Στις 30 Δεκεμβρίου 2022, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΕΣ, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /1121/20061, εγκύκλιος με Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο συνδρομής προϋποθέσεων μετακίνησης υπαλλήλων λόγω κήρυξης οτα α΄ ή β΄ βαθμού σε έκτακτη ανάγκη»

Σχετ.: 1. η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1109/οικ.19716/19.12.2022 (ΑΔΑ:64ΓΘ46ΜΤΛ6-Φ9Ο) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας,

2. ερωτήματα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Σε απάντηση των ανωτέρω (2) σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με παρ. 1 του αρ. 72 του ν. 5003/2022 (230/Α/14.12.2022):

«1.Προσωπικό που ανήκει οργανικά σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού που τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαδικασίες κινητικότητας βάσει του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) για τους δύο επόμενους κύκλους κινητικότητας που προκηρύσσονται αμέσως μετά από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή βάσει άλλων διατάξεων κατά παρέκκλιση του Ε.Σ.Κ. για ένα (1) έτος από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρείται η απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, καθώς και η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ή η αμοιβαία μετάταξη κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να περιορίζεται ή να παρατείνεται το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου. Εφόσον, κατά την κήρυξη για πρώτη φορά O.T.A. α΄ ή β΄ βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξη είτε μέσω του Ε.Σ.Κ. είτε βάσει ειδικών διατάξεων, αυτές δύνανται να ολοκληρώνονται μόνο εφόσον το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οικείου κλάδου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).»

Σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 5003/2022: «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.».

Στην ως άνω 1 σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι «- Εφόσον ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε αυτούς δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στους δύο (2) επόμενους της εν λόγω απόφασης κύκλους κινητικότητας ή βάσει ειδικών διατάξεων που παρεκκλίνουν του ΕΣΚ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης….».

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 5003/2022 δεν έχουν αναδρομική ισχύ, προκύπτει ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών προϋποθέτει την κήρυξη έκτακτης ανάγκης του ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού από την θέση σε ισχύ του νόμου και μετά, ήτοι από τις 14/12/2022 και εφεξής. Ως εκ τούτου για τους ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού που είχαν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προ της έναρξης ισχύος του ν. 5003/2022 δεν εφαρμόζεται η διάταξη αυτή.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών κατά τον τρέχοντα Β΄ κύκλο 2022, σημειώνεται ότι αυτές τυγχάνουν εφαρμογής μόνο εφόσον ο οικείος ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού έχει κηρυχθεί για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 14/12/2022 και εφεξής. Σε περίπτωση δε που είχαν ήδη υποβληθεί οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προ τις 14ης/12/2022 ή της ημερομηνίας που κηρύσσεται ο ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερη της 14ης/12/2022, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, θα ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 72 του ν. 5003/2022, σύμφωνα με τις οποίες «Εφόσον, κατά την κήρυξη για πρώτη φορά O.T.A. α΄ ή β΄ βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξη είτε μέσω του Ε.Σ.Κ. είτε βάσει ειδικών διατάξεων, αυτές δύνανται να ολοκληρώνονται μόνο εφόσον το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οικείου κλάδου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).». Επομένως, τόσο οι φορείς προέλευσης κατά το τρέχον στάδιο του Β΄ κύκλου 2022 όσοι και οι φορείς υποδοχής κατά το τελευταίο και υποχρεωτικό για την ολοκλήρωση της μετακίνησης στάδιο ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων, θα πρέπει να ελέγχουν και την ως άνω προϋπόθεση.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το ποιος ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτό ορίζεται προφανώς στη σχετική απόφαση, οπότε και αποκλειστικά το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού αυτών που ορίζονται στη σχετική απόφαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 72 του ν. 5003/2022.

Σε ό,τι αφορά την ειδική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον υφίσταται για τον αιτούντα το εν λόγω κώλυμα μετακίνησης μέσω του ΕΣΚ, αυτό θα αποτυπώνεται με την επιλογή «Ο υπάλληλος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα συμπληρώνεται η διάταξη του αρ. 72 του ν. 5003/2002 και η σχετική απόφαση κήρυξης του ΟΤΑ ά ή β΄ βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία παρατήρηση που να αιτιολογεί την απόρριψη της αίτησης του υπαλλήλου κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αυτών.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες προκειμένου το παρόν να κοινοποιηθεί αμελλητί σε όλους τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η Γενική Γραμματέας


Πηγή: metaotablogspot.com