Αργίες – Ημιαργίες (νόμος 1157/1981, άρθρο 1 παράγραφοι 11 και 12, ΦEK 126/A, απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 – ΦEK 89/B).

Oι ημέρες αργίας και ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

αΗμέρες αργίας:

 • Η Εθνική εορτή 25 Μαρτίου,
 • η 28η Οκτωβρίου,
 • η 1 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του έτους,
 • τα Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου,
 • Η αργία της εορτής των Τριών Ιεραρχών 30 Ιανουαρίου καταργήθηκε (Νόμος 4653/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 12/24.01.2020)
 • η Καθαρά Δευτέρα,
 • η Μεγάλη Παρασκευή,
 • το Μεγάλο Σάββατο,
 • η Δευτέρα του Πάσχα,
 • η 1η Μαΐου,
 • η του Άγιου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής),
 • η 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
 • η 17 Νοεμβρίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Σχολές,
 • η 25 και 26 Δεκεμβρίου, πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων.

β) Ημέρες ημιαργίας:

 • Η παραμονή των Χριστουγέννων,
 • η παραμονή του Νέου Έτους

Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία

(Άρθρον δεύτερον του νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α126)

3. Η περίπτωσις β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«βΗμέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία»).


Πηγή: odigostoupoliti.eu