Νόμος 4820/2021 (ΦΕΚ 130Α/2021): Ο νόμος για υποχρέωση επίδειξης covid πιστοποιητικού, για υποχρεωτικό εμβολιασμό και επέκτασή του

«Deadline» για εργαζομένους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων η 16η Αυγούστου 2021 και για το υγειονομικό προσωπικό η 1η Σεπτεμβρίου 2021. Την επομένη των δύο προναναφερθεισών ημερομηνιών, υλοποιείται η αναστολή της σύμβασης εργασίας χωρίς χρονικό όριο, μισθό κι ασφαλιστικές εισφορές

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4820 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 130Α/23-07-2021)

Άρθρο 205 Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Άρθρο 206 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων, κυρώσεις με αναστολή συμβάσεων χωρίς χρονικό όριο και ασφαλιστική κάλυψη για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και για τους εργαζομένους στα δημόσια νοσοκομεία, γηροκομεία, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ, καθώς:

«Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση».

Αλλά και «υπερεξουσία» στον Κικίλια, καθώς:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4».