Κύριε Υπουργέ

Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί 19 Πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ και 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας (ΥΝΑΝΠ) [Π.Δ.13/2018, ΦΕΚ 26 Α).

Σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ στις διευθύνσεις και τα τμήματα των Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, δικαίωμα να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, έχουν μια σειρά κατηγοριών με βάση τα τυπικά τους προσόντα και σε σχέση με το υπηρεσιακό αντικείμενο της διεύθυνσης στην οποία υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο διενεργούμενης διαδικασίας τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πέραν αυτών δικαίωμα κατάληψης των θέσεων ευθύνης έχουν και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Στην περίπτωση των στελεχών ΛΣ δεν απαιτείται η κατοχή τυπικών προσόντων, με αποτέλεσμα σε Διευθύνσεις με αντικείμενο καθαρά τεχνικής φύσεως (πχ Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων, Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών κ.α.) να προΐστανται αξιωματικοί που δεν έχουν ενδεχομένως την απαιτούμενη κατάρτιση, που να πιστοποιείται με την κατοχή αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα τα στελέχη του ΛΣ προηγούνται των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σύμφωνα με τη σειρά αναφοράς των σχετικών άρθρων του ΠΔ. Δεν έχει γίνει στο ΠΔ η ορθή διατύπωση (όπως σε άλλους φορείς του δημοσίου ενδεικτικά αναφέρεται το ΥΕΘΑ), σύμφωνα με την οποία στις τεχνικού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) αντικειμένου διευθύνσεις κατά σειρά προτεραιότητας τοποθετούνται ΠΕ υπάλληλοι της σχετικής κατηγορίας ελλείψει των οποίων τοποθετούνται οι αντίστοιχοι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει και αυτών τοποθετούνται υπάλληλοι οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας. Η υπάρχουσα διατύπωση χάρη στο διαζευκτικό “ή”, παρέχει την δυνατότητα επιλογής ευνοώντας συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.3528/2007. Το παραπάνω ζήτημα είναι εμφανές ότι είναι αντιληπτό από το νομοθέτη, διότι παρακάτω αποτυπώνεται ορθά σε διατάξεις που αφορούν στη στελέχωση άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας (λ.χ. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) επισημαίνοντας ότι τα στελέχη του ΛΣ που θα καταλάβουν τη θέση πρέπει να κατέχουν τον σχετικό με το αντικείμενο τίτλο σπουδών.

Σε ότι αφορά στις ανωτέρω θέσεις (θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης), κατά την κένωσή τους λόγω συνταξιοδότησης συναδέλφων, σε αυτές τοποθετούνται προσωρινά Πολιτικοί Υπάλληλοι ή Στελέχη του Λιμενικού, παρά τη σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να προκηρύσσεται η θέση και να γίνεται η απαιτούμενη διαδικασία επιλογής για την πλήρωσή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προκήρυξη της θέσης διευθυντή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ) του ΥΝΑΝΠ η οποία βρίσκεται τουλάχιστον δυο χρόνια σε εκκρεμότητα και στο πλαίσιο με αποτέλεσμα, η θέση να καλύπτεται προσωρινά από στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Μέσω του εν λόγω οργανισμού δίνεται εμμέσως προβάδισμα στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος έναντι των πολιτικών υπαλλήλων στην κατάληψη θέσεων ευθύνης τεχνικού αντικειμένου, κάτι που δεν είναι νομικά ευσταθές αν αναλογιστεί κανείς ότι οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται προς μετάταξη στις συγκεκριμένες υπηρεσίες του υπουργείου απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες διπλωματούχων (π.χ. μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ναυπηγοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγοι κλπ).

Για τις θέσεις σε διευθύνσεις όπου τα στελέχη του Λιμενικού δεν δύνανται να καταλάβουν εφόσον, βάσει των ειδικών περιγραμμάτων τους (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα της κινητικότητας), θα πρέπει να κατέχουν τίτλο και να υπάγονται σε αντίστοιχη κατηγορία του άρθρου 50/2001 όπως ισχύει, δεν μπορεί να τους δίνεται προβάδισμα σε ότι αφορά στην τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης αυτών των διευθύνσεων, αναιρώντας εμμέσως την λοιπή ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα ως άνω αναφερόμενα και παρέμβετε ενεργώντας προς επίλυση του θέματος με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς διαφοροποιήσεις αντιμετώπισης των μηχανικών ως κλάδου. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και θα ήταν χρήσιμο να προγραμματιστεί κάποια συνάντηση μαζί μας.