Οι συνέπειες από τη μη τήρηση του μισθολογίου του ΕΦΚΑ

Μισθολόγιο ονομάζεται ένα βιβλίο που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά κάθε μήνα οι απασχοληθέντες μισθωτοί με καταγραφή των ατομικών και ασφαλιστικών τους στοιχείων.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραλείψει να καταχωρήσει έναν εργαζόμενο στο μισθολόγιο, για οποιονδήποτε λόγο, τότε υπόκειται σε Ειδική Πρόσθετη Επιβάρυνση ίση με το 30% των οφειλόμενων εισφορών (άρθρο 57 του ν. 2676/1999). Η πρόσθετη επιβάρυνση είναι ανεξάρτητη από τα πρόσθετα τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών και επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη, αν δεν εξοφληθεί ως το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι τα μισθολόγια θα πρέπει να διατηρούνται και πέραν του εκάστοτε τρέχοντος έτους, για 10 χρόνια (άρθρο 2 ν. 2556/1997), ακόμη κι αν οι εργαζόμενοι στους οποίους αφορούν πάψουν για οποιονδήποτε λόγο να απασχολούνται στον συγκεκριμένο εργοδότη.


Πηγή: Δικηγόρος Εργατολόγος