών ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζει η τροπολογία 834 του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο – σκούπα του ΥΠΕΣ, «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Συνοπτικά, σε τίτλους:

Άρθρο 1: Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Νομοσχέδιο περιείχε μέσα άρθρο, που τροποποιεί ποιοι Φορείς μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών)

Άρθρο 2: Διαγράφονται οφειλές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού από επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 23η.2.2007. Στην Τροπολογία δεν αναφέρεται το μείζον, δηλαδή τι ύψους οφειλές συνολικά διαγράφονται με την Τροπολογία, με άλλα λόγια πόση απώλεια εσόδων θα έχουν οι Δήμοι.

Άρθρο 3: Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέχρι του ποσού των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.

Άρθρο 4: Η Οικονομική Επιτροπή (δηλαδή το συλλογικό όργανο όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δήμαρχοι δεδομένων των αλλαγών στη σύνθεσή τους που θέσπισε η νυν Κυβέρνηση) θα μπορεί «κατά την κρίση της» να αποφασίζει για την ανάθεση σε ιδιώτες και των υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών. Συμπληρώνεται, δηλαδή, σχετικά το περιβόητο Άρθρο 61 του ν.3979/2011 ως ίσχυε.

Άρθρο 5: Τροποποιείται το Άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) αναφορικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.

Άρθρο 6: Έως 30 Ιουνίου, οι ΔΕΥΑ μπορεί να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης.

Άρθρο 7: Κατά παρέκκλιση έως 31 Οκτωβρίου 2021, διατάξεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 8: Παράταση έως 30 Ιουνίου, της δυνατότητας ανάθεσης από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Άρθρο 9: Παράταση έως 30 Ιουνίου της δυνατότητας προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας.


ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το νομοσχέδιο – σκούπα του ΥΠΕΣ, «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», κατατέθηκε στη Βουλή, το βράδυ της Παρασκευής 2 Απριλίου.

Ειδικότερα, το κατατεθέν Ν/Σ περιλαμβάνει 62 άρθρα. Από αυτά σχετικά με το κυρίως θέμα είναι το Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως 22) και το Μέρος Β’ (άρθρα 23 έως 30), καθώς και εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις των άρθρων 57 έως 61. Η ουσία για τους αυτοδιοικητικούς αιρετούς και υπαλλήλους περιλαμβάνεται σε ορισμένα από τα άρθρα του Μέρους Γ’ (άρθρα 31 έως 53) «Λοιπές Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», στο οποίο έχουν στοιβάξει σκόρπια άρθρα για Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις περί επιλογής Προϊσταμένων

Άρθρο 33: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων

Άρθρο 34: Διατάξεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης

Άρθρο 35: Αλλάζει το άρθρο για τη νομική υποστήριξη Υπαλλήλων του Δημοσίου και Αιρετών ΟΤΑ

Άρθρο 36: Αξιολόγηση Υπαλλήλων

Άρθρο 39: Πειθαρχικές ρυθμίσεις για τους Δημόσιους Υπαλλήλους

Άρθρο 41: Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε

Άρθρο 43: Δεν θα δημοσιεύονται πια σε ΦΕΚ οι Αποφάσεις κατανομής θέσεων των Φορέων

Άρθρο 44: Αλλάζει προθεσμία για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του 2019

Άρθρο 45: Τροποποιούν σε οκτώ σημεία τον πρόσφατο ν.4765/2021 για το νέο σύστημα προσλήψεων

Άρθρο 47: Κινητικότητα σε ΝΠΔΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 48: Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 34 παρ. 3: Δίνεται η δυνατότητα στους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ βαθμού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Διευθυντών των ΟΤΑ Α’ βαθμού

Άρθρο 37: Για τους Αιρετούς που είναι Υπάλληλοι σε παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 38: Αυξάνονται κι άλλο οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών

Άρθρο 40: Τροποποιείται ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, όσον αφορά την αυτοδίκαιη θέση σε αργία Δημοτικού Υπαλλήλου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 42: Δημοτική Αστυνομία. Τροποποιείται η διάταξη περί επιστροφής στο Δήμο των Δημοτικών Αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης και συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ζήτημα της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.

Άρθρο 46: Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ

Άρθρο 49: Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων (αφορά και μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Δήμους)

Άρθρο 50: Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και το Δήμο Κω

Άρθρο 51: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (παρατάσεις κλπ).

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλα άσχετα με τον Εσωτερικό Έλεγχο άρθρα, όπως τροποποίηση στον Κώδικα Ιθαγένειας, παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές.