Δημοσιεύθηκε ο N.5000/2022 (ΦΕΚ 226Α/09-11-2022) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Με το άρθρο 42 τροποποιείται η παρ. 10, του άρθρου 3, υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015, σχετικά με τις ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η παρ. 10 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), τροποποιείται:

α) με την αφαίρεση της δυνητικής εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης,
β) με την παραπομπή και στην παρ. 2 ως προς τα προσδιοριζόμενα όρια,
γ) με την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έως εκατόν ογδόντα (180) ετησίως,
δ) με νομοτεχνική βελτίωση και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τους αιρετούς που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.».

2. Με το άρθρο 76 καταργείται  το άρθρο 12 ν. 4674/2020, με το οποίο έμπαινε το όριο το 60 ημερών κατ’ έτος στις ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών.

3. Με το άρθρο 77, η έναρξη ισχύος των άρθρου 42 και 76 αρχίζουν από την 1η.1.2023.


Πηγή: metaotablogspot.com