27.5 C
Athens
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Σε διαβούλευση το «ερανιστικό» ν/σ του ΥΠΕΣ | Οι ρυθμίσεις για ΟΤΑ (προσλήψεις, ΒσΣ, ΑμεΑ κ.λπ.)

Πρόσφατα

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (30/3) από το υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4 Απρίλη 2023 (δηλαδή μόνον πέντε ημέρες). Το γεγονός αυτό δείχνει την πρεμούρα της απερχόμενης κυβέρνησης της ΝΔ να νομοθετήσει ό,τι προλάβει, ό,τι της έχει μείνει στα συρτάρια, καθώς μετά την προκήρυξη επισήμως των εκλογών και το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, δεν… Το «ερανιστικό» του πράγματος εύκολα μπορεί να το διαπιστώνει κανείς ή καμία εάν πάει να σώσει τα κείμενα του νομοσχεδίου και της έκθεσης συνεπειών της ρύθμισης από τη δημόσια διαβούλευση (ΕΡΑΝΙΣΤΙΚΟ-ΣΧΝ_30.3.2023 και ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ-ασυρ-ερανιστικο-διορθωμενο).

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα λημματογραφεί το ρήμα ερανίζομαι [eranízome] P2.1β: (λόγ.) επιλέγω από ένα κείμενο ορισμένες φράσεις, χωρία κτλ., συνήθ. με ορισμένο περιεχόμενο, και τα συγκεντρώνω ή τα χρησιμοποιώ: Στο βιβλίο αυτό παρατίθενται στίχοι τους οποίους ο συγγραφέας έχει ερανισθεί από τα ομηρικά έπη. Bιβλίο με ρητά που έχουν ερανισθεί από τη Bίβλο. [λόγ. < αρχ. ἐρανίζομαι `συλλέγω, δανείζομαι΄] – ουσιαστικό: εράνισμα το [eránizma] O49 : (λόγ.) φράση, χωρίο κτλ., συνήθ. με ορισμένο περιεχόμενο, που επιλέγει κάποιος από το κείμενο στο οποίο βρίσκεται: Eρανίσματα από τον Όμηρο / από τη Bίβλο [λόγ. ερανισ- (ερανίζομαι) -μα].

Το «ερανιστικό» νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει για τις ήδη  εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών  προστίθενται, μεταξύ άλλων οι  προσλήψεις από τους ΟΤΑ  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και οι τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

Για το προσωπικό και τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 77 ν.5027/2023

Το Άρθρο 77 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Προσωπικό το οποίο α) απασχολούνταν κατά την 18η.12.2018, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α΄197) σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια των ως άνω ΟΤΑ που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ.ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου.

2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια δήμου κατά τα ανωτέρω, μεταφέρεται στον οικείο δήμο ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας.

3. Από 1ης.1.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

4. Τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη χρηματοδότησή τους από τους δήμους για το πρόγραμμα αυτό. Τα ανωτέρω ποσά χρηματοδοτήσεων είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και οφειλές του φορέα προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Η παρ. 4 καταλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί δυνάμει της παρ. 3 από 1ης.1.2023 και εφεξής.»

Για τη διευκόλυνση, εξάλλου, των Ατόμων με Αναπηρία στην άσκηση των εκλογικών τους υποχρεώσεων το νομοσχέδιο προβλέπει τη λειτουργία ειδικού εκλογικού χώρου σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τμήματα να βρίσκονται στο ισόγειο.

Ο ειδικός εκλογικός χώρος ΑμεΑ θα πρέπει να βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του καταστήματος ψηφοφορίας, να είναι μεταξύ άλλων προσβάσιμος σε άτομα με κινητικά προβλήματα, να διαθέτει ειδική ράμπα εφόσον χρειάζεται, να πληροί τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και να διαθέτει αναρτημένο διακριτό και ευδιάκριτα αναγνώσιμο τίτλο, για την εύκολη αναγνώρισή του από τους εκλογείς.

Προβλέπεται, επίσης, νέα εναλλακτική δυνατότητα καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας, ετήσιο τέλος 30% της οφειλής.

Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα προκαταβολής του 20% της οφειλής έως τις 31 Μαρτίου 2023 και εξόφληση του υπολοίπου ποσού έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους χρήσης.

Για την πιστοποίηση της καταβολής του 20% και του υπόλοιπου 80%, σημειώνονται από το δήμο επί της άδειας οι αριθμοί των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Από την κατάθεση είτε της μίας (30%) είτε της άλλης (20%) προκαταβολής και έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους χρήσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται νόμιμη.

Για τα αδήλωτα τετραγωνικά τίθεται ανώτατο όριο τα 10 έτη, διάστημα στο οποίο οι δήμοι μπορούν να αναζητούν και να εισπράττουν οφειλές σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία για επιφάνειες ακινήτων. Η διάρκεια βεβαίωσης προστίμων που αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών παραμένει η πενταετία.

Η απλούστευση στην διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ, αφορά στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ο αιτών δεν θα απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από τους ιδιοκτήτες της δήλωσης λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

▷▷ Οι πληροφορίες για τα του νομοσχεδίου από την ΚΕΔΕ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις