17.9 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΠΟΚΠ: Εξώδικο προς διοίκηση ΟΠΕΚΑ για ανάκληση της εκδικητικής μετακίνησης της προέδρου ΠΟΠΟΚΠ, Νότας Βασιλοπούλου

Πρόσφατα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1. Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

2. Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.31.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δυνάμει της με αρ. 577/24.11.2023 απόφασής σας αποφασίσατε αιφνίδια και άνευ οιασδήποτε προειδοποιήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. της ΠΟΠΟΚΠ και του Δ.Σ. του ΠΣΕ ΟΓΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, να τη μετακινήσετε από το Τμήμα Επιθεώρησης Παροχών της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου του Οργανισμού στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, μετά από 6 αδιάλειπτα έτη καθ’ όλα αποδοτικής, άριστης και υπηρεσιακώς άψογης υπηρέτησής της ως Επιθεωρήτριας.

Προφορικώς δε φέρεσθε να έχετε δώσει εντολή να της ανατεθεί η αρμοδιότητα της έκδοσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού, χωρίς μάλιστα να έχετε εκδώσει σχετική απόφαση.

Επειδή, είναι απολύτως σαφές ότι στην απόφασή σας αυτή δεν οδηγηθήκατε με γνώμονα την εξυπηρέτηση καμιάς απολύτως υπηρεσιακής ανάγκης και η σχετική επίκληση τέτοιων αναγκών στην απόφαση μετακίνησης της συναδέλφισσας είναι ψευδεπίγραφη, για να καλυφθεί το γεγονός ότι η μετακίνησή της σαφέστατα αποτελεί συνδικαλιστική της δίωξη.

Επειδή, τούτο είναι πρόδηλο, αφού οι απαιτήσεις του Τμήματος Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενός από τα Τμήματα με την υψηλότερη στελέχωση στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, σε αντίθεση με το Τμήμα Επιθεώρησης Παροχών της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, στο οποίο ήταν τοποθετημένη η συναδέλφισσα και το οποίο με την απόφασή σας αυτή αποδυναμώνετε δραματικά, είναι τόσο αυξημένες που η υπάλληλος, η οποία μέχρι και την έκδοση της απόφασής σας ήταν επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της έκδοσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού, παρά την υψηλή στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος, εργαζόταν υπερεντατικά καθημερινώς προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προθεσμίες και τα καθήκοντα που απαιτεί η άρτια και έγκαιρη εκτέλεση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, όπως άλλωστε έκαναν και κάνουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του τμήματος και για όλες τις αρμοδιότητές του.

Επειδή, το ίδιο το συμφέρον της Υπηρεσίας, σε αντίθεση με τα όσα επικαλείστε στη με αρ.577/24.11.2023 απόφασή σας, επιβάλλει την τοποθέτηση στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών ενός υπαλλήλου που θα μπορεί να αξιοποιηθεί στο βέλτιστο για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και όχι ενός υπαλλήλου που δικαιούται μηνιαίως συνδικαλιστική άδεια 15 ημερών απουσιάζοντας νομίμως από την εργασία του. Πράγματι, όπως γνωρίζετε, η κα Βασιλοπούλου τυγχάνει Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), επομένως βάσει του άρθρου 17 παρ.2 περ.δ΄ ν.1264/1982 δικαιούται 15 μέρες τον μήνα συνδικαλιστικής άδειας, ενώ ταυτόχρονα η ενεργός συνδικαλιστική της δράση προκύπτει εξίσου από το ότι τυγχάνει Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ (ΠΣΕ ΟΓΑ), εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ (για το μόνιμο προσωπικό) και Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΟΓΑ.

Επειδή, σωρευτικώς προς τα ανωτέρω, το Τμήμα προς το οποίο αποφασίσατε να τη μετακινήσετε έχει πλήθος αρμοδιοτήτων, η άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των οποίων απαιτεί την αδιάλειπτη εργασία μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, αφού βάσει του άρθρου 29 ν.4520/2018 περιλαμβάνει:

«β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών:

αα) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016 (Α 145),

ββ) ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμε-νης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

γγ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του π.δ. 80/2016,

δδ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του Οργανισμού με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και η έκδοση τίτλου πληρωμής (χρηματικό ένταλμα),

εε) η εκκαθάριση των δαπανών του ΛΑΕ και η σύνταξη των σχετικών τίτλων πληρωμής, καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου,

στστ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και η υποβολή της με το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

ζζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επί τόπου ελέγχου,

ηη) η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,

θθ) η μέριμνα για την έγκριση των τίτλων πληρωμής, καθώς και για τη διαβίβασή τους στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου,

ιι) η διαβίβαση των εγκεκριμένων τίτλων πληρωμής στο τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Πληρωμής Δαπανών για εξόφληση,

ιαια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Οργανισμού, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,

 ιβιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισμού,

ιγιγ) η παρακολούθηση, επεξεργασία, εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών-δαπανών του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, των φυσικών προσώπων που απασχολεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Οργανισμού, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής,

ιδιδ) η τήρηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, του μισθολογικού Μητρώου του προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και η υλοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης, η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, κρατήσεων και εισφορών,

ιειε) η μέριμνα για την απόδοση των επί της μισθοδοσίας πάσης φύσεως κρατήσεων, εισφορών, φόρων, κρατήσεων προστίμων, χαρτοσήμου, διατροφών κ.λπ. ή καταλογισμών,

ιστιστ) η μέριμνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεων αυτού προς τον Οργανισμό,

ιζιζ) η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του Οργανισμού,

ιηιη) η απόδοση των εισφορών του προσωπικού του Οργανισμού προς τους ασφαλιστικούς φορείς,

ιθιθ) η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ,

κκ) η επιμέλεια υποβολής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (περιοδικές και οριστική δήλωση του Οργανισμού),

κακα) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,

κβκβ) η μέριμνα για την αναζήτηση αχρεωστήτως κα-ταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Οργανισμού και τρίτους και η μέριμνα για την έκδοση καταλογιστικών ή συμψηφιστικών αποφάσεων,

κγκγ) η ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών των ετήσιων αποδοχών του προσωπικού του Οργανισμού και η εκτύπωση βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση,

κδκδ) η μέριμνα για τη διαχείριση και αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις,

κεκε) η μέριμνα για έκδοση, απόδοση και εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,

κστκστ) η έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου και η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω taxisnet,

κζκζ) η μέριμνα για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για τον καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και για τον λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής αρμοδιότητας του τμήματος, κηκη) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,

κθκθ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για λογιστική τακτοποίηση, κικι) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων,

κιακια) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ-πονται από τις ισχύουσες διατάξεις,

κιβκιβ) η καταχώριση στοιχείων των δικαιούχων δαπανών κα η τήρηση του Μητρώου αυτών,

κιγκιγ) η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και η υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,

κιδκιδ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών»,

γι’ αυτό άλλωστε και είναι ένα από τα Τμήματα με την υψηλότερη στελέχωση στην Κεντρική Υπηρεσία.

Πρόκειται για πλήθος αρμοδιοτήτων ενός νευραλγικού Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με προκαθορισμένες προθεσμίες σε επίπεδο μήνα, ενώ η προφορική σας εντολή να της ανατεθεί η αρμοδιότητα της έκδοσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων καθιστά σαφές ότι η απόφαση μετακίνησής της αποτελεί εκδήλωση συνδικαλιστικής της δίωξης. Η ανάθεση σε αυτήν της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, ώστε να βρεθεί ενώπιον ασφυκτικών και πιεστικών προθεσμιών από την τήρηση των οποίων εξαρτάται η μισθοδοσία των συναδέλφων της, αποδεικνύει περίτρανα το ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει η απόφαση μετακίνησής της: να οδηγήσει σε διχαστικό κλίμα, το οποίο καμία υπηρεσιακή ανάγκη ή δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετεί, καταδεικνύοντας έτσι την απροσφορότητα της απόφασής σας και το ότι πραγματικό της κίνητρο αποτελεί η τιμώρηση της συναδέλφου για τη συνδικαλιστική της δράση.  

Επειδή, καίτοι γνωρίζετε τη συνδικαλιστική της ιδιότητα, εν τούτοις χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, ούτε με την ίδια ούτε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, των Δ.Σ. των οποίων τυγχάνει Πρόεδρος, και ενώ είχε εξαιρετική απόδοση ως επιθεωρήτρια, δεδομένου ότι η φύση της συγκεκριμένης εργασίας επέτρεπε την απρόσκοπτη ανταπόκρισή της στις υπηρεσιακές αλλά και τις συνδικαλιστικές υποχρεώσεις της, αποφασίσατε αιφνιδίως να τη μετακινήσετε σε ένα υπερ-απαιτητικό Τμήμα, του οποίου οι αρμοδιότητες στο σύνολό τους σχεδόν διέπονται από ασφυκτικές προθεσμίες, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη με επάρκεια ανταπόκρισή της ταυτόχρονα στις συνδικαλιστικές και τις υπηρεσιακές της ευθύνες.

Επειδή, ο αδιαφανής τρόπος λήψης της απόφασης μετακίνησης της συναδέλφισσας, μετακίνηση που δεν εξυπηρετεί καμία υπηρεσιακή ανάγκη, επιρρωνύεται από το ότι δεν επικαλείσθε καμία εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν.4622/2019, το οποίο επίσης επικαλείσθε, άλλως, η εισήγηση, στην περίπτωση που υπήρχε, θα είχε συμπεριληφθεί στο σκεπτικό της απόφασης, ώστε αποφασίσατε εσείς μόνος σας τη μετακίνηση αυτή.

Επειδή, η έλλειψη της εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, σε συνδυασμό με όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, επιβεβαιώνει ότι αποκλειστικό κίνητρο της απόφασής σας ήταν η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης της συναδέλφισσας και ούτως αποτελεί εκδήλωση συνδικαλιστικής δίωξης εργαζομένου κατά παράβαση του ν.1264/1982.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να ανακαλέσετε άμεσα τη με αρ.577/24.11.2023 απόφασή σας.

Να απόσχετε από την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων υπηρεσιακής μετακίνησης της Προέδρου του Δ.Σ. της ΠΟΠΟΚΠ που αποκλειστικό στόχο έχουν τη συνδικαλιστική της δίωξη.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε σε κάθε διαθέσιμο αγωνιστικό, εξώδικο ή δικαστικό μέσο για την εκδήλωση της διαμαρτυρίας μας προς την πρωτοφανή απόφαση που λάβατε, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την παύση της δίωξης συνδικαλιστών και της δημιουργίας διχαστικού κλίματος, το οποίο επιχειρείτε να επιβάλετε στον Οργανισμό που διοικείτε.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεσή του.

Αθήνα, 1.12.2023

Για την ΑΔΕΔΥ                                                                  Για την ΠΟΠΟΚΠ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις