Ν.4937/2022 (ΦΕΚ 106Α): Οι διατάξεις για επιδόσεις εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα από Δημόσιο, ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4937/2022 (ΦΕΚ 106Α/02.06.2022) υπό τον τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Οι κυριότερες διατάξεις για Δημόσιο, ΟΤΑ είναι:


I. Επίδοση εγγράφων ποινικής και πολιτικής δίκης με ηλεκτρονικά μέσα

Με τα άρθρα 2 έως 8 του Νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’96, ΚΠΔ) και θεσμοθετείται η επίδοση εγγράφων με την χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με ηλεκτρονική αποστολή του εγγράφου

Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα εξής:

Άρθρο 2 Επίδοση

Άρθρο 3 Επίδοση σε κατηγορούμενο με ηλεκτρονικά μέσα ή φυσικό τρόπο

Άρθρο 4 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 5 Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς

Άρθρο 6 Επίδοση σε όσους κρατούνται

Άρθρο 7 Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται –

Άρθρο 8 Το αποδεικτικό της επίδοσης

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) η επίδοση μπορεί να γίνει και από τον γραμματέα του δήμου.


ΙΙ. Επιχορήγηση της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, των καταστημάτων κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου από ΟΤΑ

Με το άρθρο 16 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και προβλέπεται ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους που συναρτώνται με την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκλειστικά εντός της διοικητικής επικράτειας του επιχορηγούντος νομικού προσώπου, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 202 του ν.3463/2006 (Α’ 114). Η ανωτέρω επιχορήγηση σε είδος ή υπηρεσίες αφορά συντηρήσεις, επισκευές, μεταποιήσεις κτηρίων, οχημάτων, πλωτών μέσων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών, αναλωσίμων, καυσίμων, καθώς και κάθε άλλου είδους ή παροχής υπηρεσιών, αναγκαίων για την κάλυψη των ως άνω λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών.

Δωρεά οχημάτων και πλωτών μέσων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 199 του ν. 3463/2006 και το άρθρο 11 του π.δ. 242/1996 (Α’ 179) για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών και αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του δωρητή.


III. Τροποποίηση ελάχιστου ύψους για την κατάταξη προσωπικού της πρώην δημοτικής αστυνομίας

Με το άρθρο 18 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) ως προς το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των γυναικών, πρώην δημοτικών αστυνομικών της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4456/2017, για την κατάταξή τους στην κατηγορία των Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο μειώθηκε από το ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) στο ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.)


IV. Μετάθεση του χρόνου έναρξης της υποχρεωτικής παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Με την παρ. 1 του άρθρου 46 τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και μετατίθεται η ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.4763/20, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα, η οποία ορίζεται από 31.12.2022, αντί για 31.03.2022.

Με την παρ. 2 του άρθρου 46 ορίζεται ότι η παρ. 1 ισχύει από την 31η.3.2022.


Πηγή: dimosnet.gr