ΟΑΕΔ: Ερωταπαντήσεις για τη διαγραφή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

oaed-tzami

Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας μου;

Το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου

 • Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας

 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας

 • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει  συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)

 • Σε περίπτωση στράτευσης

 • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος

 • Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών

 • Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης

 • Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ

Είμαι άνεργος και εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 6 μήνες. Έχω υποδειχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου;

Σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μπορείτε να διατηρήσετε την ιδιότητα του ανέργου και να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούστε εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε σωρευτικά τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.

Έχω δελτίο ανεργίας και πρόσφατα προσλήφθηκα. Απαιτείται να ενημερώσω τον ΟΑΕΔ για τη διαγραφή του δελτίου μου;

Ένας από τους λόγους διαγραφής του δελτίου ανεργίας είναι η ανάληψη εργασίας, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τον Εργοδότη με ειδικό έντυπο αναγγελίας πρόσληψης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ίδιο τον άνεργο εάν δεν το πράξει ο Εργοδότης όπως σαφώς έχει την υποχρέωση. Μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» γίνεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Μου έγινε πρόσληψη για μια ημέρα. Αποχώρησα οικειοθελώς στο τέλος της ημέρας και στην ουσία δεν εργάστηκα καθόλου. Θα διαγραφεί το δελτίο μου;

Η ανάληψη εργασίας από τον άνεργο καθιστά το άτομο μη διαθέσιμο και αποτελεί λόγο διαγραφής του δελτίου ανεργίας ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, λόγω πρόσληψης. Η διαγραφή προκύπτει αυτόματα από το σύστημα καταγραφής κινητικότητας εργατικού δυναμικού μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπου μέσω κατάθεσης του σχετικού εντύπου είναι υπόχρεος ηλεκτρονικής υποβολής ο εκάστοτε εργοδότης με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Ωστόσο μετά την επανεγγραφή σας στον ΟΑΕΔ έχετε τη δυνατότητα βάσει του ν.4461/2017 να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχοληθήκατε καθώς και του διαστήματος που πιθανόν μεσολάβησε μέχρι την επαννεγραφή σας στον ΟΑΕΔ.

Απασχολήθηκα περιστασιακά μέσα στο προηγούμενο έτος και η ανεργία μου διακόπηκε. Μετά την τελευταία απασχόλησή μου έχω εγγραφεί ξανά ως άνεργος. Χάνω όλη την προηγούμενη ανεργία μου;

Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α’/38/28.03.2017) δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά να αναγνωρίζουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Ο αριθμός των ενσήμων που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα.

 • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων.

 • Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/α τους για άλλο λόγο εκτός της πρόσληψης μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

Εφόσον το αίτημά σας εγκριθεί βάσει του άρθρου 92 του ν.4461/2017, στην βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα αναφέρεται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας αφαιρουμένων:

 • των διαστημάτων απασχόλησης καθώς, και

 • του χρόνου που πιθανόν μεσολαβεί μέχρι την επανεγγραφή στο μητρώο ανέργων, τα οποία δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο ανεργίας.