29.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Για τη χρήση των προσωπικών τηλεφωνικών συσκευών των υπαλλήλων ΚΕΠ (ταυτοποίηση προσώπων μέσω gov.gr wallet)

Ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Πρόσφατα

Ως Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) τασσόμαστε υπέρ της χρήσης των νέων τεχνολογιών, ως στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για την διευκόλυνση του έργου που καλούνται ελάχιστοι υπάλληλοι με πενιχρά μέσα να παρέχουν.

Δεν είναι όμως αποδεκτό, η κυβέρνηση να λειτουργεί ως «τσάμπα μάγκας» θεωρώντας πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα εφαρμοστούν επιβάλλοντας στους εργαζόμενους να λειτουργούν ως «χορηγοί», προκειμένου να καλυφθεί η διοικητική και οργανωτική της ανεπάρκεια.

Συγκεκριμένα, στις 27 Ιουλίου 2022, με την υπ΄ αριθμ.: 4090/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν.4954/2022 (Α΄136)», την οποία υπογράφει ο ίδιος ο Υπουργός κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνονται οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής: gov.gr wallet.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων, περνά μέσα από την χρήση των προσωπικών τηλεφωνικών συσκευών των υπαλλήλων των ΚΕΠ, κατά κύριο λόγο, αλλά και όσων Δημοτικών υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών είναι επιφορτισμένοι με τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Η υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών προϋποθέτουν οργάνωση των υπηρεσιών και παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού. Κάτι που ούτως ή άλλως προβλέπει και η υφιστάμενη Νομοθεσία. Το κράτος οφείλει ως εργοδότης να παρέχει τα απαιτούμενα μέσα στο προσωπικό του για την επίτευξη των στόχων, των σκοπών και των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους πολίτες.

Αντί αυτού, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση «αρνείται» να παρέχει τον κατάλληλο απαιτούμενο εξοπλισμό για την διευκόλυνση των πολιτών και την εφαρμογή του «ψηφιακού πορτοφολιού», προχωρά σε διαγωνισμό ύψους 36.270.000 ευρώ για να αναθέσει σε ιδιώτες των «παροχή υπηρεσιών» ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σε επιλεγμένα Κ.Ε.Π. της χώρας για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr με κατάλληλο εργατικό δυναμικό!!!

Πακτωλός χρημάτων για αναθέσεις σε ιδιωτικά συμφέροντα και μάλιστα για… «παροχή υπηρεσιών» αλλά ούτε ένα ευρώ για τον ελάχιστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό των Κ.Ε.Π. και των λοιπών Δημοτικών υπηρεσιών που θα συμβάλλει στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ:

  1. Καλεί το σύνολο των εργαζομένων των ΚΕΠ αλλά και των λοιπών Δημοτικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, μην κάνουν χρήση των προσωπικών τους κινητών τηλεφώνων ή συσκευών για την διεκπεραίωση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες «στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην τακτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση ΔΑΤ ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή…» όπως άλλωστε και η επίμαχη Εγκύκλιος στην προτελευταία παρ.8 προβλέπει.

  1. Καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη Εγκύκλιο και να προχωρήσει στην προμήθεια και παροχή του κατάλληλου και απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού τόσο στα ΚΕΠ που φέρουν τον κύριο όγκο ελέγχου ταυτοπροσωπίας όσο και στις λοιπές Δημοτικές υπηρεσίες, για την εφαρμογή του «ψηφιακού πορτοφολιού».

