Κατ’ εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία προσφύγων και εχόντων πολιτικό άσυλο

Εγκύκλιος ΟΓΑ αρ. 9/2016 Α

oga2

Α) Κατ’ εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α) και Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016.

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του ΟΓΑ με αρ. 9/2016 για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016, για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, καταλαμβάνουν τους παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που θα λάβουν άδεια εργασίας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία είτε ως εργάτες γης είτε ως βοσκοί είτε ως εργάτες μελισσοκομίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών ασφαλίζονται στον ΟΓΑ με εργόσημο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.2639/1998, του άρθρου 20 του ν.3863/2010 και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμό εγκύκλιο Ο.Γ.Α 9/2011.

Οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, δηλ. στους απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν. 4375/2016 καταλαμβάνουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τους κατόχους άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Επίσης, καταλαμβάνουν τους αιτούντες διεθνή προστασία που θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» καθώς και αυτούς στους οποίους έχει χορηγηθεί «καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».


ΕΔΩ η εγκύκλιος ΟΓΑ αρ. 9/2016 Α.