21.4 C
Athens
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α)

Πρόσφατα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α/09-07-2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» για τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπά τους είναι οι παρακάτω:


Ι. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ

Α. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

Με το άρθρο 41 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ.  7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και καταργείται η δυνατότητα πρότασης – εισήγησης του συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης κατεπείγοντος θέματος το οποίο δεν εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Β. Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Με το άρθρο 78 ορίζεται ότι κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης,

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.


ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Επιχορήγηση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων

Με το άρθρο 42 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) με την προσθήκη δυνατότητας επιχορήγησης από Ο.Τ.Α. των ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 252 στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Ο.Τ.Α. κατά την 30ή.4.2022 και οι οποίες έχουν σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων.

Β. Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Με το άρθρο 43 αντικαθίσταται η παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) και ορίζεται ότι τα έσοδα του Τ.Α.Π. διατίθενται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων  εφόσον όμως οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα προσαύξησης του υπόλοιπου ποσοστού το οποίο διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών, εφόσον οι ανάγκες του πρώτου εδαφίου καλυφθούν με μικρότερο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός εκάστου οικονομικού έτους.

Γ. Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου 

Στο άρθρο 44 ορίζεται  ότι η παράταση που δόθηκε στο άρθρο 66 του ν.4830/21 με το άρθρο 18 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) έως τις 30.6.2022 για την υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20 % επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος καταλαμβάνει και τις δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4915/2022.

Δ. Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 45 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και τροποποιείται το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αναδοχής οφειλών από τους Ο.Τ.Α και περιγράφονται τα είδη και οι μορφές των οφειλών των επιχειρήσεων που δύνανται να αναληφθούν από τους Ο.Τ.Α. με απαλοιφή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε μορφής πρόσθετων φόρωντόκωνπροστίμων και προσαυξήσεων, οι συνέπειες της λήψης της απόφασης αναδοχής, η διαδικασία διαγραφής και βεβαίωσης των οφειλών και ο τρόπος εξόφλησης της κύριας οφειλής και του υπολειπόμενου ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων που αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α..

Με την παρ.1 του άρθρου 62 καταργείται το άρθρο 123 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί  ανάληψης οφειλής Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. ή αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) σε περίπτωση λύσης τους, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη διάταξη.

Ε. Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Με το άρθρο 69 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022, η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3274/2004 (Α’ 195).

ΣΤ. Παράταση της δυνατότητας παροχής από το Δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία

Με το άρθρο 70 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της υποπερ. vi) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] και παρατείνεται έως 31.3.2023 η δυνατότητα επιχορήγησης Ο.Τ.Α. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.


 ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Α. Μη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων μελετών

Με το άρθρο 72 αναδιατυπώνεται το άρθρο 206 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), και ορίζεται ότι δεν θα απαιτείται λήψη απόφασης από δημοτικό συμβούλιο, για την εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων μελετών, όπως άλλωστε ισχύει για τα έργα, τις προμήθειες και τις γενικές υπηρεσίες.

Β. Συμμετοχή συμπράξεων φορέων και επιχειρήσεων σε προγραμματικές συμβάσεις

Με το άρθρο 46 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και επιδιώκεται η συμπερίληψη των συστάδων σύμπραξης φορέων και επιχειρήσεων (clusters) στους δικαιούχους συμμετοχής σε προγραμματικές συμβάσεις.

Γ. Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με το άρθρο 75 τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και προστίθενται και οι Δ.Ε.Υ.Α. στους φορείς με τους οποίους μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τ.Α.

Δ. Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ»

Με το άρθρο 89 προστίθενται νέες παρ.4Α και 5Α και τροποποιείται η παρ.5 του άρθρου 225 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ορίζεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάθεση και την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», είτε αφορούν στο ίδιο το υπουργείο είτε σε εποπτευόμενους από αυτό είτε σε τρίτους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Στα γνωμοδοτικά όργανα που συγκροτούνται κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και διενεργούνται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών τρίτων δημόσιων φορέωνμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος του εν λόγω τρίτου φορέα.

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, στα οποία αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη αναγκών τρίτων φορέων του δημόσιου τομέα, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του τρίτου φορέα.


IV. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Α. Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων ΙΔΟΧ που συνάπτονται μετά από διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Με το άρθρο 51 καταργείται η παρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) περί της εκκίνησης ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, που διενεργείται ή εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Β. Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Ο.Τ.Α.

Με την παρ.1 του άρθρου 52 τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) έτσι ώστε η λήψη προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου να απαιτείται όχι μόνον για τις μετατάξεις των υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α` βαθμού, αλλά και για τις αποσπάσεις αυτών.

Γ. Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων

Με την παρ.2 του άρθρου 52 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 με το οποίο θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τους πολυτέκνους υπαλλήλους που συνυπηρετούν, στους οποίους χορηγείται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης για ακόμη δύο (2) έτη στην περίπτωση που μετά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών απόσπασης έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον προστατευόμενα τέκνα.

Δ. Επιλογή Προϊσταμένων

i. Δομημένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης

Με το άρθρο 55 τροποποιείται η υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007, (Α’  143)] και ορίζεται ρητά πλέον ότι υποψήφιος που λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη των πεντακοσίων (500) μορίων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής προϊσταμένου για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης, ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης.

ii. Συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 56 τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] και προβλέπεται ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν δύναται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ούτε περαιτέρω να μετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής για άλλη προκηρυσσόμενη θέση ίδιου επιπέδου της ίδιας ή άλλης προκήρυξης, εφόσον από την τοποθέτησή του δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 61 η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 56 περί αποκλεισμού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που λάβει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του πεντακόσια (500) εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες οι υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4954/22 (ημερ. δημοσ. 09.07.2022).

Ε. Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων

Με το άρθρο 57 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] με την προσθήκη της δυνατότητας των ειδικών συμβούλων, ειδικών και επιστημονικών συνεργατών να συντάσσουν αναθέσεις, συμβάσεις και εντάλματα για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

ΣΤ. Πλήρωση θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με το άρθρο 84 παρατείνεται έως την 31η.1.2023 η ισχύς της μεταβατικής διάταξης για αποσπάσεις και μετατάξεις στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) και επιπλέον προβλέπεται η εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) και της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), όταν οι αποσπάσεις και μετατάξεις αφορούν τακτικούς υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και βαθμού, αντιστοίχως.


V. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

A. Λύση ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 71 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)], και ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δεν λύονται εάν η ζημιογόνος χρήση ή η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου, αφορούν στις χρήσεις των οικονομικών ετών 20202021 και 2022. 


VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

A. Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Επικράτειας-Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» («ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ»)

Με το άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) ορίζεται ότι σε κάθε περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ ασκείται μόνον από έναν φορέακαταργούμενης της δυνατότητας συστάσεως περισσοτέρων του ενός, εξαιρουμένων των Περιφερειών του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κρήτης, και της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ισχύουν τα άρθρα τα οποία αναφέρονται στη διάταξη.

Τροποποιείται η παρ. 3, και καταργούνται οι παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), με τις οποίες παρέχονταν στους δήμους η δυνατότητα σύστασης έως τριών (3) φορέων σε κάθε περιφέρεια και ορίζονταν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις σύστασής τους.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. αποτελούν δημόσια νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού.

Διαγράφεται το πέμπτο εδάφιο της παρ.6 ως προς τον επιτρεπόμενο χρόνο μεταβολής της νομικής μορφής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Επιπλέον, καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 καθώς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την ονομασία «Φορείς Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) ουδέποτε συστάθηκαν και οι θεσμοθετημένες με τον ν. 4555/2018 αρμοδιότητές τους ασκούνται από τους ΦΟΔΣΑ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, καταργείται οποιαδήποτε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε Φορέα ή Φορείς Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σε συμμόρφωση με την παρ. 1.

B. Άσκηση αρμοδιοτήτων των Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ)

Με το άρθρο 32 προσδιορίζονται οι φορείς και οι υπηρεσίες που ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018, η οποία καταργείται με το άρθρο 31 του Ν.4954/22.

Η αρμοδιότητα σύνταξης, εκπόνησης ή τροποποίησης των ΠΕΣΔΑ ασκείται από τους ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και η αρμοδιότητα συλλογής πληροφοριών και στοιχείων για τις στατικές των αποβλήτων ασκείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

Γ. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων

Με το άρθρο 33 τροποποιείται το άρθρο 226Α του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και αναφορικά με τη σύσταση των δύο νέων Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α. οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟ.Δ.Σ.Α, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράλειψης ρητής αναφοράς των φορέων στους οποίους μεταβιβάζονται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα οποία παραμένουν: α) στον οικείο δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Ιθάκης, και β) στην ΕΔΑΚΙ Α.Ε. για την περίπτωση των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Κατηγοριοποιούνται οι οφειλές ανάλογα με την προέλευσή τους και αποσαφηνίζεται, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος φορέας μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων και ανάληψης των υποχρεώσεων που είτε καταγράφονται στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής καταγραφής είτε προκύπτουν στο μέλλον ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων και των ελέγχων των ελεγκτικών μηχανισμών των ασφαλιστικών οργανισμών και του Δημοσίου.

Τέλος, διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα ως προς την ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (Ε.Δ.Α.-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α.) και διασφαλίζεται το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της τελευταίας, καθώς και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Ζακύνθου.

Δ. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου

Με το άρθρο 34 προστίθεται άρθρο 226Β στον ν. 4555/2018 (Α’ 133) με το οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη πρόβλεψης ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και επιχειρείται η επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη διαχείριση στερεών αποβλήτων για τη συγκεκριμένη περιφέρεια με την ένταξη των δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του Ν.4954/22 (ημερ. έναρξης ισχύος 09.07.2022) και των Δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του Ν.4954/22 (ημερ. έναρξης ισχύος 09.07.2022).

Ε. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης

Με το άρθρο 35 προστίθεται νέο άρθρο 226Γ στον ν. 4555/2018 (Α’ 133) με το οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη πρόβλεψης ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ στην περιφέρεια Κρήτης και επιχειρείται η επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη διαχείριση στερεών αποβλήτων για τη συγκεκριμένη περιφέρεια με τη λειτουργία των δύο ΦΟΔΣΑ, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α.)» (ΔΕ.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.) και του συνδέσμου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.).

ΣΤ. Αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

Με το άρθρο 36 τροποποιείται το άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) ως προς τις αρμοδιότητες των ΦΟ.Δ.Σ.Α. και καθορίζεται για ποιες αρμοδιότητες είναι αποκλειστικά αρμόδιοι οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. και ποιες δύνανται να τις ασκούν αυτοτελώς, τόσο οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. όσο και οι Ο.Τ.Α.

Προστίθεται αρμοδιότητα με την οποία ορίζεται ότι από 1.1.2023, τη διενέργεια ανάλυσης της σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων ανά τριετία και την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα που τηρεί η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ζ. Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Με το άρθρο 37 τροποποιείται το άρθρο 228 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και προσδιορίζονται σαφέστερα οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων προς αποφυγή επικάλυψης αρμοδιοτήτων με τους ΦΟΔΣΑ και προστίθενται νέες αρμοδιότητες ως προς την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση, καθώς και την υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών με πληθυσμιακό κριτήριο των περιοχών που θα λειτουργήσουν.

Επιπλέον στην παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την κατασκευή και τη λειτουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και τίθενται πληθυσμιακά κριτήρια στην υλοποίηση και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων και των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων.

Η. Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης

Με το άρθρο 38 τροποποιείται το άρθρο 239 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απουσίας της υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να καταβάλλουν στους ΦΟΔΣΑ, στους οποίους μετέχουν ως μέλη, εκτός της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους και οποιοδήποτε ποσό πάσης φύσεως συμμετοχής.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η είσπραξη εκτός της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους και οποιουδήποτε άλλου ποσού που οφείλεται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού λόγω της συμμετοχής τους στους ΦΟΔΣΑ (όπως η μετοχική μερίδα).

