ΦΕΚ 2134Β/2022: Τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

Αριθμ. 8646 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ’’Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19’’ (Β ́ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ ́ αρ. 8958/15.06.2020 (Β ́ 2370), 9418/23.06.2020 (Β ́ 2498) και 16192/2020 (Β ́ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996) (ΦΕΚ 2134Β/30.04.2022)

Print Friendly, PDF & Email