Υπ. Εργασίας: Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται την ίδια ημέρα από τον Αύγουστο

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας (ΑΔΑ: 61ΗΝ46ΜΤΛΚ-6ΗΟ), από τον προσεχή Αύγουστο και εφεξής οι επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται την ίδια ημέρα με τις κύριες, για το σύνολο των δικαιούχων

Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) την ίδια με αυτήν της καταβολής των αντίστοιχων κύριων συντάξεων όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4611/2019.

Η απόφαση αυτή ισχύει για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2020 και εφεξής.

Η αρ. Πρωτ. οικ.27677/1541/17-6-2016 Απόφαση «Ορισμός εργάσιμης μέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ» (ΦΕΚ 1941 Β’)καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΔΑ: 61ΗΝ46ΜΤΛΚ-6ΗΟ