İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

21.6 C
Athens
Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ: Επαναπροκήρυξη Απεργίας-Αποχής από την «αξιολόγηση» του Ν.4940/2022 – Το εξώδικο

Πρόσφατα

Από το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ, που εστάλη στις 5 Μάη 2023, σε υπουργεία, τα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές για την επαναπροκήρυξη και τη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής των εργαζομένων απ’ όλα τα στάδια της «αξιολόγησης» του Ν.4940/2022 (ν.Βορίδη).

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 3.5.2023 αντιδρώντας: Στις διατάξεις του Τμήματος Α΄ και του Τμήματος Β΄ ν.4940/2022 και ειδικώς στα άρθρα 1-27 και άρθρο 29 ν.4940/2022.

ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

Α. Η «στοχοθεσία – αξιολόγηση» συνδέεται με την στελέχωση των υπηρεσιών και τις εργασιακές σχέσεις, όπως και τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων, στοιχεία τα οποία λειτουργούν αρνητικά, λόγω της επικρατούσας και επιβεβαιωμένης απαξίωσης στη συνολική λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων του Δημοσίου.

Β. Η στελέχωση πολλών εκ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, όπως και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, βρίσκεται εδώ και καιρό σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα και απαιτούνται προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων και όχι η διαιώνιση της πρακτικής της αέναης ανανεώσεως των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ΙΔΟΧ.

Γ. Χωρίς να έχουν επιλυθεί τα παραπάνω ζητήματα που η ΑΔΕΔΥ επανειλημμένως και μετ’επιτάσεως έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων, παρίσταται σαφές ότι η εφαρμογή της νέας διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπει ο ν.4940/2022 ούτε αποτελεσματική θα είναι, ούτε θα βοηθήσει στην βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, αφού στοχεύει στη «διάσπαση», στην χειραγώγηση και υποταγή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε και στην απαρέγκλιτη προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής (άρθρο 23 ν.4940/2022).

Δ. Το άρθρο 23 του ν.4940/2022 είναι σαφές: «το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής εφαρμόζεται στους υπαλλήλους που υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής», στόχοι οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 9 τίθενται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, και τα όργανα Διοίκησης κάθε φορέα έως τις 20 Δεκέμβρη κάθε χρόνου και κατανέμονται στη συνέχεια στις υπηρεσίες έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ε. Οι διακηρυκτικοί στόχοι της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4940/2022 περί του ότι «Δεδομένης της μονιμότητας της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης, η διακύβευση των πολιτικών ανθρωπίνου δυναμικού είναι η λειτουργία της διοίκησης βάσει της αρχής ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» είναι ψευδεπίγραφη, ενώ το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που συνδέεται με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής θα διχάσει τους εργαζόμενους και θα αποτελέσει μοχλό προώθησης των «αρεστών» της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αποσυνδεθεί η αξιολόγηση από το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής όπως πρέπει να αποσυνδεθεί από τη μισθολογική εξέλιξη και το βαθμό επίτευξης στόχων των υπαλλήλων.

ΣΤ. Επιβάλλεται ομοίως, η αποσύνδεση της διαδικασίας στοχοθεσίαςαξιολόγησης του ν.4940/2022 με οιεσδήποτε ποινές ή τιμωρίες των υπαλλήλων όπως η μη προαγωγή του υπαλλήλου ή η απαλλαγή Προϊσταμένου από τα καθήκοντά του.

