20.9 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Τροπολογία: Για ΚΤΕΛ, προσωρινή Αδειοδότηση Υδατοδρομίων, παραχώρηση Μικροσυγκοινωνίας νησιωτικών δήμων σε ιδιώτες κ.λπ.

Πρόσφατα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, με τίτλο “Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Ορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2 του π.δ.80/2016 και άρθρο 38 του ν.4412/2016), η έναρξη ισχύος της μνημονευόμενης σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., από την ημερομηνία υπογραφής της (7.10.2020) και όχι από την ημερομηνία ανάρτησής της (5.11.2020) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), η οποία (σύμβαση) συνήφθη μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης.

2. Αναστέλλεται, έως και τις 31.12.2022, η υποχρέωση απόσυρσης από την κυκλοφορία:

i) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου,

ii) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης,

iii) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων,

iv) των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ,

v) των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που εκμισθώνονται και

vi) των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών, με τη συμπλήρωση, κατά περίπτωση, του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας ή κυκλοφορίας αυτών.

3. Ορίζεται ότι η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, των χαρακτηριζόμενων και των ήδη υφιστάμενων, έως τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων, νέων άγονων γραμμών (άρθρο 3 του π.δ.967/1979), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, γίνεται με απόφαση των οικείων ο.τ.α. α’ βαθμού, οι οποίοι μπορούν: να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή μισθωμένα λεωφορεία ή να το παραχωρούν σε τρίτους, με απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

4. α. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγό αυτοκίνητα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την αντικατάσταση των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων (το ποσοστό δυνάμενων να αντικατασταθούν, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων κ.λπ.) καθώς και οι κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των προαναφερόμενων οχημάτων.

5. Μετονομάζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π., άρθρο 1 του ν.4233/2014) σε Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Ο.Σ.ΙΙ.), εφεξής «Οργανισμός».

6. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4663/2020 σχετικά με τη λειτουργία των υδατοδρομίων και ειδικότερα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, για την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης, με σκοπό την εξυπηρέτηση προσωρινά το πολύ για ένα έτος, τακτικών επιβατικών πτήσεων υδροπλάνων. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και χορηγείται, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, σε δημόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (αναγκαίος εξοπλισμός, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό κ.λπ.).

Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση για την έκδοση της προσωρινής άδειας, μεταξύ των οποίων, η σύμβαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα και σε περιοχές αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιες λίμνης κ.λπ., από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτών για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών, φορολογική ενημερότητα του αιτούντα, αποδεικτικό είσπραξης παράβολου δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού κ.λπ.

7. Διευρύνεται η προβλεπόμενη δυνατότητα ανάθεσης, κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που μέχρι σήμερα παρέχει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΑ.ΑΣ.) σε αερολιμένες ευθύνης της Υ.Π.Α. (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα ανάθεσης επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση).

Με κ.υ.α., ορίζεται ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών και αποδέσμευσης της ΕΑ.ΑΣ.

8. Επισπεύδεται η διαδικασία εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

α. Από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων (αντί, με το πέρας της εκκαθάρισης, που ισχύει): ΐ) το Ελληνικό Δημόσιο, υπεισέρχεται, στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο μέρος είναι η εταιρεία, Η) το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως καθολικού διαδόχου αυτής άνευ τήρησης άλλων διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματος, με τις οριζόμενες επιφυλάξεις (άρθρο 54Α του ν.4174/2013).

Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία μεταγραφής των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν απαιτείται η προσάρτηση πιστοποιητικών της φορολογικής διοίκησης ή οποιοσδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ο.τ.α. καθώς και λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων, διαγραμμάτων κ.λπ.

β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών (διενέργεια άμεσα της απογραφής των κινητών και ακινήτων, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων περάτωσης της εκκαθάρισης, απόδοση των εισφορών και του υπολοίπου προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μέτοχο κ.λπ.), ο διορισμός των οποίων υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 12 του ν.4548/2018).

γ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. μεταφέρονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτεινόμενες διατάξεις και αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Έναρξη ισχύος σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην Περιφέρεια Αττικής

Η από 7.10.2020 υπ’ αρ. 108/2020 σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρίας με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 2

Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012

1. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α1 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

2. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α1 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

3. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β1 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022,

4. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α1 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

5. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2′ της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α1 222) για τον μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

6. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών αναστέλλεται έως και τις
31.12.2022.

Άρθρο 3

Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων

1. Στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272) χαρακτηριζόμενων, καθώς και των ήδη υφιστάμενων έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νέων άγονων γραμμών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας υπό την έννοια της περ. δ) της παρ. 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, γίνεται με απόφαση του οικείου ο.τ.α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.

2. Οι ο.τ.α. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή μισθωμένα λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή

(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους με λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, με απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή.

Άρθρο 4

Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγό αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα επιβατηγό οχήματα να είναι καινούργια,

β) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με την παρούσα, να μην δύνανται να αντικατασταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία θέσης αυτών σε κυκλοφορία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγό οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών.

3. Με την απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας που κυμαίνεται από δέκα (10) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων του παρόντος.

Άρθρο 5

Τροποποίηση επωνυμίας Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.4233/2014

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4233/2014 (Α’22), α) αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου «Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» με τον τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Συντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)», β) στην παρ. 1 η φράση «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων» (στο εξής «Αρχή»)» αντικαθίσταται από τη φράση «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων» (στο εξής «Οργανισμός), γ) στις παρ. 2, 3 και 4 η λέξη «Αρχή» αντικαθίσταται από τη λέξη «Οργανισμός» και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Συντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)

1. Συνιστάται «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων (στο εξής «Οργανισμός)» με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουάριου 1993 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες» (EE L 14/22.1.1993), όπως ισχύει.

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων της ελληνικής επικράτειας στους αερομεταφορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση των ευκολιών προγραμματισμού στα αεροδρόμια που έχουν χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόμια με ευκολίες προγραμματισμού», σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, με την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

3. Ο Οργανισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις οποίες παραπέμπει ο νόμος αυτός.

4. Ο Οργανισμός απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, εκτός από την εποπτεία σχετικά με την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, όπως ασκείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Οποιαδήποτε αναφορά στην «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων» ή «ΕΑΣΠ» ή «Αρχή» νοείται και αντικαθίσταται αντίστοιχα σε «Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων» ή «ΕΟΣΠ» ή «Οργανισμό».

Άρθρο 6

Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων – Τροποποίηση ν. 4663/2020

1. Η περ. 26 του άρθρου 1 του ν. 4663/2020 (Α’30) τροποποιείται ως προς την προσθήκη της εξυπηρέτησης και των τακτικών πτήσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

«26. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων, καθώς και για την εξυπηρέτηση τακτικών πτήσεων, προσωρινά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας του υδατοδρομίου έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, με τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και των Διεθνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοΐας.».

2. Η περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 τροποποιείται, προκειμένου να απαιτείται ορθοφωτοχάρτης αντί για τοπογραφικό διάγραμμα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«η) Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από την Δημόσια Υπηρεσία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον οποίο αποτυπώνονται:

αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιός ζώνης σε περίπτωση λίμνης,

ββ) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς και τυχόν νέα προτεινόμενα έργα,

γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, δδ οι θέσεις αγκυροβολιάς των πλοίων ή σκαφών, εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.».

3. Μετά το άρθρο 9 του ν. 4663/2020 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α

Προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια

1. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου, δύναται να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια σε δημόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή κράτους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

2. Ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.

3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας χορηγείται για αεροδρόμια στα οποία ο αριθμός των αφιξοαναχωρήσεων τακτικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) ημερησίως. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η αίτηση για οριστική άδεια υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της προσωρινής άδειας υδατοδρομίου και η διαδικασία για την έκδοσή της πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη ισχύος της προσωρινής άδειας.

4. Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ναυτικός Χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας όπου αποτυπώνεται η υδάτινη επιφάνεια την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει για την άφιξη, αναχώρηση και κίνηση των υδροπλάνων, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Ο χάρτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η έντυπη μορφή του χάρτη υποβάλλεται σε πέντε (5) αντίτυπα,

β) Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5000, επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε ακτίνα 2.500 μέτρων. Κάθε αναφορά στις συντεταγμένες του διαδρόμου προσθαλάσσωσης-αποθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται στο σύστημα WGS-84,

γ) εγχειρίδιο λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας,

δ) σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

ε) σύμβαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα καθώς και σε περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών,

στ) φορολογική ενημερότητα του αιτούντος,

ζ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αϊτών δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση,

η) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική αρχή δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος με αντικείμενο την εκμετάλλευση αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας,

θ) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα», και

ι) νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7.

Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προσωρινής άδειας λειτουργίας, φορέας λειτουργίας που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή εμπειρία στη λειτουργία υδατοδρομίων, τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου με καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθμη επιβίβαση / αποβίβαση και μετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδατοδρομίου.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει, ως προς την πληρότητά τους, τα οριζόμενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για την απόκτηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας και στη συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραφο του φακέλου:

α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να εξετάσει, σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασμό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων παραμέτρων της Εθνικής Αμυνας.

β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα και τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια.

γ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), προκειμένου να χωροθετήσουν τον διάδρομο προσθαλάσσωσης-αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί.

δ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου.

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τεχνικού φακέλου που θα έχει αποστείλει το Τ.Ε.Μ. σε αυτές.

Η εκπρόθεσμη διατύπωση της γνώμης επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί επιθεώρηση των χώρων και με την προϋπόθεση της πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, υποβάλλει πλήρη και αιτιολογημένη αναφορά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο, με βάση αυτή την αναφορά, εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την έκδοση κοινής απόφασης προσωρινής άδειας υδατοδρομίου.

6. Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό και μέσα:

α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τρία (3) έως δέκα (10) μέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος. Μπορεί να συνοδεύεται από τη συχνότητα λειτουργίας του αεροδρομίου, εφόσον έχει ορισθεί.

β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων διατάσεων απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στον χώρο του αεροδρομίου ώστε να είναι εύκολα ορατό. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ». Τόσο το ανεμούριο όσο και ο ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ» απαιτείται να φωτίζονται, ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας.

γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σημεία για αγκυροβολιό ή για πρόσδεση των υδροπλάνων όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Τα σημεία αυτά πρέπει να προστατεύονται από τους ανέμους ή να είναι αρκετά σταθερά, ώστε να προστατεύουν τα υδροπλάνα από την επίδραση των ισχυρότερων ανέμων που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.

δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχει ένα σωσίβιο μη φουσκωτού τύπου, προοδεμένο σε σχοινί μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμο για άμεση χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου πρέπει να υπάρχει σκάφος ταχύπλοο ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή, στ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά καυσίμων και ηλεκτρολογική, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) λίτρων πυροσβεστικού υλικού.

Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, κατά τους ελέγχους που θα διενεργήσει στους χώρους του Υδατοδρομίου, οφείλει να ελέγξει και να βεβαιώσει την ύπαρξη του ανωτέρω εξοπλισμού και μέσων εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία αποστέλλεται στο Τ.Ε.Μ. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης, προκειμένου το Τ.Ε.Μ. να εισηγηθεί τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας.

7. Για τον εφοδιασμό των υδροπλάνων με καύσιμα και για όσο διάστημα ισχύουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, εφαρμόζεται αναλογικά το π.δ. 293/1986 (Α’ 129) σχετικά με τις πετρελεύσεις των πλοίων.

8. Για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας σε υδατοδρόμια, ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.). Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσεις από ή προς υδατοδρόμιο και για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά από την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της Τεχνικής Οδηγίας Ασφάλειας αριθμ. 1 (Τ.Ο.Α.1) του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.) και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4663/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, για οποιαδήποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέωση καταβολής παράβολου από τον ενδιαφερόμενο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο εντός λιμένα που λειτουργεί υδατοδρόμιο, το οποίο έργο θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υποβάλλεται από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα λιμένα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται:

αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιός ζώνης σε περίπτωση λίμνης,

αβ) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,

αγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,

αδ) οι θέσεις αγκυροβολιάς των πλοίων ή σκαφών,

αε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.

Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παράβολου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παράβολου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.».

5. Στο άρθρο 24 του ν. 4663/2020, α) στην περ. γ της παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24

Υδάτινα πεδία

1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφερομένου για χορήγηση

άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη, επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S84.

β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης περιοχής ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της παρ. 1(α) μεριμνούν για την αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.

γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί ή ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.

δ) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς από τις υπηρεσίες της παρ. 1(α).

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:

α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α1 60) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου,

β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,

γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο. Στα υδάτινα πεδία που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ.7, επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση με αεροσκάφος, δ) εφόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στα πλευρικά όρια των Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδρομίων (ΑΤΖ) και εκτός των Απαγορευμένων ή Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας,

στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης ή προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των εγκεκριμένων υδάτινων πεδίων της παρ. 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν δύναται να έχουν προβλεφθεί, ο κυβερνήτης, με δική του ευθύνη μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές (από ή προς αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, πάντα συμμορφούμενος με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνίκής ζεύξης (ναυτιλιακο-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου Λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,

η) εφόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,

θ) εφόσον κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων, ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου σκάφος ή και κατάλληλη υποδομή για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών,

κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν προσμετρώνται οι πτήσεις γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις για αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και ανά υδάτινο πεδίο. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την τροποποίηση του αριθμού κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτινα πεδία, ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τον Ε.Κ.Α.Π.Α. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά από την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοιγια:

α) την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,

β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,

γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και

δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζόμενων των κυρώσεων του άρθρου 23,

7. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, σε υδάτινα πεδία επιτρέπεται, προσωρινά το πολύ για ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας τους έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, η πραγματοποίηση και τακτικών επιβατικών πτήσεων υδροπλάνων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι τοποθετημένη πλωτή προβλήτα ή υπάρχει κατάλληλη σταθερή προβλήτα για την πρόσδεση του υδροπλάνου και την ασφαλή επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών του.

β) Έχει ορισθεί, από τον αιτούντα του υδάτινου πεδίου, φορέας λειτουργίας του υδάτινου πεδίου που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή εμπειρία στη λειτουργία υδατοδρομίων τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας του Υδάτινου Πεδίου με καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθμη επιβίβαση / αποβίβαση και μετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδάτινου πεδίου.».

Άρθρο 7

Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 714/1970

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ.714/1970 (Α’ 238) αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Υ.Π.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών, όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, σε αερολιμένες ευθύνης της Υ.Π.Α., τις οποίες, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, μπορεί να αναθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών. Ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους χώρους των αερολιμένων.».

Άρθρο 8

Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014

Στο άρθρο 6 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Μ

1. Η περ. ια της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. Εκκρεμείς δίκες

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων

της Εταιρίας και οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο, διεξαγόμενες στο όνομά του. Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα μέσα, που ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση και μετά, είναι νόμιμα.».

2. Η περ. γ της παρ. 4 τροποποιείται ως προς την αναφορά στον ν. 4548/2018 (ΑΊ04) με τον οποίο καταργήθηκαν τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του ν. 2190/1920 (Α’ 216) και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από τους εκκαθαριστές.».

3. Οι περ. στ και ζ της παρ. 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«στ. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν άμεσα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους σε διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά την παρ. 5 περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση στην οποία αναγράφονται τα αίτια τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον μέτοχο της εταιρίας, δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αποδίδουν τις εισφορές και το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μέτοχο. Από την καταχώρηση της απόφασης του μετόχου στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.».

4. Η περ. α’ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο της περιουσίας της εταιρίας περιέρχεται στο ελληνικό Δημόσιο, ως καθολικό διάδοχο της εταιρίας, άνευ τήρησης άλλων διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιοσδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, των παγίων και αναλογικών ανταποδοτικών τελών του ν. 2308/1995 (ΑΊ14) υπέρ του ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η μεταγραφή ή καταχώριση των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, γενικώς, που μεταβιβάζονται από την εταιρία στο ελληνικό Δημόσιο γίνεται, κατ’ αναλογία του άρθρου 1197 του Α.Κ., με καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών, έκθεσης που περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν με επιμέλεια των εκκαθαριστών. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά, οποιοσδήποτε μορφής ή χρήσης, της φορολογικής διοίκησης ή οποιοσδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρίας ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθμού, ή οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις μηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων, ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφικά διαγράμματα, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές.».

5. Η περ. δ’ της παρ. 5 τροποποιείται ως προς την αναφορά στο χρονικό σημείο του πέρατος της εκκαθάρισης για τη μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, που συστήνεται με τις παραπάνω διατάξεις.».

6. Η παρ. 7 τροποποιείται ως προς την απαλοιφή της προθεσμίας για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα καταβολής αποζημίωσης στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. για εκτελεσθέν συγκοινωνιακό έργο δυνάμει της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων τακτικών οδικών επιβατικών μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής (περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α.) που υπεγράφη στις 7.10.2020 μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρίας με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, που έλαβε χώρα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάρτηση αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), κατά παρέκκλιση του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίευσης της πράξης στο ΚΗΜΔΗΣ και του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) περί ανάληψης υποχρέωσης.

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στους επαγγελματικούς κλάδους των οδηγών οχημάτων φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ. Α.Ε. και ΚΤΕΛ), των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι επλήγησαν λόγω των έκτακτων μέτρων που υιοθετήθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, λόγω της πανδημίας τα οχήματα δεν πραγματοποιούσαν δρομολόγια, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων τους. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης rou χρόνου πριν από την απόσυρσή τους.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει:

α) στην απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης των άγονων γραμμών και στη διευκόλυνση της παροχής συγκοινωνιακού έργου σε μικρές κοινότητες, κάτω των 10.000 κατοίκων, τροποποιώντας τους όρους ανάθεσης της εκμετάλλευσής τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272), ως προς την αρχή έκδοσης της διοικητικής πράξης ανάθεσης,

β) στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούμενων εκτέλεσης του έργου των τακτικών υπεραστικών άγονων γραμμών.

Άρθρο 4: Η ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζει το ζήτημα της αντικατάστασης, υπό προϋποθέσεις, Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων πέντε (5) θέσεων με επιβατηγά αυτοκίνητα χωρητικότητας έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιλέχθηκε για την πιλοτική εφαρμογή της ρύθμισης λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η αλλαγή της επωνυμίας της «Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων» σε «Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων», ώστε να αποσαφηνίζεται η νομική φύση του Οργανισμού ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και να διαχωρίζεται από τις ανεξάρτητες αρχές της χώρας μας.

Άρθρο 6: Η ρύθμιση αυτή αναφέρεται στις διαδικασίες της προσωρινής αδειοδότησης υδατοδρομίων και των υδάτινων πεδίων. Λαμβανομένου υπόψη του μικρού όγκου του πτητικού έργου, δεδομένου ότι από το έτος 2013 μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί οριστικά μόνο τρία (3) υδατοδρόμια, δεν καθίσταται βιώσιμη η λειτουργία των υδροπλάνων. Ως εκ τούτου, το συντομότερο δυνατόν, πρέπει να αδειοδοτηθούν, έστω και με προσωρινή αδειοδότηση, και άλλα υδατοδρόμια, προκειμένου, για να είναι βιώσιμο το εγχείρημα, να υπάρξουν επιπλέον προορισμοί, ώστε να πραγματοποιούνται περισσότερες πτήσεις υδροπλάνων και έτσι να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος όγκος πτητικού έργου.

Άρθρο 7: Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (Παράρτημα 17 της Σύμβασης του Σικάγο «περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας» και Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 300/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 «για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας» με την εφαρμοστική του νομοθεσία), καθώς και ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), που εκδόθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ15/Α/18070/1501/10-6-2011 απόφαση (Β’  1485), επιβάλλουν τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας επιβατών, προσωπικού, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου/ταχυδρομειου, προμηθειών πτήσης και προμηθειών αερολιμένα, προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας αερολιμένων, καθώς και σε αεροσκάφη. Με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α’ 238), προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάληψης των ανωτέρω υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στους αερολιμένες ευθύνης της, τις οποίες μπορεί να αναθέτει κατ’ εξαίρεση και σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ), χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους χώρους υων αερολιμένων. Βάσει του νόμου αυτού και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, η ΥΠΑ ανέλαβε από το έτος 2004 σταδιακά τις ανωτέρω υπηρεσίες ασφάλειας στους έξι (6) μεγαλύτερους περιφερειακούς αερολιμένες ευθύνης της, τις οποίες ανέθεσε σε ΙΕΠΥΑ, πρακτική που ακολούθησαν και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η Fraport Greece για υους δεκατέσσερις (14) παραχωρηθέντες, από το έτος 2017, περιφερειακούς αερολιμένες. Σήμερα οι υπηρεσίες ασφάλειας αερομεταφορών στους υπό κρατική διοίκηση αερολιμένες, εξακολουθούν να παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία, με μόνη εξαίρεση τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου, όπου οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από ΙΕΠΥΑ βάσει σχετικού διαγωνισμού της ΥΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ επανάληψη εκφρασθείσα βούληση της Ελληνικής Αστυνομίας για αποδέσμευσή της από το έργο της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στους υπό κρατική διοίκηση αερολιμένες, αλλά και την εμπειρία, από τη μέχρι σήμερα παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την ΥΠΑ προσωπικό κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη δυνατότητας πλήρους αποδέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας από τις ανωτέρω υπηρεσίες στους αερολιμένες αυτούς.

Άρθρο 8: Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της περάτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων σε εκκαθάριση» και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.», μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης (26.3.2022).


Πηγή: Taxheaven

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις