20.6 C
Athens
Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Ανάθεση παράλληλων και συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου σε εργαζόμενο

Πρόσφατα

Επειδή  τα τελευταία χρόνια και λόγω της συρρίκνωσης των υπηρεσιών  των δήμων και  τις ελλείψεις σε προσωπικό, ανατίθενται στους εργαζόμενους  παράλληλα ή συναφή καθήκοντα, θα πρέπει να γνωρίζουμε  τα περιθώρεια  που υπάρχουν και  οι χρονικές προθεσμίες  που προσδιορίζονται,  για να μην υπάρχει καταστρατήγηση  αυτής της δυνατότητας που προβλέπεται από τον Κώδικα Κατάταξης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  (ν.3584/2007)  και καταπάτηση των δικαιωμάτων  των εργαζομένων.

Βασικές αιτίες  για την κατάσταση αυτή, είναι  οι νοεφιλελεύθερες πολιτικές  των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών,  οι άγριες και βίαιες ανατροπές  που συντελέστηκαν στην μνημονιακή περίοδο και η υποταγή των κυβερνήσεων στις εντολές της τρόικας και των δανειστών.  Όλοι θυμούμαστε τις καταργήσεις  ολόκληρων κατηγοριών και κλάδων εργαζομένων και  τις απολύσεις  εργαζομένων,  την πλήρη απαγόρευση  των προσλήψεων, αλλά και με το σταγονόμετρο που γίνονται σήμερα,  που οδήγησαν και οδηγούν στην εκχώριση  αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στους ιδιώτες,  στη διεύρυνση  της ελαστικής απασχόλησης και των συμβασιούχων και  στην εντατικοποίηση  της εργασίας.

Είναι ανάγκη λοιπόν να γνωρίζουμε ότι:

Ο υπάλληλος  εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε.  (παρ.1άρθρο 35 Ν.3584/07).

«…Προσδιοριστικό,  όπως σημειώνεται με την 247/2015, πράξη του  Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1,  στοιχείο του κλάδου συνιστά, αφενός μεν  η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, η οποία καθορίζεται από τον τίτλο σπουδών του (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), αφετέρου δε  η συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την ακολουθούμενη αναλυτική εξειδίκευση στον νόμο ή τις οργανικές διατάξεις του οικείου Ο.Τ.Α.» και ότι «…Εξαίρεση  από την προαναφερθείσα γενική υποχρέωση του υπαλλήλου να εκτελεί υπηρεσία της ίδιας καταρχήν φύσης προς τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2173/1958)  προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35, η οποία, ωστόσο,  προκειμένου να αποτρέψει την αλλοίωση του τρόπου και της ποιότητας άσκησης των καθηκόντων  του υπαλλήλου μέσω της πάγιας ανάθεσης πρόσθετης, ετεροειδούς της τακτικώς παρεχομένης υπηρεσίας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3190/2013, 1197/2012, 4237/2005 7μ, 277/1986, 3807/1972, 321/1955 και Τάχου – Συμεωνίδη «Ερμηνεία ΥΚ», τ. Ι , σελ. 356),  θέτει ουσιαστικές και χρονικές προϋποθέσεις…».

Προϋποθέσεις ανάθεσης συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου

Σε περιπτώσεις  επιτακτικής  και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης  που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο  συναφή  καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις  επιτρέπεται να ανατίθενται  στον υπάλληλο  εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντα του  ή για τις οποίες  έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.  (παρ.2 άρθρο 35 Ν.3584/07).

Εξαίρεση  από την προαναφερθείσα γενική υποχρέωση του υπαλλήλου να εκτελεί υπηρεσία της ίδιας καταρχήν φύσης προς τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης  προβλέπεται στην  παρ. 2 του άρθρου 35,  η οποία, ωστόσο, προκειμένου να αποτρέψει την αλλοίωση του τρόπου και της ποιότητας άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου μέσω της πάγιας ανάθεσης πρόσθετης, ετεροειδούς της τακτικώς παρεχομένης υπηρεσίας,  θέτει ουσιαστικές και χρονικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα,  επιτρέπεται να ανατίθενται  στον υπάλληλο είτε καθήκοντα άλλου κλάδου  εφόσον είναι συναφή προς τα κύρια καθήκοντα  του κλάδου της οργανικής του θέσης  είτε εργασίες συναφείς  προς τα κύρια καθήκοντά του ή τον κλάδο της οργανικής του θέσης ή  για τις οποίες διαθέτει  αποδεδειγμένα  την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, τούτο δε, μόνον σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο και η συνδρομή της οποίας πρέπει να προκύπτει από τη σχετική πράξη ανάθεσης.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 247/2015)

Με την εγκύκλιο  Yπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973/28.09.2018,  δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στο Δημόσιο, βάσει του  άρθρου 30 του Υ.Κ., του οποίου οι διατάξεις όμως είναι ίδιες με τις διατάξεις του άρθρου  35 του Ν.3584/07  που ισχύουν για τους Δήμους (πλην του οργάνου ανάθεσης που στην περίπτωση των Δήμων είναι ο Δήμαρχος, αντί του προϊσταμένου για το Δημόσιο)

Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων, εφόσον συντρέχουν  σωρευτικά  οι εξής προϋποθέσεις:

α)  η επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της και

β)  η αδυναμία κάλυψής της με άλλο τρόπο, δηλαδή η ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη.

Η ανάθεση δεν επιτρέπεται να αποτελέσει καταστρατήγηση  των διατάξεων για άλλες υπηρεσιακές μεταβολές (λχ μετάταξη). […]

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην εγκύκλιο  Yπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973/28.09.2018,  «..Η ανάθεση  δεν επιτρέπεται να αποτελέσει καταστρατήγηση των διατάξεων για άλλες υπηρεσιακές μεταβολές (λχ  μετάταξη). Γι’  αυτόν  τον  λόγο,  εκτός  της  υποχρέωσης  η  απόφαση  των  προϊσταμένων να είναι «αιτιολογημένη», η παρ. 3  προβλέπει τη δυνατότητα  στο αρμόδιο όργανο για ανάθεση «έως δύο (2) μήνες», υπό την έννοια εντόςτου ίδιου έτους…».

Με τις ανωτέρω διατάξεις  προστατεύεται  ο υπάλληλος  από την κατ’ επανάληψη ανάθεση  σ’ αυτόν παράλληλων καθηκόντων διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας. Άλλωστε η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων αποτελεί  εξαιρετικό μέτρο προσωρινής θεραπείας  των υπηρεσιακών αναγκών,  οι οποίες πρέπει να καλύπτονται με άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Κατά συνέπεια, και με βάση τη σχετική εγκύκλιο, οι διατάξεις του άρθρου 35, του Κώδικα Κατάταξης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007),  δε συνιστούν τη νομιμοποιητική βάση  για την  άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.

Η ανάθεση καθηκόντων ή εργασιών ασκούμενων,  είτε πλήρως και αποκλειστικά, είτε ως πρόσθετα κατά είδος στα καθήκοντα και στις εργασίες της θέσης,   στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος,  είναι προσωρινή. Επομένως,  δεν προϋποθέτει ούτε συνέχεται με μετακίνηση και τοποθέτηση του υπαλλήλου σε νέα οργανική μονάδα, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 αυτού, όσον αφορά στους μονίμους υπαλλήλους του Δήμου.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση  συντελείται υπηρεσιακή μεταβολή, η σχετική απόφαση δεν εμπίπτει σε χρονικό περιορισμό,  τα δε καθήκοντα και εργασίες στη νέα οργανική μονάδα ασκούνται ως κύρια  και όχι κατ’ επίκληση των εξαιρετικών περιστάσεων του ανωτέρω άρθρου 35.

Πηγή: metaota.blogspot.com

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις