Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4954/2022 σε θέματα οικονομικής διοίκησης και προϋπολογισμού, εσόδων και περιουσίας

Με τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α ́ 136) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις.», ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, και θέματα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού, Εσόδων και Περιουσίας ΟΤΑ | Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο: ΕΔΩ