10 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

ΥΠΕΣ: 15.482 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών. Οι θέσεις ανά δήμο, οι ώρες εργασίας

Πρόσφατα

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων | Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 56982/30-07-2021

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει, κατόπιν των αιτημάτων των δήμων του πίνακα αποδεκτών εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησης τριών (3) ωρών που καταγράφεται στη δεύτερη στήλη και αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων. Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα.

Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων (ακολουθούν παραδείγματα).

Οι εγκρίσεις που σας χορηγούνται με την παρούσα ΠΥΣ, αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3352), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αμελλητί θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση ανακοίνωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τι προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εξ’ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ. (υπολογιζόμενης με βάση το μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης και αποζημίωση ωριαίας απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ), ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται από το Δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων της δεύτερης στήλης του πίνακα και το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους, το μέγιστο αριθμό ωρών της πρώτης στήλης (τηρούνται σωρευτικά και τα δύο ανώτατα όρια). Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα.

Παρέχεται ωστόσο ευχέρεια στο Δήμο, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Παράδειγμα Α: Κάλυψη μισθοδοσίας εξ ολοκλήρου από χρηματοδότηση

Σε Δήμο για τον οποίο έχουν εγκριθεί 58 ώρες ως μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης και 19 άτομα ως μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων, παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες εναλλακτικές δυνατότητες που έχει ο φορέας να καθορίσει τον αριθμό ατόμων και τις ώρες απασχόλησής τους, χωρίς να απαιτηθεί αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας πέραν του μέγιστα καθοριζόμενου και άρα κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ιδίους πόρους.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ: 58

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ: 19

Για τη συνέχεια στην εγκύκλιο ΥΠΕΣ 56982/30-07-2021


Πηγή: airetos.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις