ΓνΝΣΚ 19/2022: Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης λατομικού χώρου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης

Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς έκδοση γνωμοδοτήσεως εμπίπτει ερώτημα που υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η ερμηνεία και εφαρμογή της λατομικής νομοθεσίας ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι υπηρεσίες του είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιες για τη σύνταξη απαντήσεων επί αιτημάτων ή καταγγελιών πολιτών, συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων και την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας (κατά πλειοψηφία). Για την εγκυρότητα της κατά το άρθρο 68 παρ. 8 του ν. 4512/2018 καταγγελίας μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης απαιτείται να υφίσταται αδυναμία διάθεσης των συγκεκριμένων λατομικών ορυκτών, να έχει σταματήσει η εξορυκτική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, να έχει καταστεί ανέφικτος ο σκοπός της μίσθωσης του λατομείου. Καταγγελίες που κοινοποιήθηκαν αρμοδίως μέχρι 12-6-2018 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου είχαν ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παραγραφή τυχόν αξιώσεων που προϋπήρχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο ε΄ της ανωτέρω παραγράφου. Καταγγελίες που έλαβαν χώρα μετά την κατάργηση του εδαφίου ε΄ με την διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 63 του ν. 4546/2018, δεν είχαν ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παραγραφή τυχόν προηγούμενων αξιώσεων, καθόσον η εν λόγω διάταξη του ν. 4546/2018 δεν έχει αναδρομική ισχύ και καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταγγελία σύμβασης μίσθωσης λατομείου έλαβε χώρα μετά τη δημοσίευσή της (12-6-2018) (ομόφωνα).

ΕΔΩ Η ΓνΝΣΚ 19/2022


Πηγή: dimosnet.gr