6.4 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Πλειστηριασμοί: Μέχρι 15 μήνες η προστασία των ευάλωτων. Το ποσό της δόσης

Τι προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Πόσοι αναμένεται να ωφεληθούν και τι είναι η «αξία κύριας κατοικίας»

Πρόσφατα

Διάρκεια έως και 15 μήνες ή μέχρι τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα έχει το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών, ώστε να μη βγει σε πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία κανενός ευάλωτου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Το Δημόσιο συνεισφέρει για οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4738/2020, στις δόσεις που είναι αναγκαίες για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει εκκινήσει από τον επισπεύδοντα πιστωτή κατά της κυρίας κατοικίας του οφειλέτη, ή της διαδικασίας εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης.

Πόσοι θα ωφεληθούν

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των δυνητικά ωφελούμενων είναι μεταξύ 3.000-5.000 οφειλέτες που πληρούν σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια (άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).) και εφόσον έχει εκδοθεί μετά από αίτησή τους βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τη συνεισφορά του Δημοσίου.

«Η συνεισφορά του παρόντος παρέχεται μέχρι τη μεταβίβαση της κυρίας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους 15 μήνες, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί», αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο.

Η προθεσμία των 15 μηνών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης. Με το πέρας των 15 μηνών ή από τη λειτουργία του Φορέα (που δεν προβλέπεται πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2023), όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί, παύει αυτοδικαίως η συνεισφορά του Δημοσίου καθώς και η αναστολή, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.

Η αξία κύριας κατοικίας

Σημειώνεται ότι ως «αξία κύριας κατοικίας» νοείται:

  • σε περίπτωση που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, η τιμή της πρώτης προσφοράς της κύριας κατοικίας για την έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή, και
  • σε περίπτωση πτώχευσης, η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α` 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

Η διαδικασία  υπαγωγής στο ενδιάμεσο πρόγραμμα διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων που ισχύουν και την έγκριση της αίτησης, ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης προβλέπονται:

  • οι υποχρεώσεις του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου και οι έννομες συνέπειες λόγω της μη τήρησης αυτών (αναδρομική έκπτωσή του από το συγκεκριμένο ευεργέτημα και αναζήτηση των ποσών που δόθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, έντοκη επιστροφή των ποσών αυτών, κ.λπ.),
  • οι περιπτώσεις στις οποίες η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται και το σύνολο του ποσού αναζητείται από τον οφειλέτη ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
  • οι σχετικές ποινές σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής κ.λπ.

Τέλος, μέγιστο ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου, για τους ευάλωτους οφειλέτες των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε, ορίζεται ως ακολούθως:

  • Για τον αιτούντα: 70 ευρώ ανά μήνα.
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού χορηγείται προσαύξηση κατά 35 ευρώ τον μήνα.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.
  • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.


Πηγή: imerisia.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις