29.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για την έκδοση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης θέσεων γενικού διευθυντή σε υπηρεσίες του Υποδομών & Μεταφορών

Πρόσφατα

Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με ημερομηνία 29-09-23, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Κοινοποιείται στην αρμόδια υφυπουργό Εσωτερικών, στον πρόεδρο και της ΔΕ ΤΕΕ, καθώς και στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής «για την έκδοση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης θέσεων γενικού διευθυντή σε υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών»

Κύριοι Υπουργοί

Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με την πρόσφατη έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας, Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών) κατάταξης Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Ομοσπονδία μας είχε εγκαίρως επισημάνει με σχετικό της έγγραφο (8599/2021) στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία, τις διαφωνίες της με την προκήρυξη αυτή διότι αποτελούν αμιγώς Τεχνικές Γενικές Διευθύνσεις όπου οι οικείοι Προϊστάμενοι θα πρέπει να κατέχουν το Τεχνικό και Επιστημονικό Αντικείμενο στο οποίο θα προΐστανται και θα καλούνται να καθοδηγήσουν, να υπογράψουν και να σχεδιάσουν.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις:

«Όπως απαιτείται από τις οικείες οργανικές διατάξεις (άρθρ. 84 του Π.Δ. 123/2017) για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών{Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και 4 Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας [άρθρο 5 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39)] και κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι, στην διαδικασία πλήρωσης της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.»

Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Ν.4674/20 όμως:

 «5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστη μονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται μετά από από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου Υπουργού ή του οικείου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για θέση ΟΤΑ β΄ βαθμού.»

Η εξέλιξη της διαδικασίας αυτής – 2 ολόκληρα χρόνια μετά την προκήρυξη της και μετά από αλλαγές στις Γεν. Διευθύνσεις με την προσθήκη αντικειμένων όπως η ηλεκτροκίνηση – επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας επειδή επέτρεψε σε όλους τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (διετούς διάρκειας) ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών τους (δηλαδή σε φιλόλογους, νηπιαγωγούς, πτυχιούχους ΤΕΙ οδοντιατρικών επαγγελμάτων κ.λ.π.) να υποβάλλουν και να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τους για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας και του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με τον Οργανισμό λειτουργίας του Υπουργείου, οι εν λόγω Γενικοί Διευθυντές πρέπει να είναι τουλάχιστον Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών (πενταετούς φοίτησης).

Επιπροσθέτως, πουθενά δεν υπήρξε στην ανωτέρω αναφερόμενη Προκήρυξη ως κριτήριο μοριοδότησης η προϋπηρεσία στα θεματικά αντικείμενα που καλείται να ασκήσει ούτε ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας, ούτε ο Γενικός Διευθυντής Οχημάτων και Εγκαταστάσεων. Σε άλλες προκηρύξεις όπως του ΕΦΚΑ, του Υπ. Εξωτερικών και αλλού, υπάρχει η σχετική πρόβλεψη μοριοδότησης πρόσθετων προσόντων στα οποία να συμπεριλαμβάνεται και η συνάφεια της εργασιακής εμπειρίας με το θεματικό εξειδικευμένο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Όπως ακριβώς επισημαίναμε και 2 χρόνια πριν, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οφείλει:

Α. να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε αυτές αλλά και άλλες Τεχνικές Οργανικές Μονάδες – ενός κατεξοχήν Παραγωγικού Υπουργείου – να οριστούν έτσι ώστε να απαιτούνται Ειδικές Τεχνικές και Επιστημονικές Γνώσεις σύμφωνα με τους κλάδους και τις ειδικότητες που ορίζονται στο άρθρο 84 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) για τους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων.

Β. να ακυρωθούν οι συγκεκριμένες προκηρύξεις και να επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις ως προς το σημείο αυτό και να συμπεριλάβει και μοριοδότηση συνάφειας εργασιακής εμπειρίας με το εξειδικευμένο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Γ. τα παραπάνω να γίνονται σε όλες τις προκηρύξεις θέσεων ευθύνης που αφορούν Τεχνικό Αντικείμενο.

Για να μη φτάσουμε στο σημείο άσχετες ειδικότητες -που μπορούν να προσφέρουν σε πλείστες άλλες θέσεις – να διοικούν, να θεωρούν και να σχεδιάζουν ελλείψει των στοιχειωδών Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που από το Νόμο απαιτούνται. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις