Με το άρθρο 14 του ν.4790/2021 (ΦΕΚ 48Α/31-03-2021) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», δόθηκε παράταση στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ μέχρι 30.06.2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της σύμβασής τους με τους ίδιους όρους. Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η μηνιαία αποζημίωση των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01/04/2021 έως 30/06/2021 στο ποσό των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 14

Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται έως την 30ή.6.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεώς τους, με τους ίδιους όρους.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 30.6.2021 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο


Πηγή: medispin.blogspot.com