11 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Ν/Σ για Ναυτιλία: Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ναυτικούς για Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ασφάλιση στο ΝΑΤ προσωπικού πλοηγικών σταθμών

Ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και το e-ναυλοσύμφωνο,

Πρόσφατα

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπ. Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής με τίτλο: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή».

Κεφάλαιο Γ – Άρθρο 16:

1. Εξειδικεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και συγκεκριμένα:
α. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπεται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή, συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων, εφόσον αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιούνται.

β. Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτολογημένοι ναυτικοί, το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:
αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού, το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για κάθε μήνα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, για το σύνολο των ημερών αναστολής, με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (η υγειονομική περίθαλψη καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου).

γ. Προβλέπεται η αναλογική μείωση του επιδόματος εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης.

δ. Η δαπάνη για τις κατά τα ανωτέρω παροχές (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επίδομα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και ασφαλιστική ικανότητα) καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. [Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω επιχορήγηση δεν υπόκειται σε κράτηση ή τέλη, είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή].

Ομοίως, το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε. Παρατείνεται μέχρι τις 30-4-2021, η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ.894/1981, για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31-5-2020 και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση,

στ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την παράταση το αργότερο μέχρι τις 31-5-2021, του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και για τη ρύθμιση λοιπών επιμέρους ζητημάτων.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται ή παρέχεται σε κάποιες περιπτώσεις για πρώτη φορά ένα πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων που αποσκοπούν στη στήριξη των ναυτικών λόγω των οικονομικών συνεπειών που έχουν επέλθει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και της σημαντικής μείωσης της κίνησης προς και από τα ελληνικά νησιά και στη θάλασσα εν γένει. Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά των γενικότερων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και εξειδικεύονται για το ναυτεργατικό χώρο με σκοπό την πληρέστερη και πιο εξειδικευμένη προστασία των ναυτικών.
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται επιπροσθέτως το ειδικό διαδικαστικό καθεστώς χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και του επιδόματος των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων 2021 στους ναυτικούς μέσω του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Οίκου Ναύτου. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη στήριξη του ναυτεργατικού δυναμικού της Χώρας το οποίο πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID19. Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η αγοραστική δύναμη των ναυτικών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.
Αναλυτικά
Με την παρ. 1: Η παροχή προστασίας υπό τη μορφή παροχής έκτακτης αποζημίωσης συνεχίζει να υφίσταται στους ναυτικούς όλων των πλοίων άρθρου 126 του ν. 4764/2020. Η ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού αφορά στους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2021 και εφόσον τα πλοία των παραπάνω περιγραφόμενων κατηγοριών δεν δραστηριοποιούνται.
Με την παρ. 2: Ο καθορισμός κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτολογούμενων ναυτικών της παρ. 1 με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2021, ενώ για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας και η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.
Με την παρ. 3: Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128), όπως τροποποιήθηκε με την υπ1 αρ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128).
Με την παρ. 4: Καθορίζεται ότι η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με την παρ. 5: Καθορίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 16
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοίού COVID-19 βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας -φύλαξης, των πλοίων της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 (Α’256) κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται.

2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για έκαστο μήνα. Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

3. Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με την υπ1 αρ. 2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128).

4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών των παρ. 1 και 2 και την ασφαλιστική τους ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

5. Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές, που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.

7. Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται μειωμένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη – εφοπλιστή, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό τους τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021 μέχρι και 2.5.2021 και από 3.5.2021 μέχρι και 31.5.2021, αντιστοίχως. Τα ποσά εκ του επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που αντιστοιχούν σε ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4.

8. Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α’ 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31.12.2020 δύναται να παραταθεί μέχρι τις 30.4.2021, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον μηχανισμό εφαρμογής των παρ. 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τριάντα (30) ημέρες κάθε φορά και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 της παρ. 7.


Κεφάλαιο ΙΑ – Άρθρα 43, 44, 45

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες [από τρεις (3) σε έξι (6)], η προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του αποδεικτικού είσπραξης του προβλεπόμενου ποσού [διακόσια (200) ευρώ ανά ημέρα για τα πλοία που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ για όσα εκναυλώνονται χωρίς
πλοίαρχο και πλήρωμα ή είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά], σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης, για την καταχώριση πλοίου στο προβλεπόμενο ηλεκτρονικό Μητρώο (άρθρο 2 του ν.4256/2014).

Αιτιολογική έκθεση

Η τροποποιούμενη προθεσμία των τριών (3) μηνών δεν είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη εξάμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο έκτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης που αφορά στο ίδιο παράβολο σε περίπτωση όμως πλοιοκτητών που είχαν ενημερωθεί για την προσκόμισή του πριν την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 με το άρθρο 71 του ν. 4676/2020 (Α’ 67). Για λόγους χρηστής διοίκησης η αξιολογούμενη ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την 19.3.2020, ημερομηνία από την οποία ισχύει και η ως άνω ισχύουσα προθεσμία των έξι (6) μηνών.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει στο να καταστήσει την τροποποιούμενη προθεσμία ίδια με αυτή που προβλέπεται και στο έκτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης (περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014) και αφορά σε ίδιο παράβολο ενώ παρέχει μεγαλύτερο περιθώριο ενέργειας στους πολίτες, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μη προσκόμιση του παράβολου εντός αυτής επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της επαγγελματικής αδείας του πλοίου με δυσμενείς για αυτούς οικονομικές συνέπειες. Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου αρχίζει από την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 15του ν. 4256/2014 από τον ν. 4676/2020 που εκδόθηκε στις 19/3/2020. Αποτελεί στην ουσία διόρθωση σφάλματος ώστε οι προθεσμίες του τρίτου και του έκτου εδαφίου της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 να είναι ίδιες δεδομένου ότι αφορούν στο ίδιο παράβολο.

Διάταξη νομοσχεδίου – Άρθρο 43
Παράταση προθεσμίας υποβολής αποδεικτικού είσπραξης ελλειπουσών ημερών ναύλωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τροποποίηση του άρθρου 71 ν. 4676/2020

Το άρθρο 71 ν. 4676/2020 (Α’67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 ν. 4256/2014
Το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περ. στ’, υπολογιζόμενων των ημερών ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περ. γ’ της παρ. 2, καθώς και στην περ. δ’ της παρ. 8.».

2.α. Παρατείνεται για ένα (1) έτος, η χρονική περίοδος της τριετίας εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης (άρθρο 4 του ν.4256/2014), όσον αφορά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είναι ήδη καταχωρισμένα ή θα καταχωρισθούν ή θα αιτηθούν την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων έως και τις 31-12-2021.
β. Τροποποιείται – συμπληρώνεται το άρθρο 7 του ν.4256/2014 σχετικά με το ναυλοσύμφωνο και συγκεκριμένα:
Προβλέπεται η θεώρηση των ναυλοσυμφώνων από τη Λιμενική Αρχή και η καταχώριση αυτών στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) καθώς και των αλλαγών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Δημιουργείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ναυλοσύμφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων αυτών ή της ιδιοχρησιμοποίησης των καταχωρισμένων στο e-Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των καταστάσεων επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών αυτών και την ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου και της Α.Α.Δ.Ε.
Η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, η ηλεκτρονική δε διασύνδεση και διαλειτουργικότητα αυτής με το e-Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των θεμάτων οργάνωσης, των στοιχείων διαλειτουργικότητας, των υπόχρεων προς καταχώριση και προς αποδοχή, των σχετικών ποσών και ποσοστών και του χρόνου ναύλωσης, των κυρώσεων και κάθε άλλου θέματος συναφούς με τη λειτουργία της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 44

Αποτελεί πρόβλημα για τους επιχειρηματίες πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθόσον με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με τις διατάξεις των αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.18170/15-03-2020 (Β’860) ΚΥΑ (πρώτο lockdown) και αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 (Β’4899) ΚΥΑ (δεύτερο lockdown) έπαυσε η δραστηριότητα των προαναφερόμενων πλοίων, ενώ στην ενδιάμεση περίοδο, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, μέτρα μείωσης του αριθμού των επιβατών τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία συμπλήρωσης των απαιτούμενων από το άρθρο 4 του ν. 4256/2014 ημερών ναύλωσης, γεγονός που επιφέρει την παύση της επαγγελματικής ιδιότητας του πλοίου με μεγάλες οικονομικές συνέπειες για τους εν λόγω επαγγελματίες του κλάδου. Περαιτέρω επιφέρει και απώλεια εσόδων για το κράτος από την μείωση φορολογικών εσόδων λόγω παύσης της δραστηριότητας των ως άνω πλοίων και μείωσης της τουριστικής κίνησης.

