Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Επικρατείας και τον αναπληρωτή Οικονομικών με θέμα: «Σχετικά με τους υπεύθυνους ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων».

Κύριοι Υπουργοί

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τους Υπεύθυνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων, οι οποίοι έχουν οριστεί κατά μεγάλη πλειοψηφία από τον κλάδο μας των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 3424/02.07.2022 που εκδόθηκε εν μέσω θέρους και την εγκύκλιο 11963/21.07.2022 που ακολούθησε, ζητείται να οριστούν ενεργειακοί / διοικητικοί υπεύθυνοι. Ήδη έχουν περάσει κάποιοι μήνες από την εφαρμογή της Εγκυκλίου και από πλευράς μας έχουμε καταγράψει πλήθος προβλημάτων και δυσλειτουργιών:

Α. Η εν λόγω ΚΥΑ θέτει εξαρχής ως στόχο: «Για τους φορείς αυτούς τίθεται από τη δημοσίευση της παρούσας και εντεύθεν στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.» Διαπιστώνουμε πως η εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζεται κι αφορά μόνο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρώντας αναιτιολόγητα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο κλπ), που επίσης χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των κτιρίων, αλλά και για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των Υπηρεσιών. Ο στόχος δεν είναι ανεδαφικός σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και λανθασμένος. Και αυτό γιατί ήδη πολλοί Φορείς έχουν προβεί μέχρι το 2019 σε ενεργειακή εξοικονόμηση που κάνει το στόχο περαιτέρω μείωσης ανέφικτο, αλλά και γιατί υπάρχουν ανελαστικές υποχρεώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπως στον ηλεκτροφωτισμό, στην άρδευση, ύδρευση, νοσοκομεία, σχολεία και αλλού.

Β. Στην ΚΥΑ και την εγκύκλιο δεν περιγράφεται ούτε πως θα υλοποιηθούν αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια, ούτε πολύ περισσότερο από ποιους πόρους θα αντληθούν τα απαιτούμενα κονδύλια. Επιπλέον, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι πολλά από τα υφιστάμενα δημόσια κτήρια είναι εξαιρετικά γερασμένα, δεν έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά, ενώ άλλα δεν ανήκουν καν στην κυριότητα του δημοσίου, αλλά είναι νοικιασμένα και πολλά από αυτά πρόκειται σύντομα να εγκαταλειφθούν (βλέπε σχέδιο μετεγκατάστασης στην ΠΥΡΚΑΛ). Και, βέβαια δεν γίνεται απολύτως καμία μνεία… | Για τη συνέχεια, πατήστε εδώ.