Όπως γνωστοποίησε η Ανώτατη Αρχή, την περασμένη Παρασκευή, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 173 μόνιμες θέσεις στον ΕΦΚΑ θα γίνουν ναι μεν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αλλά θα τις καταλάβουν οι επιτυχόντες με σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προσόντα τους και διάφορα κοινωνικά κριτήρια, όχι με γραπτό διαγωνισμό | Οι ειδικότητες – Πίνακας Θέσεων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Απόφοιτοι Λυκείου

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος και απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στον Πίνακα Θέσεων όσοι έχουν: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

– Απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.