Θ. Μεταβίβαση κυριότητας εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ σε ΦΟΔΣΑ- Υποχρεωτική συγχώνευση και περιέλευση περιουσιακών στοιχείων σε ΦΟΔΣΑ

Με την παρ.1 του άρθρου 39 τροποποιείται το άρθρο 245 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και καθορίζεται σαφέστερα η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στους ΦΟΔΣΑ, πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και οι οποίες ρητά εξαιρούνται στην διάταξη.

Επίσης, ρυθμίζεται το πλαίσιο για την παραχώρηση κατά χρήση των ανωτέρω εγκαταστάσεων από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού στους ΦΟΔΣΑ, η χρηματοδότηση των οποίων προήλθε από ίδιους πόρους για τους οποίους τίθεται και προθεσμία 1 μηνός για την παραχώρηση.

Επιπλέον, διασφαλίζεται η συνέχεια των ήδη λειτουργούντων, άνω του ενός, ΦΟΔΣΑ. Περαιτέρω, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποχρεωτικής συγχώνευσης και περιέλευσης των περιουσιακών στοιχείων, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ, εκείνων των φορέων για τους οποίους, αν και έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί της ένταξής τους στον ανωτέρω ΦΟΔΣΑ, μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική διαδικασία συγχώνευσης και περιέλευσης περιουσίας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και των ΦΟΔΣΑ, που λειτουργούν κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις.


VII. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

A. Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου σε ΦΟΔΣΑ και ΔΕΥΑ

Με το άρθρο 40 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 200 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) και παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να παραχωρεί μόνον κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν με τη μορφή Συνδέσμου, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν με τη μορφή επιχείρησης Ο.Τ.Α, περιουσιακά στοιχεία.


VIII. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ

Α. Αναμόρφωση συστήματος σύστασης και λειτουργίας Υ.ΔΟΜ.-Παύση δυνατότητας σύστασης νέων Υ.ΔΟΜ.

Με την παρ.1 του άρθρου 73 τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και αναμορφώνεται ο θεσμός των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), με στόχο, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, την, κατά οριζόντιο τρόπο, αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών καθώς και την άρση του φαινομένου των αλλεπάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων για ανορθολογική παράταση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων δήμων άλλους.

Περαιτέρω, παύει η δυνατότητα σύστασης από την 1η.1.2023 νέων Υ.ΔΟΜ..

Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για τη σύσταση εκατόν πενήντα (150) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. για τη στελέχωση των Υ.ΔΟΜ..

Στην παρ.2 του άρθρου 73 ορίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν κωλύουν τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. σε όλους τους δήμους της χώρας από την 1η.6.2022 έως την 31η.12.2022, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Εφόσον, έως την 30ή.9.2022, δεν έχουν τροποποιηθεί οι Ο.Ε.Υ., οι Υ.ΔΟΜ. λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 ή, εφόσον δεν την πληρούν, λειτουργούν με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010.

Β. Παράταση προθεσμίας για παροχή διοικητικής υποστήριξης Δήμων για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων

Με το άρθρο 74 τροποποιείται, από την 31η.5.2022, το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) και παρατείνεται έως την 1η.1.2023 η προθεσμία για παροχή διοικητικής υποστήριξης που προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) σε δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας από τον Δήμο της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

Γ. Χρονικό διάστημα μεταβίβασης διοικητικών αδειών περιπτέρων

Με το άρθρο 47 τροποποιείται η υποπερ.  α) της περ.  10 της υποπαρ.  ΣΤ2 της παρ. ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) που αφορά στον χρόνο ισχύος των διοικητικών αδειών περιπτέρων ή κυλικείων, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε ευαίσθητες ομάδες πολιτών και απαλείφεται η χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών που υπάρχει στην υφιστάμενη ρύθμιση.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61, το άρθρο 50 (σημείωση ΔήμοςΝΕΤ: Θεωρούμε πως η διάταξη αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 47 και εκ παραδρομής έχει μείνει η αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 50, όπως ήταν όταν είχε κατατεθεί το Σχέδιο Νόμου) εφαρμόζεται και για τις διοικητικές άδειες, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), που είχαν χορηγηθεί μετά από τη δημοσίευση του ν. 4257/2014 (Α’ 93) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

Δ. Υπαίθρια διαφήμιση

i. Αρμοδιότητα καθορισμού χώρου προβολής διαφημίσεων

Με το άρθρο 58 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) και εναρμονίζεται το περιεχόμενο των διατάξεων του ν. 2946/2001 (A’ 224) με τις νεότερες του ν. 3852/2010 (A’ 87) και πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας αντικαθίστανται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απαλείφεται η γνώμη των δευτεροβάθμιων Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), για τον καθορισμό των χώρων προβολής διαφημίσεων καθώς αυτές δεν υφίστανται.

