22.1 C
Athens
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

ΣΕΡΕΤΕ: Επιστολή για απομάκρυνση Γ. Αγγελή & ανάκληση χρηματοδότησης

Πρόσφατα

ΠΡΟΣ:
Την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Την Κοσμητεία Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
Την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων & Διεύθυνση Εργασιακών σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Την Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Πράσινου Ταμείου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.

Θέμα: Αίτημα απομάκρυνσης του Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Γ.Αγγελή και επανεξέτασης της χρηματοδότησης για την εκτέλεση του ερευνητικού του έργου με αρ. 82353 

O Γεώργιος Αγγελής, εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, έλαβε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  για το ερευνητικό έργο «Βιώσιμες τεχνολογίες μετατροπής των υπολειμμάτων της βιομηχανίας του ροδιού σε βιοκαύσιμα και βιοδραστικά συστατικά (Ακρωνύμιο: POMEGRANATE)». Παράλληλα, για τον εν λόγω επιστημονικό υπευθυνο έχουν συσταθεί δύο ΕΔΕ έπειτα από καταγγελίες δύο συναδελφισσών μας για σεξουαλική παρενόχληση, εργασιακό εκφοβισμό και εξώθηση σε παραίτηση. Η πρώτη ΕΔΕ, μάλιστα, είχε ενοχοποιητικό χαρακτήρα εναντίον του.

Με βάση την υπ’ αρ. 250.4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ (ΑΔΑ: 6ΗΣΞ46Ψ844-ΑΙΕ) η πρόταση του Γ.Αγγελή έλαβε την τρίτη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογία και εγκρίθηκε προς υλοποίηση στις 10/11/2022 με την οριστική ένταξη του έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» του Πράσινου Ταμείου λαμβάνοντας τη μέγιστη χρηματοδότηση των 200.000,000 €. Η συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, όπως αυτή προκύπτει από την απόφαση με αρ. 1603/21.03.2022   (ΑΔΑ: Ρ7ΘΖ46Ψ844-8ΤΡ), προέβη με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά παρουσιάζονται στην παράγραφο 6Α και 7.2 της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1380/14-03-2022 (ΑΔΑ: 94ΕΤ46Ψ844-ΤΣΥ) σε κατάθεση του Πρακτικού Αξιολόγησης και σε πρόταση χρηματοδότησης 10 έργων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Πρακτικό αξιολόγησης εγκρίνεται στις 5/10/22 με βάση την απόφαση με αρ. 247.1.1/2022.  

Σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’ αρ. πρ. 1380/14-03-2022 (ΑΔΑ: 94ΕΤ46Ψ844-ΤΣΥ), με την απόφαση χρηματοδότησης του έργου “ο Συντονιστής Δικαιούχος δεσμεύεται για τους όρους της χρηματοδότησης καθώς επίσης και την τήρηση όλων των λοιπών υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιοτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, την παρούσα Πρόσκληση και τον Οδηγό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας”

Βάση ευρωπαϊκού δικαίου ισχύει η Διεθνής Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία 2019 (αριθ. 190), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4808/2021. Στο Ν. 4808 εμπίπτουν και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 ισχύει η απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όπου, ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη. Επιπλέον, σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19.01.2023 (ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ), η οποία θέτει ένα σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου, ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του Ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου. Αναφέρεται ρητά και στις δύο παραπάνω διατάξεις ότι συμπεριλαμβάνονται συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα και εκτός από τον χώρο εργασίας, κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ο Ν. 4604/2019 με θέμα «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» καταδεικνύει τη διασφάλιση προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συσταθεί Επιτροπή Ισότητας Φύλου (Ε.Ι.Φ.), η οποία έχει καταθέσει Σχέδιο Δράσης για  τα έτη 2022-2025. Επιπρόσθετα στον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πα.Πα, ο οποίος ενέκρινε τη δημοσίευση της υπ’ αρ. πρ. 23650/06.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του “POMEGRANATE”, αναφέρεται ότι “οι ερευνητές/-τριες που διευθύνουν ερευνητικά έργα, οφείλουν να λαμβάνουν… μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών”. Επίσης αναφέρεται πως η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πα.Πα. “ελέγχει εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή…”. 

Με βάση τα παραπάνω προκαλεί εντύπωση ότι παρά τις καταγγελίες από πρώην υποψήφιες διδακτόρισσες και συμβασιούχες ερευνήτριες του Γ. Αγγελή, ο ίδιος παραμένει εν ενεργεία καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πα.Πα. Συγκεκριμέναμε απόφαση (αρ. 35847/9.12.2021) του Πρύτανη Χ. Μπούρα του Πα.Πα διετάχθει ΕΔΕ έπειτα από την πρώτη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14/03/2022 αναγνωρίζοντας πως ο καταγγελόμενος είχε απρεπή συμπεριφορά προς φοιτήτριες. Στις 31/05/2022 και μετά τη διαβίβαση του πορίσματος, ο Πρύτανης  επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης με τη σύσταση για τήρηση εφεξής των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην θίγεται το κύρος του Α.Ε.Ι. και των λειτουργών του. Λίγους μήνες μετά ακολουθεί η δεύτερη καταγγελία για εργασιακό εκφοβισμό και εξώθηση σε παραίτηση (27/09/2023), συναδέλφισσας και μέλους μας που είχε καταθέσει στην πρώτη ΕΔΕ μηνύματα από τον Γ. Αγγελή με σαφώς παρενοχλητικό περιεχόμενο και σεξουαλικούς υπαινιγμούς. Διενεργείται και ολοκληρώνεται στις 07/12/2022 δεύτερη ΕΔΕ κατά την οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των μηνυμάτων και με την εξώδικη δήλωση (επισυνάπτεται) του δικηγόρου των καταγγελουσών προς τα μέλη της ΕΔΕ. Συνεπώς, σύμφωνα με την έγκριση (αρ. απόφασης 247.1.1/05.10.2022) του πρακτικού αξιολόγησης και με την οριστική έγκριση χρηματοδότησης (αρ. απόφασης 250.4/10.11.2022), ο Συντονιστής Δικαιούχος του  έργου “POMEGRANATE” καθηγητής Γ. Αγγελής είχε ήδη κριθεί ένοχος με βάση το πόρισμα της πρώτης ΕΔΕ (14/03/2022) ενώ βρισκόταν εν εξελίξει η δεύτερη ΕΔΕ σε βάρος του. Ενώ εντός του 2021-2022, δηλαδή στο διαστημα που συνέβησαν τα περιστατικά παρενοχλήσεων και εργασιακού εκφοβισμού, συνεχίζουν κανονικά οι χρηματοδοτήσεις ακόμη δύο ερευνητικών προγραμμάτων. Το έργο “Απομόνωση  μικροφυκών  ενδημικών  του  Ιονίου  πελάγους  και  αξιοποίησή  τους  για  την  παραγωγή  προϊόντων  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας: IonianAlgae” (2019-2022) το οποίο εγκρίθηκε στις 18-06-2019 από τη Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Παιδείας  (ΑΔΑ: ΩΕ1Ω4653ΠΣ-ΒΑΓ) στα πλαίσια της  δράσης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΕΣΠΑ 2014‐2020) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Γ.Αγγελή. Επιπρόσθετα, εντός του 2021-2022 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου “Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: ΑΧΑΙΚΟ ΡΟΔΙ” από το ΕΣΠΑ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 στα πλαίσια της δράσης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ (02/2019-02/2021) με ανάδοχο την εταιρεία  BACFRESH “Μπακαλάρος & Σια Ο.Ε.” και τη συνδρομή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας Παν. Πατρών. Το διάστημα των ΕΔΕ ο Γ.Αγγελής λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια (!) και στην συνέχεια επιστρέφει στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.

Με βάση όσα παραθέτουμε παραπάνω ζητάμε αρχικά την άμεση απομάκρυνση του Γ.Αγγελή από το Τμήμα Βιολογίας καθώς και από το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον ζητάμε την επανεξέταση της χρηματοδότησης και έγκρισης του έργου POMEGRANATE με Συντονιστή Δικαιούχο τον Γ. Αγγελή, ο οποίος έχει παραβεί τους όρους της χρηματοδότησης όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 7.2 της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1380/14-03-2022 (ΑΔΑ: 94ΕΤ46Ψ844-ΤΣΥ) καθώς και το Εθνικό, Ενωσιακό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (2005/251/ΕΚ).  Αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης της νομοθεσίας περί ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ, τυγχάνει εφαρμογής το Κεφάλαιο ΚΑ’ του Ν. 4957/2022 (Πειθαρχικό Δίκαιο Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού κλπ) όπου μεταξύ άλλων για τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν δύναται να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσης (Ν. 4957/2022 παρ. 3). Ακόμη, με βάση το άρθρο 337 παρ. 4 Ποινικού δικαίου, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας αποτελεί πλημμέλημα για το οποίο ενδείκνυται ποινή φυλάκισης έως τρία έτη.  Ως εκ τούτου, ζητάμε να διενεργηθούν τα δέοντα και να επιβληθούν όλες οι απαραίτητες κυρώσεις όπως απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.  

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις