23.4 C
Athens
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

«Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒσΣ): Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη του διορισθέντος προσωπικού

Πρόσφατα

Ι. Μισθολογική κατάταξη του διορισθέντος προσωπικού – Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ

Η εκ νέου κάθε φορά αναγνώριση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ στον ίδιο φορέα, δεν απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις ανανέωσης, παράτασης των συμβάσεών τους και επαναπρόσληψής τους στον ίδιο φορέα, με την ίδια σχέση εργασίας και με τα ίδια τυπικά προσόντα (βλ. σχετ. υπ’ αρ. 2/63925/ΔΕΠ/12-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών)[1]. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των υπαλλήλων που διορίζονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού αφού υπάρχει μεταβολή της σχέσης εργασίας τους (από ΙΔΟΧ σε μόνιμοι). Συνεπώς και Νόμου μη προβλέποντος διαφορετικώς, εν προκειμένω εφαρμογή έχουν οι κείμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’) και απαιτείται η αρχική κατάταξή τους στο Μ.Κ. 1 της οικείας κατηγορίας εκπαίδευσης και εν συνεχεία η εκ νέου αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.

II. Χρόνος λύσης των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’), οι οικείες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για τις ανάγκες του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, οι οποίες είχαν παραταθεί δυνάμει των προαναφερόμενων διατάξεων, λήγουν αυτοδικαίως και αζημίως για τον φορέα με την δημοσίευση των αντίστοιχων ατομικών πράξεων διορισμού.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα οριζόμενα στο γενικό μέρος της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’) επί υπό κρίση άρθρου, ήτοι συγκεκριμένα ότι: “Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με το υφιστάμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού”.

β)τα οριζόμενα στο ειδικό μέρος της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’) επί του υπό κρίση άρθρου, ήτοι συγκεκριμένα ότι: “Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προς άρση των δυσχερειών που θα ανακύψουν από τη λήξη των συμβάσεων των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για τη στελέχωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού με μόνιμο προσωπικό σε εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212). Συνεπώς, υπάρχει ορατός κίνδυνος, με την αποχώρηση των απασχολουμένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, γεγονός που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα των ΟΤΑ, με άμεσο αντίκτυπο στους ωφελούμενους του προγράμματος”.

γ)Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’), σύμφωνα με τις οποίες η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με τον διορισμό και την αποδοχή του, η οποία δηλώνεται με την ορκωμοσία,

οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διοριστέων, λήγουν, κατά την άποψή μας, αυτοδίκαια, με την ολοκλήρωση του διορισμού τους, ήτοι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρόσληψής τους ως μόνιμου προσωπικού, κατά την ημερομηνία της ορκωμοσίας τους.

Εξάλλου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48/A’), όπως ισχύουν, οι αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του άρθρου 38 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’), των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, οι οποίοι ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζονται, κατ’ αναλογία με τα ανωτέρω, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, προκειμένου  να μην διακοπεί η παροχή των κρίσιμων υπηρεσιών του εν λόγω Προγράμματος.

III. Χορήγηση αδειών (κανονική, ανατροφής τέκνου, κατά την προεκλογική περίοδο)- Αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας άδειας

Κανονική άδεια

Σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην υπ’αρ. 19431/13-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ2Δ46ΜΤΛ6-ΦΦΙ) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το δικαίωμα κανονικής άδειας και η χορήγησή της ρυθμίζονται από τα άρθρα 55 και 56 αντίστοιχα του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’), όπως ισχύει. Ειδικά οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι με προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο φορέα του Δημοσίου, νπδδ, νπιδ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, η οποία αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 του  Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 26 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’), θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικής άδειας, αμέσως μετά τον διορισμό τους, ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας αυτής. Ο υπολογισμός δε των ημερών αδείας που οι εν λόγω υπάλληλοι δικαιούνται γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού, με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους πριν και μετά τον διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’), χωρίς δεν απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω διαδικασία.

Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών θα πρέπει να αφαιρούνται τυχόν μέρες που έχουν χορηγηθεί ή αποζημιωθεί από τον ίδιο ή προηγούμενο φορέα για το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Σχετική με τα ανωτέρω είναι η υπ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία η προαναφερθείσα, υπ’αρ. 19431/13-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ2Δ46ΜΤΛ6-ΦΦΙ) Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., παραπέμπει για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

Ανατροφής τέκνου

Σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695/20-9-2022 (ΑΔΑ: 6Z6846ΜΤΛ6-5ΩΩ) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σε περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης υπαλλήλων που έχουν ήδη κατά το χρόνο του διορισμού ή της πρόσληψης τους τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση ολόκληρης της συνεχόμενης άδειας για ανατροφή τέκνου διάρκειας εννέα (9) μηνών (ή εναλλακτικώς του μειωμένου ωραρίου της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση την ηλικία του τέκνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ολόκληρης της 9μηνης άδειας λόγω του ότι το τέκνο συμπληρώνει τα τέσσερα (4) έτη νωρίτερα, χορηγείται άδεια τόσης διάρκειας όση υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου. Σε περίπτωση δε γέννησης διδύμων, η ανωτέρω αναφερόμενη εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, όχι όμως το μειωμένο ωράριο, παρατείνεται μετά το πέρας της για έξι (6) ακόμη μήνες.

Για τη διαπίστωση συνδρομής της προϋπόθεσης της ηλικίας του τέκνου (4 έτη), η ηλικία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ σημειώνεται ότι με την ως άνω Εγκύκλιο επισημαίνεται ότι όσοι νεοδιόριστοι υπάλληλοι έλαβαν αναλογία της εννιάμηνης άδειας ανατροφής κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (σ.σ. η οποία έπαυσε να ισχύει με την έκδοση της ως άνω νεότερης Εγκυκλίου) και της αριθ. 64/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το τέκνο τους δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα τέσσερα (4) έτη, δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο της εννιάμηνης άδειας ανατροφής (ή αντιστοίχως του μειωμένου ωραρίου) που δεν τους είχε χορηγηθεί, εφόσον υπολείπεται επαρκές διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου.

Επιπλέον με την ως άνω Εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η -ομοίου περιεχομένου με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’)-, ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του/της ενός συζύγου για τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για την ανατροφή του τέκνου συναρτάται και με τυχόν όμοιες διευκολύνσεις που έχει ήδη λάβει ο/η σύζυγος του/της νεοδιοριζόμενου/ης υπαλλήλου, συνεπώς χορηγείται για το υπολειπόμενο διάστημα. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ως όμοιες διευκολύνσεις θεωρούνται ιδίως η χορήγηση διευκόλυνσης για ανατροφή τέκνου είτε με τη μορφή μειωμένου ωραρίου είτε ως συνεχόμενη άδεια (άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και άρθρο 60 παρ. 2 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), η άδεια φροντίδας τέκνου (δυνάμει του άρθρου 37 του ν. 4808/2021 ή των σχετικών προϊσχυουσών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων των ΕΓΣΣΕ) και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (άρθρου 142 του ν. 3655/2008), καθώς και κάθε άλλη όμοια διευκόλυνση, η οποία χορηγείται δυνάμει ειδικών διατάξεων.

Επομένως επισημαίνεται σε περίπτωση χορήγησης όμοιας διευκόλυνσης αφαιρείται το αντίστοιχο διάστημα από την άδεια ανατροφής τέκνου.

[1] Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ίδιου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η αναγνώριση των προϋπηρεσιών του άρθρου αυτού, πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού.

Κατόπιν αυτών, καθίσταται σαφές ότι για την προϋπηρεσία σε άλλους φορείς που υποβάλλεται από νεοδιόριστους με αρχική σύμβαση στο Δήμο σας μετά την 1.1.2016, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι μετά την περάτωση της εν λόγω διαδικασίας αναφορικά με τη αναγνώριση των προϋπηρεσιών, στις περιπτώσεις των υπαλλήλων ΙΔΟΧ που υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης παράτασης των συμβάσεών τους και επαναπρόσληψης αυτών στον ίδιο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας και με τα ίδια τυπικά προσόντα, δεν απαιτείται η εκ νέου κάθε φορά αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου από το οικείο Υ.Σ για την αποδεδειγμένη προϋπηρεσία αυτών στον εν λόγω φορέα. Εξυπακούεται ότι προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από 1/1/2016 έως 31/12/2017 δεν αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις μισθολογικές διατάξεις του ν.4354/2015.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις