Ενημέρωση από ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  1. Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση κατ΄ εφαρμογή του Ν.4892/2022.pdf
  2. Επικουρική ασφάλιση των Μηχανικών, που ασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020,και απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ.pdf