Με την παρ.2 του άρθρου 62 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) περί διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων σχετικών με τον καθορισμό των χωρών στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση.

ii. Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών με την υπαίθρια διαφήμιση

Με την παρ.1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) και διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επιβολής κυρώσεων επί παραβάσεων σχετικών με την υπαίθρια διαφήμιση. Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων γίνεται βάσει γεωγραφικών προσδιορισμών και άλλων μορφολογικών κριτηρίων, τα οποία καθορίζουν τα καθήκοντα των δήμων και της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Με την παρ.2 του άρθρου 59 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 ως προς το ύψος του προστίμου το οποίο ανέρχεται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τη προϋπόθεση προσδιορισμού του που επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών.

iii. Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών

Με το άρθρο 60 τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 5 και 6 άρθρου 9 του ν. 2946/2001 και προσδιορίζεται επακριβώς η αρμοδιότητα εκάστου οργάνου για επιβολή προστίμων επί παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών.

Ειδικότερα, οι Δήμοι καθίστανται υπεύθυνοι για πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2946/01 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και σε κολώνες φωτισμού ή στύλους κατά μήκος δημοτικών οδών.

Με την παρ.3 του άρθρου 62 καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 περί παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών.

Ε. Αναστολή διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης του άρθρου 28 του Ν.4442/16, περί δυνατότητας ίδρυσης καταστήματος σε συγκεκριμένη θέση

Με το άρθρο 76 αντικαθίσταται η παρ. 7Β του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και ορίζεται ότι αναστέλλεται η διαδικασία της έκδοσης της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, σε περίπτωση βεβαίωσης 3 παραβάσεων εντός του έτους, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 7Α του ίδιου άρθρου.

ΣΤ. Ενίσχυση ελέγχου φορέων κοινωνικής πρόνοιας

Με το άρθρο 79 προστίθενται πέντε νέα εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213) στα οποία προβλέπεται η διενέργεια, τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας του ν.2345/95, πρόσθετης αυτοψίας από κλιμάκιο δύο τουλάχιστον αρμοδίων προς τούτο υπαλλήλων γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας, μεταξύ των οποίων και ο κοινωνικός σύμβουλος, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας και επάρκειας των παρεχομένων από τον φορέα υπηρεσιών.


IX. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

Α. Συμπλήρωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης

Με το άρθρο 49 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 (Α’ 143), και παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων συμπλήρωσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό για τεχνικούς λόγους κατά την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Β. Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου

Με το άρθρο 50 συμπληρώνεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (Α’ 180) και προστίθεται στα τηρούμενα στοιχεία δημοτολογίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).


Χ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης, αργία και παύση αιρετών από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με το άρθρο 63 προστίθεται νέο άρθρο 6Α στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), με το οποίο εισάγεται ο θεσμός του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με το άρθρο 64 προστίθεται νέο άρθρο 6Β στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), στην παρ.3 του οποίου ορίζεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128 (έκπτωση εξαιτίας καταδίκης), 129 (αργία)  και 130 (παύση αιρετών) του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Β. Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων

Με το άρθρο 80 δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην οποία μπορεί κάθε φυσικό πρόσωπο να αποθηκεύει στοιχεία που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους.

Γ. Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα

Με το άρθρο 81 δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία διόρθωσης, πλην των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ., δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας «myKEPlive. gov.gr» του άρθρου 33 του ν. 4704/2020.

Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται και κάθε άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων των ανωτέρω μητρώων που δεν καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 81.


Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις