4 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

ΥΠΕΣ: Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΟΤΑ για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Πρόσφατα

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ’ τρίμηνο του 2021ΥΠΕΣ 586/03-01-22

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», σας υπενθυμίζουμε ότι ο φορέας σας υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το δ΄ τρίμηνο του 2021, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω του αρχείου «ARREARS202112_», το αργότερο μέχρι την 15η.01.2022. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.

Α. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «02. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Στον βασικό πίνακα του πρότυπου αρχείου έχουν επέλθει οι εξής μεταβολές:

Προσθήκη λόγων μη εξόφλησης παραστατικών:

 • 15. Ληξιπρόθεσμη δαπάνη με υπαιτιότητα άλλου δημόσιου φορέα: Επιλέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δαπάνη έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη λόγω διοικητικής εκκρεμότητας, ενέργειας ή παράλειψης άλλου δημόσιου φορέα (πχ καθυστέρηση στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ ή στην έκδοση εγκριτικής απόφασης/ βεβαίωσης από διοικητικό όργανο).
 • 16. Δαπάνη ενταγμένη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που δεν έχει πληρωθεί με ίδια υπαιτιότητα του ΟΤΑ: Επιλέγεται για παραστατικά δαπανών που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα (αναπτυξιακού, επενδυτικού ή άλλου χαρακτήρα) τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας αλλά δεν έχει καταστεί δυνατή η πληρωμή τους διότι έχει καθυστερήσει η υποβολή του αιτήματος εκταμίευσης στον φορέα χρηματοδότησης με υπαιτιότητα του ίδιου του ΟΤΑ με αποτέλεσμα να καταστεί ληξιπρόθεσμη η δαπάνη.
 • 17. Προς συμψηφισμό: επιλέγεται για παραστατικά που πρόκειται να συμψηφιστούν με απαιτήσεις έναντι τρίτων.

Μετονομασία:

 • Ο λόγος 13. Εξόφληση του παραστατικού πριν την υποβολή της κατάστασης μετονομάστηκε σε 13. Εξόφληση παραστατικού – που εμπίπτει στις περιπτώσεις 01 και 06 έως 12 – μέσω του ειδικού λογαριασμού του ΤΠΔ, πριν την υποβολή της κατάστασης. Συνεπώς, ο λόγος 13 αφορά μόνο τις περιπτώσεις των ληξιπρόθεσμων δαπανών που δεν εξαιρούνται από τη δέσμευση πόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης.12.2021 που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 01 και 06 έως 12, θα μπορούν να εξοφλούνται από την 01.01.2022 μόνο μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΤΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Συνεπώς, οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ύπαρξη επαρκούς τραπεζικού υπολοίπου στον ειδικό λογαριασμό του φορέα τους προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία των πληρωμών.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»

Κατά τη συμπλήρωση της αναλυτικής κατάστασης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήλη «Διευκρινίσεις – Τεκμηρίωση» ως εξής:

 • 02. Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί με υπαιτιότητα δικαιούχου: Θα αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της πράξης εκκαθάρισης ή του χρηματικού εντάλματος που εκκρεμεί η εκταμίευσή του (π.χ. Χ.Ε. 140/31-7-2021).
 • 03. Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί με υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης: θα αναφέρονται ευδιάκριτα και με τη σειρά που ακολουθεί (α) ο φορέας χρηματοδότησης, (β) το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, (γ) η απόφαση και ημερομηνία ένταξης και ειδικότερα (δ) η ημερομηνία του αιτήματος εκταμίευσης του ποσού προς τον φορέα χρηματοδότησης (π.χ. ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – 5555/20.08.2019 – 2512/25.05.2021).
 • 04. Εξοφλημένο παραστατικό για το οποίο εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση: Θα αναγράφονται ο τρόπος και η ημερομηνία εξόφλησης (πχ κατάσχεση 20.05.2021, πληρωμή από ΠΤΑ 15.05.2021).
 • 09. Έλλειψη οικονομικών πόρων: Θα παρατίθεται συνοπτικά το πρόβλημα (πχ. εξάντληση χρηματικού υπολοίπου τελών καθαριότητας, εξάντληση ανειδίκευτου χρηματικού υπολοίπου κτλ). Σε αυτή την περίπτωση, ο/η ΠΟΥ του ΟΤΑ πρέπει να υποβάλει συνοδευτική έκθεση στην οποία θα τεκμηριώνεται το πρόβλημα με τη χρήση ποσοτικών στοιχείων.
 • 10. Λοιποί λόγοι: Θα παρατίθεται συνοπτικά το πρόβλημα, δίνοντας έμφαση στους παράγοντες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης.
 • 13. Εξόφληση παραστατικού – που εμπίπτει στις περιπτώσεις 01 και 06 έως 12 – μέσω του ειδικού λογαριασμού του ΤΠΔ, πριν την υποβολή της κατάστασης: Θα αναγράφεται η ημερομηνία χρέωσης του ειδικού λογαριασμού για την πληρωμή της δαπάνης.
 • 14. Οφειλές από δαπάνες που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση ή άρση1: Θα αναγράφονται ο αριθμός, η ημερομηνία, το είδος και το αιτιολογικό της αγωγής ή της προσφυγής του ΟΤΑ που εκκρεμεί, το αρμόδιο δικαστήριο και η εκτιμώμενη ημερομηνία εκδίκασης (πχ. 101 / 20.01.2019 – Προσφυγή Δήμου επί απόφασης Εφετείου – ΣτΕ).

1 Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος 14 αφορά πολύ ειδικές περιπτώσεις: Για παράδειγμα, ο ΟΤΑ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη την επιχείρηση προμήθειας νερού ή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό την επαναδιαπραγμάτευση και τον επαναπροσδιορισμό των όρων χρέωσης. Ο λόγος 14 δεν αφορά μη νόμιμες δαπάνες ή αγωγές / προσφυγές τρίτων εις βάρος του ΟΤΑ για την καταβολή αποζημιώσεων ή για την εξόφληση δαπανών που έχουν απορριφθεί ως μη νόμιμες.

 • 15. Ληξιπρόθεσμη δαπάνη με υπαιτιότητα άλλου δημόσιου φορέα: Θα αναγράφονται ο φορέας και η διοικητική εκκρεμότητα, ενέργεια ή παράλειψη που δεν έχουν επιτρέψει την έγκαιρη πληρωμή της δαπάνης.
 • 17. Προς συμψηφισμό: Θα περιγράφεται το αιτιολογικό του συμψηφισμού (πχ συμψηφισμός δαπάνης ηλεκτρισμού με αναμενόμενες αποδόσεις τελών από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος).

Η παράλειψη παροχής διευκρίνισης σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες θα επιφέρει την απόρριψη της αιτιολόγησης κατά τη διενέργεια του ελέγχου ισοζυγίου του ειδικού λογαριασμού και κατά τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΤΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ).

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Σκοπός της αναλυτικής κατάστασης του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 είναι ο προσδιορισμός του πραγματικού ύψους των υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με υπαιτιότητα των ίδιων των ΟΤΑ ή άλλων δημόσιων φορέων και των οποίων η τακτοποίηση απαιτεί την εκταμίευση πόρων από τους ΟΤΑ.

2.Από τα στοιχεία των αναλυτικών καταστάσεων των προηγούμενων τριμήνων διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις η λανθασμένη τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι στις υποχρεώσεις του Μητρώου Δεσμεύσεων αποτυπώνονται οι δαπάνες που πρέπει να πληρωθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού. Συνεπώς, δεν πρέπει να αποτυπώνονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων:

οι δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας: Σε αυτές τις περιπτώσεις υποχρεωτικά εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την υπηρεσία μας με το 64967/06.10.2020 έγγραφό μας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/10/eggr64967-20201006-1.pdf.

οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις του ΟΤΑ για την έκβαση της υπόθεσης): Στο Μητρώο Δεσμεύσεων αποτυπώνονται μόνο οι υποχρεώσεις από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης των υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις προσδιορίζεται κατά κανόνα βάσει της ημερομηνία επίδοσης της απόφασης στον ΟΤΑ.

οι δαπάνες που μετά από διακανονισμό θα πληρωθούν σε επόμενο οικονομικό έτος: Στον ετήσιο προϋπολογισμό και στο Μητρώο Δεσμεύσεων αναλαμβάνεται μόνο το ποσό της ετήσιας δόσης, με ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης της υποχρέωσης την επομένη από την ημερομηνία που πρέπει να καταβληθεί το ποσό στον δικαιούχο βάσει του διακανονισμού.

Η αποτύπωση στις απλήρωτες υποχρεώσεις του Μητρώου Δεσμεύσεων γεγονότων που εμπίπτουν σε αυτές τις τρεις (3) περιπτώσεις συνεπάγεται αναπόφευκτα τη δέσμευση μεγαλύτερων ποσών στον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΠΔ.

3.Σε περίπτωση μη υποβολής αναλυτικής κατάστασης, ο έλεγχος ισοζυγίου του ειδικού λογαριασμού, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 107, θα πραγματοποιηθεί βάσει των στοιχείων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αφαιρεθούν οι εξαιρούμενες δαπάνες με αναπόφευκτη επίπτωση τη δέσμευση στον ειδικό λογαριασμό του ΟΤΑ στο ΤΠΔ μεγαλύτερου ποσού από αυτό που απαιτείται για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συνεπώς η μη υποβολή αναλυτικής κατάστασης, εκτός από παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας η οποία προβλέπεται απευθείας σε διάταξη νόμου, λειτουργεί τελικά και εις βάρος των συμφερόντων του φορέα.

4.Οι ενέργειες των ΠΟΥ των ΟΤΑ ως προς την τροφοδότηση των Ειδικών Λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων πρέπει να είναι άμεσες, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ροή της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 31ης.12.2021. Συνεπώς, το χρονικό περιθώριο των δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς, το οποίο ορίζεται στο νόμο α) για την υποβολή της κατάστασης και β) για την κατάθεση του απαιτούμενου ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό είναι το μέγιστο δυνατό για την ολοκλήρωση των ενεργειών των υπόχρεων ΟΤΑ.

 Το έγγραφο, το αρχείο της κατάστασης και οι αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσής του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/ekkatharisi-lixiprothesmon-ypochreoseon-ota και στο  σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm, στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ.

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

– Οδηγίες Συμπλήρωσης Αρχείου

– ARREARS202112_

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις