18.5 C
Athens
Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Να σταματήσουν οι αναστολές εργασίας, να επιστρέψουν όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι

Πρόσφατα

Η κυβέρνηση συνεχίζει την εκβιαστική της πολιτική απέναντι στους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών των ΟΤΑ, που δεν έχουν εμβολιαστεί και που με τον ν. 4820/2021, άρθρο 206, τέθηκαν σε αναστολή εργασίας. Έτσι κατατέθηκε η υπ’ αριθ. 1193/108/18.01.2022 στο Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς», με την οποία, όχι μόνο οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν σε αναστολή εργασίας και ζουν χωρίς μισθό, αλλά και «…δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και η χορήγηση πάσης Φύσεως αδειών…» και ότι «…για το χρονικό διάστημα που τελούν σε αναστολή, ισχύουν οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία…».

Μάλιστα οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν «…αναδρομικά από την ημερομηνία επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο και οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση αυτής ανακαλούνται…».

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εξουθενώσει αυτούς τους εργαζόμενους!

Ως ΜΕΤΑ-ΟΤΑ απ’ την αρχή είχαμε αντιταχθεί στην εκδικητική και εκβιαστική πολιτική της κυβέρνησης και στην προσπάθεια διαχωρισμού των εργαζομένων μεταξύ αυτών που έχουν εμβολιαστεί και των ανεμβολίαστων. Μάλιστα με ανακοινώσεις του: στις 15/8/2021 «Να κηρύξει Απεργία-Αποχή η ΠΟΕ-ΟΤΑ από την επίδειξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης», στις 17/8/2021 «Άρχισαν τα όργανα», σε αναστολή 19 εργαζόμενοι της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου», στις 23/8/2021 «Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αφήνει έκθετους τους εργαζομένους στην κυβερνητική αυθαιρεσία και αντιμέτωπους με πειθαρχικές διώξεις» στις 28/8/2021 «Αναστολή εργασίας και στο ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας. Τα Σωματεία να κηρύξουν Απεργία – Αποχή», στις 7/9/2021 «Όχι στις αναστολές εργασίας. Ναι στη δωρεάν διενέργεια των rapid test», στις 12/9/2021 «Με π@ρδ@ς δεν βάφονται αυγά», αναδείξαμε το θέμα και το θέσαμε στα συνδικάτα, τα οποία ουσιαστικά έμειναν στα λόγια και δεν κάναν τίποτα για να αναγκάσουν την κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτά τα εκδικητικά – τιμωρητικά μέτρα και να επαναφέρει όλους αυτούς τους εργαζόμενους πίσω στις εργασίες τους.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το σχετικό άρθρο της κατατεθείσας τροπολογίας.

Άρθρο 4

Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου Τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων Τροποποίηση περ. α παρ. 6 άρθρου 206 ν. 4820/2021.

1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η περ. α διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε Φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του Φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στους εργαζόμενους, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και η χορήγηση πάσης Φύσεως αδειών. Στους εργαζόμενους αυτούς, για το χρονικό διάστημα που τελούν σε αναστολή, ισχύουν οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο και οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση αυτής ανακαλούνται.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις