Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από τους ΟΤΑ

Με το αριθ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφό του το ΥΠΕΣ παρείχε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 74 του ν.4745/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ειδικότερα, βάσει των ως άνω διατάξεων, έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου με το υπ’ αριθ. 9755/08.02.2021 έγγραφο το ΥΠΕΣ διευκρινίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28.02.2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία της 05.07.2021 που τέθηκε στο έγγραφό 91546/24-12-2020 αφορά συμβάσεις των οποίων η έναρξη ισχύος τοποθετείται κατά την 06.11.2020, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4745/2020.

 Συνεπώς, οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28.2.2021, μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών.

Αντίστοιχα, συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να παραταθούν μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.