Νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με φορολογικές διατάξεις | Παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Άρθρα 1-3
Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114)

Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-3) ενσωματώνονται ως παρ. 10 και 11 του άρθρου 66Β του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ) οι διατάξεις του άρθρου 9α της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952. Με τις υπόψη διατάξεις αντιμετωπίζεται η περίπτωση ασυμφωνίας που προκύπτει σε περίπτωση πληρωμής προς αντίστροφη υβριδική οντότητα, της οποίας μέλη αποτελούν μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος, οι οποίες δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και διατηρούν συμφέροντα σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Συγκεκριμένα, η παρ. 10 εισάγει κανόνα μεταχείρισης της ασυμφωνίας που προκύπτει σε περίπτωση πληρωμής προς αντίστροφη υβριδική οντότητα, της οποίας μέλη αποτελούν μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 66Β του ΚΦΕ, οι οποίες δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και διατηρούν συμφέροντα σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω σε υβριδική οντότητα που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Ειδικότερα η εν λόγω ασυμφωνία πλέον αντιμετωπίζεται θεωρώντας την αντίστροφη υβριδική οντότητα ως υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα και δεν απαιτείται η μη έκπτωση της πληρωμής στο κράτος του πληρωτή. Περαιτέρω με την παρ. 11 ορίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις οργανισμών συλλογικών επενδύσεων όπως ορίζεται στην εν λόγω Οδηγία.

Άρθρο 39
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν παγκοσμίως για τις οικονομίες και τους πολίτες των χωρών, με τη χώρα μας να μην αποτελεί εξαίρεση, υπάχθηκαν μέχρι 30.6.2022 κάποια αγαθά και υπηρεσίες στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν εξέλιπαν, αλλά αντίθετα η δυσπραγία στις οικονομίες των χωρών επιτείνεται από την εμφάνιση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, είναι αναγκαία η παράταση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η παράταση ισχύος έως και τις 31.12.2022 των διατάξεων που προβλέπουν την υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή 13%, ορισμένων αγαθών της παρ. 51 του Κεφαλαίου Α’ (Αγαθά) και των παρ. 1, 1α, 1β, 1γ, 6, 9 και 10 του Κεφαλαίου Β (Υπηρεσίες) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ειδικότερα:

α) στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) παραμένουν έως και τις 31.12.2022 τα μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201, της παρ. 51.

β) στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) παραμένουν έως και τις 31.12.2022 οι υπηρεσίες των παρ. 1, 1α, 1β, 1γ, 6, 9 και 10 (εισιτήρια κινηματογράφων, μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, εστίαση, εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους).

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και στη μείωση των τελικών τιμών των συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές, καθώς και στην τόνωση της ζήτησης αυτών.

Η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση των συνθηκών δυσπραγίας στην οικονομία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης.

Άρθρο 40
Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις διενεργείται επιστροφή Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα των περιοχών όπου διενεργήθηκε νέα εκκαθάριση φόρου σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2333/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς ο φόρος που προέκυψε μετά τη νέα εκκαθάριση δεν μπορεί να συμψηφιστεί, βάσει της παρ. 1 427 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, με μελλοντικές οφειλές από τους φόρους αυτούς, λόγω της τρέχουσας περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, η οποία υπολείπεται κατά πολύ των ποσών επιστροφής.

Άρθρο 41
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Παρόλο που από τις διατάξεις του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προβλέπεται απαλλαγή για ασθενοφόρα και κινητές μονάδες του 419 ΕΚΑΒ, δεν υφίσταται αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία, αποκλειστικά και μόνο, παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ, εξυπηρετούν επομένως σκοπούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται μετά την παρ. 9 του άρθρου 132 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α΄ 265) παρ. 9Α, ώστε να απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που αποκτώνται από ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον, αποκλειστικά και μόνο, τα οχήματα αυτά παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ. Περαιτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη καταστρατήγηση της ρύθμισης προβλέπεται ότι σε περίπτωση που λήξει η παραχώρηση του οχήματος στο 418 ΕΚΑΒ ή η παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ εντός πενταετίας από τη χορήγηση της απαλλαγής καταβάλλεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στο διάστημα που υπολείπεται έως και τη λήξη της πενταετίας. Το ποσό του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση: α) το τέλος ταξινόμησης που για το οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή, β) τον αριθμό των μηνών που υπολείπονται για τη λήξη της πενταετίας. Ειδικότερα, καταβάλλονται τόσα εξηκοστά του τέλους ταξινόμησης όσα και οι μήνες που υπολείπονται για τη λήξη της πενταετίας ενώ διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.

Άρθρο 52
Ρυθμίσεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5Α και άρθρου 72 του ν. 4172/2013

Προβλέπεται η συνολική φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης των φυσικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α ΚΦΕ, σε περίπτωση που παύσει η υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς της διάταξης λόγω εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. Επιπλέον, διευρύνεται η δυνατότητα καταβολής του οφειλομένου κατ’ αποκοπή ποσού φόρου του άρθρου 5Α ΚΦΕ για το φορολογικό έτος 2021, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της διάταξης το έτος αυτό προς εξασφάλιση της επίτευξης του σκοπού της διάταξης.

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις προτείνονται λόγω της ανάγκης ρητής νομοθετικής πρόβλεψης για τη συνολική φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων αλλοδαπής των φυσικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 454 4172/2013, Α΄ 167) και λοιπών ζητημάτων, που προέκυψαν κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της διάταξης και ειδικότερα της παρ. 5 του άρθρου αυτού.

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 2 κατ` αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του οικείου φορολογικού έτους, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ορίζεται στην παρ. 2. Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης του έτους αυτού, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου της παρ. 2 για το οικείο φορολογικό έτος. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης βάσει της νομοθεσίας.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 80 ως εξής: «80. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 30η .6.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται.» 238

3. Η παρ. 1 ισχύει για το φορολογικό έτος 2021 και επόμενα.

Άρθρο 42
Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση εδώ:


Πηγή: forin.gr