Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάλυψη μισθολογικής δαπάνης μεταφερόμενου προσωπικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Φωτογραφία αρχείου

Στο σχετικό από 10.05.2019 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΕΤΑΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 12800/22.02.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Δεδομένου ότι έως σήμερα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες πλήρωσης των συνιστώμενων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις (της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018), οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ισχύ εξακολουθούν να έχουν οι διατάξεις της παρ. 153 του ν. 4483/2017 σύμφωνα με τις οποίες, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται μέχρι τις 31.12.2019 από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αριθμ. 19777/1794/30.03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.».

Κατόπιν των ανωτέρω, και όσον αφορά στην κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης των Δήμων, που ανέλαβαν την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, θα πρέπει οι Δήμοι, οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση του Προγράμματος, να προσκομίζουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου για μεταφορά του Προγράμματος καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού στο Δήμο. Το μεταφερόμενο Πρόγραμμα συνεχίζει να υλοποιείται από τον εκάστοτε Δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το Πρόγραμμα έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, οπότε και θα εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, όσον αφορά στην κάλυψη της σχετικής μισθολογικής δαπάνης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΕΕΤΑΑ ανήρτησε στις 11.12.2019, νέο αρχείο με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σ’ αυτήν αποκλειστικά σε φυσικό αρχείο.


Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.