Ζ. Στις «δεξιότητες» που περιλαμβάνονται στο «Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων», είναι της «ομαδικότητας», της «προσαρμοστικότητας», της «ηγετικότητας» κλπ κατά τα πρότυπα Πολυεθνικών Εταιρειών, δεξιότητες «αφηρημένες» και μη μετρήσιμες, που θα δικαιολογούν αυτό που θέτουν τα άρθρα 10 (αξιολόγηση προϊσταμένου) και 12 (αξιολόγηση υπαλλήλου) ότι «η έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου περιλαμβάνει: α) την υποχρεωτική επιλογή τριών (3) δεξιοτήτων προς ανάπτυξη και μίας (1) έως τριών (3) αναπτυγμένων δεξιοτήτων», δηλαδή την αέναη υποχρεωτική εναλλαγή δεξιοτήτων στις οποίες οι υπάλληλοι άλλοτε είναι ανεπαρκείς και υστερούν και απαιτείται ανάπτυξή τους – ανεπάρκεια που πρωτοφανώς αποτυπώνεται ως «αυτοδίκαια» προϋπόθεση και απαραίτητη συνθήκη – και άλλοτε όχι. Με τα δεδομένα αυτά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρευστά, επιδεκτικά ευνοϊκών ή τιμωρητικών αξιολογήσεων και ούτως άνισα και αναξιοκρατικά κατά παράβαση πλήθους συνταγματικών διατάξεων.

Η. Περαιτέρω, ο ν.4940/2022 ιδρύει ένα περίπλοκο, δυσνόητο και δαιδαλώδες σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, το οποίο ως είναι διαρθρωμένο στηρίζεται σε κριτήρια υποκειμενικά και μη μετρήσιμα, παραγνωρίζει πλήρως την τραγική υποστελέχωση πολλών υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που λειτουργούν με ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων το οποίο υπηρετεί με ελαστικές σχέσεις εργασίας, προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας», έλλειψη εξοπλισμού και τεχνικών μέσων κ.ο.κ.. Ταυτόχρονα ο ν.4940/2022 διαλαμβάνει ρυθμίσεις που μεταθέτουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, σε προϊσταμένους και υπαλλήλους και οι οποίες έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα (βλ. ιδίως άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 12 παρ. 2, άρθρα 14 & 15 ν.4940/2022). Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση που προωθείται, δεν έχει καμία σχέση με την απαίτηση για υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαού. Ίσα – ίσα που προωθείται η παραπέρα λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, «κόστος της εκροής» όπως 6 χαρακτηριστικά αναφέρεται στη στοχοθεσία των ««παρεχομένων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας».

Θ. Υφίσταται τιμωρητικός χαρακτήρας στις ρυθμίσεις (απαλλαγή Προϊσταμένου από τα καθήκοντά του κατ’άρθρο 10 παρ.2 και παραπομπή υπαλλήλου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατ’άρθρο 12 παρ.2 για να αποφασίσει την προαγωγή του ή όχι) ο οποίος συνομολογείται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, παρότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι ρυθμίσεις της για την «αξιολόγηση» δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

▷▷ Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 Ν.4940/2022 στην περίπτωση κακής βαθμολόγησης του υπαλλήλου από τον Αξιολογητή του και ειδικότερα όταν «το επίπεδο δεξιοτήτων του αξιολογούμενου υπαλλήλου είναι τόσο χαμηλό….» επιφέρει την παραπομπή του αξιολογούμενου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ώστε να συμπεριληφθεί στους «Πίνακες μη προακτέων», που σύμφωνα με τον αντιδραστικό υπαλληλικό κώδικα είναι οι υπάλληλοι που «δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού».

▷▷ Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 ν.4940/2022, η κακή βαθμολόγηση του Προϊσταμένου από τον Αξιολογητή του, συνιστά «σοβαρό υπηρεσιακό λόγο απαλλαγής του από τα καθήκοντά του» και παραπέμπει στα σχετικά άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, δίνεται η δυνατότητα «παύσης του Προϊσταμένου από τα καθήκοντά του λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του».

▷▷ Ακόμα και το δικαίωμα της «Ένστασης» είναι «κουτσουρεμένο», αφού οι τυχόν «Ενστάσεις θα εξετάζονται από τις «Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης» χωρίς την παρουσία των αιρετών των Υ.Σ. ή εκπροσώπου του σωματείου του υπαλλήλου και για τις οποίες θα τεκμαίρεται η απόρριψή τους «εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής τους» (άρθρα 14 & 15).

Ι. Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων, παρίσταται αντίθετο προς διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος (άρθρα 1 παρ.3, 22 παρ.5, 25 παρ.1 εδ.α΄, 26 παρ.2 και 103 παρ.1,4,5 και 7 Συντ.), αφού δεν διασφαλίζει την αξιοκρατική, ισότιμη και αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την συνεπεία τούτης μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ενώ συνδέεται ανεπιτρέπτως με κυρώσεις και παροχή κινήτρων οικονομικού περιεχομένου που εν πολλοίς 7 βασίζονται σε υποκειμενικά κριτήρια και προσωπικές απόψεις των αξιολογητών, ευνοώντας την εμφάνιση και εγκαθίδρυση φαινομένων ευνοιοκρατίας και εκφοβισμού των υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Από την κοινοποίηση της παρούσας και στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται μέχρι και την λήξη της Αξιολογικής Περιόδου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-27 ν.4940/2022 κηρύσσεται απεργία-αποχή όλων των υπαλλήλων που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ, τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις Περιφέρειας, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Ανεξάρτητες Αρχές,, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.1-27 και 29 ν.4940/2022 διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης και τις κατ’εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως την με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ·5/23/οικ. 18708 (ΦΕΚ B’ 6176/05.12.2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112)», την με αρ.αριθμ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ. 1/οικ.386(ΦΕΚ Β’ 46/11.01.2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας και μεθοδολογίας καθορισμού και αναθεώρησης στόχων και δεικτών μέτρησης του άρθρου 9 του ν. 4940/2022 Υπουργού Εσωτερικών» και την με αριθμ. 181218 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 6328/13.12.2022) απόφαση των Υπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος, του χρόνου και του τρόπου καταβολής του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του άρθρου 25 ν. 4940/2022 (Α’ 112)».

Η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε αφορά αποχή μόνο από τις διαδικασίες «στοχοθεσίας και αξιολόγησης» και όχι από τα υπηρεσιακά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση που 8 είναι τοποθετημένοι και εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007) κανονικά, καθημερινά σε όλο τον εργάσιμο χρόνο. Γι’ αυτό και δεδομένου ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι καθημερινά στις θέσεις τους, στις υπηρεσίες τους δεν έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του ν. 4808/2021 για «Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας», όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 21 του ν. 1264/1982 (βλ. Μον.Πρωτ.Αθ. 380/2023).

Σημειώνεται επίσης ότι, η ως άνω αποχή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

Επειδή, τα αιτήματά μας τα έχουμε απευθύνει επανειλημμένως με έγγραφ και εξώδικες δηλώσεις προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς και δη στον Υπουργό Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να παρίσταται αλυσιτελής η διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου, αφού ουδεμία ενέργεια έγινε επί τω σκοπώ επιλύσεώς τους.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Από την κοινοποίηση της παρούσας και στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται μέχρι και την λήξη της Αξιολογικής Περιόδου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-27 ν.4940/2022, όπως αυτά καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/ 24-2-2023 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ή όπως αυτά και εάν τροποποιηθούν, κηρύσσουμε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολογήσεως του ν.4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ

1-Να γίνουν άμεσα προσλήψεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υπάρχουσα τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ, των ΝΠΔΔ και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

2-Να αποσυνδεθεί η διαδικασία αξιολόγησης που θεσπίζει ο ν.4940/2022 από το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής και να αποσυνδεθεί επίσης από τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

3-Να αποσυνδεθεί η διαδικασία στοχοθεσίας – αξιολόγησης του ν.4940/2022 από οιεσδήποτε ποινές ή τιμωρίες των υπαλλήλων.

4-Να τεθούν αντικειμενικά, μετρήσιμα, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια αξιολόγησης, που να μην είναι ευεπίφορα σε οιουσδήποτε πολιτικούς ή έτερους, εξωγενείς παράγοντες που δεν συναρτώνται με την πραγματική απόδοση των υπαλλήλων.

▷▷ Αναρτήσεις ErgasiaNET, για την Απεργία-Αποχή από την «αξιολόγηση» και τη στοχοθεσία του ν.Βορίδη (Ν.4940/2022) από ΑΔΕΔΥ, Ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα και τις αγωγές SLAPP κυβέρνησης ΝΔ και Βορίδη να την βγάλουν «στην» παρανομία, με το «πολυεργαλείο», τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις