Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 φορέων υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

ΥΠΕΣ 61221/ΕΓΚ.542/20-09-22 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών | ΑΔΑ: ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