Ψήφισμα Γ.Σ. ΣΜΔΥΣΙ: Να συνεχίσουν τα Σωματεία τη λειτουργία μας χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων του ν. Χατζηδάκη

Σύλλογος Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων Σιβιτανίδειου Ιδρύματος