  2. Καταγγέλλει την κυβέρνηση που σκορπά εκατομμύρια ευρώ για αναθέσεις σε ιδιώτες για την πρόσληψη ιδιωτικών υπαλλήλων αντί να ικανοποιήσει το αυτονόητο αίτημα για κάλυψη των τεράστιων κενών σε ανθρώπινο δυναμικό που «στοιχειώνουν» τόσο τα ΚΕΠ όλης της χώρας όσο και τις λοιπές Δημοτικές υπηρεσίες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ παραμένει υποστηρικτής του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην βάση της ουσιαστικής οργάνωσης και ενίσχυσης των υπηρεσιών με πόρους, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Λύσεις του «ποδαριού» επιτυγχάνουν τα αντίθετα αποτελέσματα και επιφέρουν συγκρούσεις μεταξύ υπαλλήλων και Δημοτών, οδηγώντας στην περαιτέρω απαξίωση του Δημόσιου Τομέα και των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού το τελικό αποτέλεσμα θα φέρει επιπλέον τραγικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’136) | ΑΠ: 4090/27-07-2022

1. Με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπό στοιχεία 4082/2022 (Β’ 3982) κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθετήθηκε η λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει στοιχεία που αφορούν στο αστυνομικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ) ή στην άδεια οδήγησης οχήματος. Το φυσικό πρόσωπό δύναται να επιδεικνύει τα ανωτέρω στοιχεία, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, μεταξύ άλλων, σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143) ή δικαστική αρχή, με αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ταυτότητας [π.χ. εξακρίβωση στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 74 του π.δ. 141/1991 (Α’58)] ή την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. Η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή η ταυτοποίηση διενεργείται από τους κατά νόμο αρμόδιους υπαλλήλους ή λειτουργούς των ανωτέρω φορέων ή αρχών. Προς τον σκοπό της ενημέρωσης των υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ή αρχών σχετικά με τον τρόπο χρήσης, εκ μέρους τους, της ως άνω εφαρμογής, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής: Α. Αυθεντικοποίηση φυσικού προσώπου και αποθήκευση στοιχείων στην εφαρμογή

2. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης του με τη χρήση:

α) των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή

β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο αποθηκεύει σε αυτήν τα στοιχεία ταυτοποίησής του αφότου καταχωρίσει νέο κωδικό μιας χρήσης (One Time Password – OTP) για κάθε είδος εγγράφου (Δ.Α.Τ. ή άδεια οδήγησης οχήματος).

4. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου αποθηκεύονται στην εφαρμογή σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR. Β. Διαδικασία επίδειξης στοιχείων μέσω της εφαρμογής

5. Για την επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου με τη χρήση της εφαρμογής ακολουθούνται τα εξής βήματα: ➢ O αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εγκαθιστά την εφαρμογή στην προσωπική του κινητή συσκευή. ➢ Το φυσικό πρόσωπο εμφανίζει στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό τον κωδικό QR του εγγράφου της παρ. 4 μέσω της εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στη δική του κινητή συσκευή. ➢ Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός επαληθεύει τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR που του επιδεικνύεται. Η επαλήθευση πραγματοποιείται μέσω της αντίστοιχης ειδικής υπηρεσίας της ΕΨΠ, η οποία είναι ενσωματωμένη, ως διακριτή επιλογή, στην εφαρμογή. ➢ Μετά τη σάρωση του κωδικού QR, εμφανίζονται στην οθόνη της κινητής συσκευής του υπαλλήλου ή του λειτουργού τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, χωρίς να λαμβάνει χώρα αποθήκευση αυτών. ➢ Στη συνέχεια, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά. ➢ Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εισάγει τον αριθμό ασφαλείας σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής και ολοκληρώνει τη διαδικασία επαλήθευσης.

6. Για τη χρήση της εφαρμογής προς τον σκοπό της επαλήθευσης στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 5 δεν απαιτείται πρόσθετη αυθεντικοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου ή λειτουργού.

7. Επισημαίνεται ότι η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με την παρ. 5 ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 του ν. 4954/2022.. Ως εκ τούτου, το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται, κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή της ταυτοποίησης του, να φέρει μαζί του και το αντίστοιχο φυσικό ταυτοποιητικό έγγραφο.

8. Η ισχύς των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση Δ.Α.Τ. ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή δεν θίγεται, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις