ΟΟΣΑ: Έκθεση – φωτιά φέρνει αλλαγές σε επιδόματα και ασφαλιστικά ταμεία

Δραστικές αλλαγές στα χορηγούμενα επιδόματα και νέο γύρο ενοποιήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία προτείνει ο ΟΟΣΑ σε μελέτη η οποία παρουσιάστηκε χθες στο υπουργείο Εργασίας. Ενδεικτικό της έκτασης των αλλαγών είναι πως προτείνεται η αντικατάσταση των παροχών σε 500.000 αναπήρους (συντάξεις και επιδόματα) από ένα νέο επίδομα -ύψους 500 ευρώ- το οποίο θα δίνεται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα επιδόματα είναι πολυάριθμα αλλά δεν καλύπτουν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες ανάγκες. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά οικογενειακά επιδόματα αλλά προσπαθούν να καλύψουν ταυτόχρονα πολλούς αποδέκτες με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες ανάγκες ενώ έχουν και ελλιπή στόχευση.

Σε σύγκριση με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δαπανά σχετικά λίγα για την ενίσχυση των οικογενειών. Η υποστήριξη που παρέχεται είναι σε μεγάλο βαθμό χρηματική (αντιστοιχεί σχεδόν στο 0,7% ΑΕΠ) και λιγότερο συχνά έχει την μορφή υπηρεσιών (αντιστοιχεί σχεδόν στο 0,4% του ΑΕΠ). 

Σύμφωνα με την μελέτη, το ισχύον σύστημα παροχών αναπηρίας είναι περίπλοκο, με πολλές και αλληλεπικαλυπτόμενες κατηγορίες αναπηρίας. Στην Ελλάδα, οι παροχές αναπηρίες παρέχουν εκτεταμένο και σχετικά υψηλό επίπεδο κάλυψης σε σύγκριση με άλλες κοινωνικές παροχές.
Όσον αφορά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις, η ενοποίηση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ) παραμένει περιορισμένη, συχνά επιφανειακή και αργή.

Η διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης είναι διασκορπισμένη σε ένα πλέγμα 40 και άνω διαφορετικών Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και απαιτεί εξορθολογισμό, επισημαίνοντας ότι η υφιστάμενη δομή των ταμείων παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη. «Η ενοποίηση των ΤΚΑ παραμένει περιορισμένη και σε πολλές περιπτώσεις, επιφανειακή.

Τα Ταμεία που ενοποιήθηκαν διατηρούν σε γενικές γραμμές οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, ξεχωριστές διοικητικές δομές και πληροφοριακά συστήματα. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι αργή», αναφέρει ο ΟΟΣΑ ζητώντας ουσιαστική ενοποίηση των φορέων αλλά περαιτέρω συγχώνευση τους όπως αναφέρει χαρακτηριστικά του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στον ΟΑΕΕ.