13.3 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Ν.4801/2021 (ΦΕΚ 83Α/2021) για φαρμακευτική κάνναβη: Σημαντικότερες διατάξεις για Δημόσιο, ΟΤΑ

Παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων με υποβολή βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου κ.λπ.

Πρόσφατα

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4801/21 (ΦΕΚ 83A/24-05-2021) «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις». Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν Δημόσιο και ΟΤΑ είναι οι εξής:

Ι. Παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων με υποβολή βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου

Με το άρθρο 37 τροποποιείται η παρ.12 του άρθρου 15 του Ν.4013/11 ως προς τη δυνατότητα επέκτασης του συμβατικού χρόνου μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Ε.Τ.Α.Δ., στο μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, το οποίο τελεί υπό την έγκριση του εκμισθωτή

Στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω άρθρου αναφέρονται τα εξής:

“Δεδομένου ότι οι διαδικασίες μίσθωσης είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες λόγω του υφισταμένου νομικού πλαισίου, κρίνεται σκόπιμη για την προστασία των συμφερόντων του φορέα αλλά και του Δημοσίου, η αξιολογούμενη τροποποίηση με την οποία διασφαλίζονται και οι επενδυτές-μισθωτές, εφόσον έχουν προβεί σε πρόσθετες επενδύσεις, οι οποίες θα βελτιώνουν την κατάσταση των ακινήτων ιδιοκτησίας του φορέα και του Δημοσίου, καθώς και την αξία αυτών. Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι παράλληλα η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της και σε περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης που συνήφθησαν μετά την έναρξη της ισχύος της τροποποιούμενης διάταξης. Παράλληλα, η διάταξη εμπλουτίζεται με πρόβλεψη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαιώματος προτίμησης υπέρ του μισθωτή, υπό την έννοια της δυνατότητας κατάθεσης ισόποσης προσφοράς, σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου ως προς το οποίο έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης.”

II. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Στο άρθρο 36 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), οι αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχηµάτων, οι οποίες απορρέουν από το β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), ασκούνται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το παρόν εφαρµόζεται και επί εκκρεµών ή επανυποβληθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, αιτηµάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχηµάτων, σύµφωνα µε το β.δ. 465/1970, σε έργα που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.

III. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προµήθεια Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου»

Με το άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 55 του ν. 4758/2020 (Α΄242) και ορίζεται ότι συγκεκριμένα η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προµήθεια Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου» που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7141/1576/Α3/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

IV. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόµενων από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19

Στο άρθρο 32 ορίζεται ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόµενων από την πανδηµία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάµενων επιχειρήσεων γυµναστηρίων, παιδότοπων» δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.


Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις