12.3 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Ελεγκτικό: Μη νομίμως ανάθεση από ΔΕΥΑ σε ιδιώτη εργασιών που υπάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 171/2019

Πρόσφατα

ΔΕΥΑ. Αμοιβή για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ». Μη νομίμως η ΔΕΥΑ ανέθεσε σε ιδιώτη την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών, διότι, ενόψει του ότι αυτές ανήκουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Λειτουργίας – Συντήρησης – Ποιοτικού Ελέγχου ΕΕΛ, με την εν λόγω ανάθεση σκοπείται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών λειτουργίας της και καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί προσλήψεων. Μη νόμιμη δαπάνη εντούτοις το ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 171/2019

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τις Ιωάννα Ευθυμιάδου και Λήδα Χαραλαμπίδου (εισηγήτρια), Παρέδρους.

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 10 Ιουνίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το 103, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Με την από 21.3.2019 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτής βάσει της 75/7.11.2018 πράξης επιστροφής, και της ως άνω Δ.Ε.Υ.Α. (6216/ 31.12.2018 έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος, ποσού 1.984 ευρώ, που αφορά σε αμοιβή για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΧΧ». Σύμφωνα με την Επίτροπο η σχετική σύμβαση καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Επιχείρησης, που εντάσσονται στη συνήθη λειτουργική δραστηριότητά της και δεν υπάρχει ανάλυση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

ΙΙ. Α. Με το άρθρο 103 του Συντάγματος καθιερώνεται ο κανόνας της στελέχωσης των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον οποίον υπάγονται και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Σ. ΚΠΕΔ VII Τμ. 156/2017), με μόνιμους υπαλλήλους για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών τους, δηλαδή αναγκών που δεν είναι ποσοτικά προσδιο-ρισμένες και δεν έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα αλλά είναι μόνιμες ή ανακύπτουν επανειλημμένα. Επομένως, υπηρεσιακές ανάγκες των ανωτέρω φορέων μπορούν να καλυφθούν μέσω σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα, υπό τον όρο ότι είναι ποσοτικά περιορισμένες και παροδικές. Στην περίπτωση σύναψης τέτοιων συμβάσεων για την αντιμετώπιση πάγιων και διαρκών αναγκών καταστρατηγείται ο ανωτέρω συνταγματικός κανόνας και το, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέν σύστημα πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού. Περαιτέρω, δοθέντος ότι οι ανάγκες που ανακύπτουν από την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως οι τελευταίες καθορίζονται στον οργανισμό τους, είναι πάγιες και διαρκείς, αφού αποτελούν συνέπεια της συνήθους λειτουργικής δραστηριότητάς τους, συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν κύρια καταστατική αρμοδιότητα των ανωτέρω φορέων είναι μη νόμιμες (Ε.Σ. VII Τμ. Πρ. 26/2015 και Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 86/2017, 112/2016).

Β. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (ΤΤ 23745/11 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ – ΧΧΧ, ΦΕΚ Β΄ 387/201), στις αρμοδιότητες του Γραφείου Λειτουργίας – Συντήρησης – Ποιοτικού Ελέγχου Ε.Ε.Λ. Φερών εμπίπτουν ο έλεγχος, η λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Σταθμού καθώς επίσης και:- Ο έλεγχος και εποπτεία για τη συνεχή και εύρυθμη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. – Η φύλαξη των εγκαταστάσεων και κτιρίων. – Η συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. – Κάθε μηχανολογική και σιδηρουργική εργασία στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ. – Φροντίδα για την εφαρμογή της πυρασφάλειας. Επίσης ο έλεγχος, λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού των αυτ/των αποχέτευσης. – Ο προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης και η παρακολούθηση των αντλιοστασίων. – Εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των αντλιοστασίων. Το γραφείο είναι επίσης υπεύθυνο για τον χημικό και υγειονομικό έλεγχο λυμάτων και για τις εργαστηριακές αναλύσεις λυμάτων, για τον ποιοτικό έλεγχο των αποβλήτων και των προϋποθέσεων σύνδεσης με το δίκτυο υπονόμων της Επιχείρησης των βιομηχανικών μονάδων και χώρων άλλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Συγχρόνως στις αρμοδιότητες του είναι:- Ο ημερήσιος έλεγχος της ποιότητας των λυμάτων στα διάφορα στάδια επεξεργασίας – Η παρακολούθηση όλων των σταδίων λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και η εισήγηση των απαιτούμενων εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του. – Η ανάλυση δειγμάτων από το δίκτυο των αποχετευτικών αγωγών. – Η υγειονομική έρευνα για τον εντοπισμό εστιών ρύπανσης – μόλυνσης σε αυτό.

IΙΙ. Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Με απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, που λήφθηκε στην 8/2018 συνεδρίαση, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΧΧ», προϋπολογισμού 19.800 € χωρίς ΦΠΑ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή: «… Για την 24ωρη απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων, απαιτείται προσωπικό με ειδικότητες κυρίως ηλεκτρολόγους, χημικούς – χημικούς μηχανικούς, μικροβιολόγο, φύλακα κ.λ.π. Το υπάρχον προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ είναι ήδη ανεπαρκές και εξαντλείται οριακά για τη 24ωρη με βάρδιες λειτουργία των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού της ΧΧΧ καθώς και για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΧΧΧ. Άν και έχει υποβληθεί αίτηση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού, οι προσλήψεις προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί … και δεν προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί στο επόμενο εξάμηνο. Η φύση και η σοβαρότητα δε των απαιτούμενων εργασιών για την λειτουργία της ΕΕΛ δεν επιτρέπει αυτή να γίνεται από ανειδίκευτο εποχιακό προσωπικό. Τα παραπάνω είναι αναγκαία και απαραίτητα στο πλαίσιο της προστασίας και της διασφάλισης της δημόσια υγείας (συνεχής και απρόσκοπτη επεξεργασία των λυμάτων-αντιμετώπιση βλαβών και ζημιών των μηχανημάτων των εγκαταστάσεων οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διαρροή λυμάτων)». Στη συνέχεια, με την 3316/30.7.2018 απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκαν οι ως άνω υπηρεσίες στον Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, χημικό μηχανικό, έναντι 19.200 ευρώ χωρία ΦΠΑ και υπογράφηκε η από 31.7.2018 σύμβαση, διάρκειας 12 μηνών. Αντικείμενό της είναι η λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών, έτσι ώστε με την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη διατήρησή τους σε υψηλή λειτουργική κατάσταση να επιτυγχάνονται τα όρια εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, που προβλέπονται από τη μελέτη του εν λόγω έργου, ο εργολάβος – ανάδοχος δε υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των ανατεθέντων σ’ αυτόν εργασιών. Για την καταβολή στον ανωτέρω μέρους της αμοιβής του εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

ΙV. Με δεδομένα τα ανωτέρω, μη νομίμως η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ ανέθεσε σε ιδιώτη την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών, διότι, ενόψει του ότι αυτές ανήκουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Λειτουργίας – Συντήρησης – Ποιοτικού Ελέγχου ΕΕΛ Φερών, με την εν λόγω ανάθεση σκοπείται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών λειτουργίας της και καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί προσλήψεων. Ως εκ τούτων η ελεγχόμενη σύμβαση είναι μη νόμιμη. Ενόψει, όμως, α) της 13/30.1.2017 απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού, με την οποία ζητείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 1 υπαλλήλου ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών και 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων, β) της 109/25.4.2018 Πρόσκλησης για μετάταξη στη Δ.Ε.Υ.Α. 9 ατόμων διάφορων ειδικοτήτων και γ) της 183/26.6.2018 απόφασης για πρόσληψη 3 ατόμων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, κρίνεται ότι τα αρμόδια όργανά της ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, καθότι υπέλαβαν ότι μπορούσαν να προβούν στη σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της. Περαιτέρω, υφίσταται ανάλυση του προϋπολογισμού (τεύχος προϋπολογισμός-τιμολόγιο) της ως άνω υπηρεσίας, όπου παρατίθεται ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται, οι ώρες απασχόλησης καθώς και η ωριαία αμοιβή.

V. Κατ’ ακολουθία, το ελεγχόμενο ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, οι πιστώσεις του οποίου βαρύνονται.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 103, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ δεν πρέπει να θεωρηθεί.


Πηγή: dimsonet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις