Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε καθαριστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε υπάλληλο Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ανακαλείται η 227/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών.

Νόμιμη η ως άνω καταβολή διότι η εν λόγω δικαιούχος είναι η μοναδική υπάλληλος που ανήκει στο βοηθητικό προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η., παρέχει με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τις υπηρεσίες της σχετικά με την καθαριότητα της κτιριακής εγκατάστασης της συγκεκριμένης δομής και ειδικότερα τόσο των εσωτερικών (τουαλέτες, κουζίνα, πατώματα, υαλοπίνακες κ.λπ.), όσο και των εξωτερικών χώρων που συνέχονται με αυτήν, ως ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο (προαύλιο).

Ως εκ τούτου, η ανωτέρω υπάλληλος, ενόψει του αντικειμένου και του χώρου εργασίας της, συγκαταλέγεται στο «προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων», το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4483/2017, δικαιούται το εν λόγω επίδομα. Ενόψει δε του ότι στο συγκεκριμένο Κ.Η.Φ.Η. δεν υπηρετεί άλλος υπάλληλος ως βοηθητικό προσωπικό, τυχόν εκτέλεση από την αιτούσα και άλλων βοηθητικών, και πάντως συναφών με την καθαριότητα του Κέντρου, εργασιών που δύναται να ανατίθενται σε αυτή, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, παρίσταται εύλογη, μη δυνάμενη αυτή καθαυτή να αναιρέσει το πραγματικό γεγονός της αποκλειστικής απασχόλησης της ανωτέρω υπαλλήλου στον τομέα της καθαριότητας της εν λόγω δομής.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ VII
ΠΡΑΞΗ 14/2019
(σε συμβούλιο)

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Κωνσταντίνο Εφεντάκη και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου  (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ευθύμιο Καρβέλη και Ιωάννη Νταλαχάνη, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου 2019, με την παρουσία του Γραμματέα του Ιωάννη Αθανασόπουλου, για να αποφανθεί επί της αίτησης της XXX (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 24265/9.4.2019), με την οποία ζητείται η ανάκληση της 227/2018 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (εφεξής: ΚΠΕΔ) στο Τμήμα τούτο.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη

Τη 12/10.4.2019 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, σύμφωνα με την οποία η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Σκέφτηκε σύμφωνα με τον νόμο και Αποφάσισε τα ακόλουθα:

I. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 6 εδ. α΄ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/ 2013 (Α΄ 52), οι πράξεις των Κλιμακίων Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών μπορούν να ανακληθούν από το αρμόδιο Τμήμα λόγω πλάνης περί τα πράγματα ή τον νόμο.

ΙΙ. Με τη 227/2018 Πράξη του ΚΠΕΔ στο Τμήμα τούτο κρίθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το 34, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας XXX, ποσού 1.875,90 ευρώ, που αφορά στην πληρωμή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στη φερόμενη ως δικαιούχο και ήδη αιτούσα υπάλληλό της για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο 2017 έως τον Ιούνιο 2018.

ΙΙΙ. Το Κλιμάκιο, με την προσβαλλόμενη Πράξη του, έκρινε ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη για την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν είναι νόμιμη, με την αιτιολογία ότι δεν βεβαιώνεται ότι η ως άνω δικαιούχος παρέχει εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων πλήρως και αποκλειστικώς, όπως απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή του επιδόματος, αντιθέτως δε, από τις εργασίες που εμπίπτουν στην ειδικότητά της (Βοηθητικό Προσωπικό), προκύπτει ότι αυτή είναι επιφορτισμένη να προσφέρει εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αλλά και βοηθητικές εργασίες που της ανατίθενται.

ΙV. Στο άρθρο 98 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107) ορίζεται ότι: «1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/201 5 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης (…), το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (…) 3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής: α) Για την κατηγορία Α΄, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως (…) 4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του (…)».

V. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας XXX, μετά την ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου XXX (XXX)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «XXX 2014 – 2020», προσέλαβε την αιτούσα και φερόμενη ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, με την από 3.7.2017 σύμβαση η εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ στο ως άνω Κέντρο. Η διάρκεια απασχόλησής της ορίστηκε από 1.7.2017 έως 31.12.2017, με δυνατότητα παράτασης έως 30.6.2019, σε περίπτωση συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος από το ως άνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επίσης, ορίσθηκε ότι η ανωτέρω υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της με βάση το αντικείμενό της, σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σύμφωνα δε με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. XXX, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το βοηθητικό προσωπικό είναι εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων, εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τον υπεύθυνο του Κέντρου ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξάλλου, σύμφωνα με την 7262/16.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ένταξης της εν λόγω Πράξης στο ως άνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το συγκεκριμένο Κέντρο στελεχώνουν 1 Νοσηλεύτρια-Συντονίστρια, 1 Κοινωνική Λειτουργός, 1 Κοινωνική Φροντίστρια και 1 Οικογενειακός Βοηθός. Περαιτέρω, σύμφωνα με την 1187/29.6.2018 βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, η ως άνω υπάλληλος, η οποία έχει προσληφθεί με την ειδικότητα του Βοηθητικού Προσωπικού Υ.Ε.-καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο Κ.Η.Φ.Η. Δημοτικής Ενότητας XXX, προσέφερε κατά τους μήνες Αύγουστο του 2017 έως Ιούνιο του 2018, την υπηρεσία αυτή, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Για την καταβολή, τέλος, σ’ αυτήν του επίμαχου επιδόματος εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

VΙ. Ήδη, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και γενικά παραδεκτά, ζητείται η ανάκληση της ως άνω Πράξης του Κλιμακίου. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας  στην αιτούσα είναι νόμιμη, αφενός διότι αυτή παρέχει με πλήρη απασχόληση αποκλειστικά εργασίες καθαρισμού των χώρων, όπου στεγάζεται το Κ.Η.Φ.Η., αλλά και του προαύλειου χώρου αυτού, αφετέρου διότι στον εν λόγω χώρο δεν εργάζεται άλλος υπάλληλος με το ίδιο ή σχετικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να είναι η μοναδική υπάλληλος που μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού όλων των χώρων του Κ.Η.Φ.Η. με πλήρες ωράριο και σε μόνιμη βάση. Περαιτέρω, προσκομίζεται η 742/21.3.2019 βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία η ως άνω υπάλληλος, η οποία εργάζεται στο Κ.Η.Φ.Η. XXX από 5.5.2014 έως σήμερα με ειδικότητα Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε., παρέχει εργασίες καθαριότητας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων της δομής (τουαλέτες, κουζίνα, πατώματα, υαλοπίνακες και προαύλιος χώρος), με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

VΙΙ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν στη σκέψη ΙV, το Τμήμα κρίνει ότι η καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στη φερόμενη ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος υπάλληλο της ως άνω Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι  νόμιμη, όπως βάσιμα προβάλλεται και με την υπό κρίση αίτηση. Και τούτο, καθόσον βεβαιώνεται εν προκειμένω ότι η ανωτέρω, η οποία είναι και η μοναδική υπάλληλος που ανήκει στο βοηθητικό προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η. XXX, παρέχει με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τις υπηρεσίες της σχετικά με την καθαριότητα της κτιριακής εγκατάστασης της συγκεκριμένης δομής και ειδικότερα τόσο των εσωτερικών (τουαλέτες, κουζίνα, πατώματα, υαλοπίνακες κ.λπ.), όσο και των εξωτερικών χώρων που συνέχονται με αυτήν, ως ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο (προαύλιο). Ως εκ τούτου, η ανωτέρω υπάλληλος, ενόψει του αντικειμένου και του χώρου εργασίας της, συγκαταλέγεται στο «προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων», το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4483/2017, δικαιούται το εν λόγω επίδομα. Ενόψει δε του ότι, όπως προεκτέθηκε, στο συγκεκριμένο Κ.Η.Φ.Η. δεν υπηρετεί άλλος υπάλληλος ως βοηθητικό προσωπικό, τυχόν εκτέλεση από την αιτούσα και άλλων βοηθητικών, και πάντως συναφών με την καθαριότητα του Κέντρου, εργασιών που δύναται να ανατίθενται σε αυτή, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, παρίσταται εύλογη, μη δυνάμενη αυτή καθαυτή να αναιρέσει το πραγματικό γεγονός της αποκλειστικής απασχόλησης της ανωτέρω υπαλλήλου στον τομέα της καθαριότητας της εν λόγω δομής.

VΙIΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ανακληθεί η 227/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο. Το δε ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την αίτηση ανάκλησης της XXX.

Ανακαλεί τη 227/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο.

Αποφαίνεται ότι το 34, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας XXX δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Print Friendly, PDF & Email