Η παράταση της χρονικής περιόδου που δίδεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υποχρέωσης συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92), καθόσον λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, υποχρεωθήκαν σε παύση ή/και μείωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με τις διατάξεις των αριθ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.18170/15.3.2020 (Β’860) ΚΥΑ (πρώτο lockdown) και αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 (Β’4899) ΚΥΑ (δεύτερο lockdown), έπαυσε η δραστηριότητα των προαναφερόμενων πλοίων, ενώ στην ενδιάμεση περίοδο, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, μέτρα μείωσης του αριθμού των επιβατών τους. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την αξιολογούμενη ρύθμιση για τα καταχωρισμένα στο Μητρώο επαγγελματικά πλοία αναψυχής ή για εκείνα που έχουν καταθέσει ήδη αίτηση για την καταχώρισή τους ή θα καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι και την 31.12.2021, παρατείνεται η τριετία για ένα (1) έτος προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες του κλάδου πλοιοκτήτες και εφοπλιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να εκτελέσουν και να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ελάχιστες ημέρες ναύλωσης και να διατηρήσουν την επαγγελματική ιδιότητα των πλοίων τους. Η ρύθμιση αυτή ως προβλέπεται στην παρ. 2 ισχύει περιοριστικά μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4256/2014, καλύπτοντας έτσι τη συγκεκριμένη περίοδο που οι επιχειρηματίες του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των συνεπειών του COVID-19 και δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 45

Αποτελεί πρόβλημα γιατί πέραν των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν για τη σύναψη του ναυλοσυμφώνου απαιτείται και η θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα πρακτικά να δημιουργείται συνωστισμός/πρόβλημα στις Λιμενικές Αρχές της χώρας και μεγάλες καθυστερήσεις, λόγω της εν λόγω υποχρέωσης, στην έναρξη του ναύλου. Επιπλέον, η συνέχεια της έγχαρτης σύναψης ναυλοσυμφώνων εν τέλει αυξάνει τα συναλλακτικά κόστη και οδηγεί στη διόγκωση της γραφειοκρατίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη νόμου επιδιώκεται μείωση γραφειοκρατίας, ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, ψηφιοποίηση καθώς επίσης και απλοποίηση των διαδικασιών.

Άρθρο 44
Παράταση της τριετίας για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είναι ήδη καταχωρισμένα ή θα καταχωριστούν ή θα αιτηθούν την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων έως και τις 31.12.2021, παρατείνεται για ένα (1) έτος η χρονική περίοδος της τριετίας εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4256/2014 (Α’92).

2. Η παράταση της παρ. 1 ισχύει μόνο για την πρώτη τριετία από την ημερομηνία καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων.

Άρθρο 45
Εφαρμογή «e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» -Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4256/2014

Το άρθρο 7 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από τον απόπλου τους από το λιμένα αφετηρίας. Τα παραπάνω έγγραφα προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’17), όπως εκάστοτε ισχύει. Στους παραβάτες του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 23/1999.

β. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των ως άνω ναυλοσυμφώνων και των ενημερωμένων καταστάσεων επιβαινόντων υποβάλλονται, πριν τον απόπλου από το λιμένα αφετηρίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η ανωτέρω υποχρέωση αναφορικά με την κατάσταση επιβαινόντων υφίσταται και στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9. Τα ναυλοσύμφωνα θεωρούνται από τη Λιμενική Αρχή και καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), ομοίως και οι τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3133.1/10229/2016/4.2.2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 364). Όλες οι υποχρεώσεις των ως άνω εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τα καταχωρισμένα στο Μητρώο του άρθρου 2 επαγγελματικά πλοία αναψυχής μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της περ. β’ της παρ. 2.

γ. Αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της φορολογικής καιτελωνειακής διοίκησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170). Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει τέτοια έγγραφα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.

δ. Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά, ώστε το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση στις αρμόδιες Αρχές ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων, την οποία προσυπογράφει, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 1. Οριστική αποβίβαση επιβατών σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αρχικής λίστας επιβαινόντων και οριστική αποβίβαση επιβατών που τυχόν επιβιβαστούν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης σύμφωνα με όρους ναυλοσυμφώνου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης. Τα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ε. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου είναι διαθέσιμο σε κάθε δημόσια αρχή. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7, αρκεί η ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου αυτού.

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση με ηλεκτρονικό τρόπο αδειών απόπλου και κατάπλου, την ηλεκτρονική έγκριση θέσης ελλιμενισμού και την ηλεκτρονική υποβολή τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι βασικοί όροι αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.

β. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ναυλοσύμφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των ναυλοσυμφώνων ή της ιδιοχρησιμοποίησης των καταχωρισμένων στο e-Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των καταστάσεων επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών τους, για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ανωτέρω Υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής με το ανωτέρω Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ίδιου νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, οι υπόχρεοι προς καταχώριση, οι υπόχρεοι προς αποδοχή, οι αρμόδιες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, οι διαδικασίες καταχώρισης των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου, της κατάστασης επιβαινόντων, των σχετικών ποσών και ποσοστών και του χρόνου ναύλωσης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.»


Κεφάλαιο Δ – Άρθρο 21:

Προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), με την καταβολή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών προς αυτό και στους Λοιπούς Λογαριασμούς και Κεφάλαια, εκτός των μόνιμων ή έκτακτων Αρχιπλοηγών και Πλοηγών που ήδη προβλέπεται (άρθρο 14 παρ.1 του ν.3142/1955) και του κατώτερου ναυτικού προσωπικού που υπηρετεί στους Πλοηγικούς Σταθμούς της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιμένες όπου απαιτείται πλοήγηση και σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου (άρθρο 14 παρ.3), για την υπαγωγή του ανωτέρω προσωπικού στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

Αιτιολογική έκθεση

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την προσέλκυση έκτακτου προσωπικού στους πλοηγικούς σταθμούς μέσω της άρσης των αντικινήτρων της νομοθεσίας.
Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας για το σύνολο του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών (μόνιμο και έκτακτο) να είναι το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), ώστε να καθίσταται δυνατή η στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών σε έκτακτες συνθήκες.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεραπεύεται το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς που αποτελούσε αντικίνητρο για την έκτακτη πρόσληψη πλοηγών και δίδεται η δυνατότητα για ταχεία, γόνιμη και επαρκή στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών με τέτοιο προσωπικό. Πλέον το έκτακτο ναυτικό προσωπικό θα ασφαλίζεται στο ΝΑΤ ώστε να προσμετράται και η θαλάσσια υπηρεσία τους.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 21
Έκτακτο προσωπικό Πλοηγικών Σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3142/1955

Στο άρθρο 14 του ν. 3142/1955 (Α’ 43) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Πάντες οι μόνιμοι ή έκτακτοι Αρχιπλοηγοί, Πλοηγοί και το κατώτερο ναυτικό προσωπικό που διορίζονται ή υπηρετούν στους Πλοηγικούς Σταθμούς της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιμένες όπου απαιτείται πλοήγηση, αλλά και σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, υποχρεούνται στην καταβολή υπέρ του ΝΑΤ και Λοιπών Λογαριασμών και Κεφαλαίων των ισχύοντων εκάστοτε για το ναυτικό προσωπικό πλοίων ακτοπλοΐας ασφαλιστικών εισφορών, επιφυλασσομένου του άρθρου 6 του α.ν. 1953/1939 (Α’373)».

2. Η παρ. 3 καταργείται.


Κεφάλαιο Δ – Άρθρο 23:

Καθορίζεται η διαδικασία εξαίρεσης των πλοίων από την πλοήγηση σε λιμένες και συγκεκριμένα:
α. Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση, στον Πλοίαρχο Λ’ ή Β’ τάξης πλοίων, κατά τον απόπλου ή κατάπλου του πλοίου από ή σε συγκεκριμένο λιμένα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τους ειδικότερα προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.
β. Καταργείται, με την έκδοση και χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών, η καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων για τα συγκεκριμένα πλοία.
γ. Με Κανονισμό που εκδίδεται με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές χορήγησης, οι λιμένες εφαρμογής, ο τύπος, τα δικαιολογητικά, οι όροι, η διαδικασία χορήγησης και η διαδικασία ανανέωσης του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 22)

Αιτιολογική έκθεση
Με την εν λόγω ρύθμιση θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού εξαίρεσης από την υποχρεωτική χρήση πλοηγού κατά τον απόπλου ή κατάπλου πλοίου σε συγκεκριμένο λιμένα της Ελληνικής Επικράτειας μόνο όταν τούτο κρίνεται ασφαλές και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στην αξιολογούμενη ρύθμιση προϋποθέσεις
Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η συμμόρφωση προς τα διεθνώς κρατούντα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων της χώρας μας.


Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 22
Διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση σε λιμένες και χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate)

1. Από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τον απόπλου ή κατάπλου του πλοίου από ή σε συγκεκριμένο λιμένα και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δυο (2) έτη, από την ημερομηνία έκδοσης, με δυνατότητα ανανέωσης, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση (Pilot

Exemption Certificate) στον Πλοίαρχο Α’ ή Β’ τάξης πλοίων, υπό την προϋπόθεση συνδρομής προϋποθέσεων σαφούς εμπειρικής γνώσης των λιμένων απόπλου και κατάπλου και εν γένει των συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε αυτούς, οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 5.

2. Οι ως άνω προϋποθέσεις είναι προσωποπαγείς για τον Πλοίαρχο Α’ ή Β’ τάξης και ισχύουν για την υπό την πλοιαρχία τους πλοήγηση πλοίων ίδιου τύπου, χωρητικότητας και χαρακτηριστικών.

3. Με την έκδοση και χορήγηση των παραπάνω Πιστοποιητικών καταργείται η καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων για πλοία της παρ. 2.

4. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης δεν αναιρείτο δικαίωμα του Πλοιάρχου ως προς την αίτηση παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, ως μόνου αρμοδίου επί του πλοίου να εκτιμήσει τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας του πλοίου του κατά την είσοδο/έξοδο και την διαδικασία παραβολής και διέλευσης και δεν καταργεί την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων ως προς τη χρήση ρυμουλκών.

5. Με Κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές χορήγησης, οι λιμένες εφαρμογής, οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της εμπειρικής γνώσης των λιμένων από τους αιτούντες το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης, ο τύπος, τα δικαιολογητικά, οι όροι, η διαδικασία χορήγησης και η διαδικασία ανανέωσης αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.


Κεφάλαιο Δ – Άρθρο 24:

α). Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας», για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων [ιδίως, με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα], πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β). Η εν λόγω Πλατφόρμα παραμένει πάντοτε και καθ’ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία και είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, λειτουργεί δε με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία αυτής.
Επιτρέπεται η ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε ιδιώτες, του συνόλου ή τμήματος της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Πλατφόρμας.

γ). Προσδιορίζονται τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην εν λόγω Πλατφόρμα (υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας) καθώς και η διαδικασία καταχώρισης αυτών.

δ). Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., του τρόπου χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της εν λόγω Πλατφόρμας, των δεδομένων που καταχωρίζονται, του χρόνου υποβολής αυτών, των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Πλατφόρμας και κάθε σχετικής λεπτομέρειας κ.λπ.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη διάταξη εγκαθίσταται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (“National Integrated Port Community System”). Με το εν λόγω Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων από τους χρήστες των λιμένων της χώρας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (λ.χ. διασύνδεση με ΑΑΔΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
Με την υπόψη διάταξη εγκαθίσταται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (“National Integrated Port Community System”). Με το εν λόγω Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων από τους χρήστες των λιμένων της χώρας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (από gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. διασύνδεση με ΑΑΔΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότηταςτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Στο εν λόγω σύστημα θα καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο τη διαχείριση προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και ηλεκτρονικό (paperless), καθώς και την ψηφιοποίηση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 24
Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (“National Integrated Port Community System”) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ίδιου νόμου.

2. Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας παραμένει καθ’ ολοκληρία υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό τον αποκλειστική εποπτεία της. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει και σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.

3. Στην Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που θεσμοθετούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας, τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.


Κεφάλαιο Β – Άρθρο 15

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη Διεθνή Ναυτιλία και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα παραμονής σε ελληνικό νηολόγιο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31-12-2020), πλοίων που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%) σε υπηκόους ή εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου.
β. Μετά την παρέλευση της διετίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλοίο που παρέμεινε στο ελληνικό νηολόγιο κατά τα ανωτέρω, διαγράφεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (άρθρα 5 και 18 του ν.δ. 187/1973), χωρίς να θίγονται από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις του Δημοσίου, λοιπών φορέων ή τρίτων ή οφειλές του πλοίου, του πλοιοκτήτη ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με αυτό (εφοπλιστή, ναυλωτή και διαχειριστή).
γ. Με υπουργική απόφαση, το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμα έτη.

Αιτιολογική Έκθεση

Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής Ε.Ε.), κατά τη διαδικασία του Άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΣΕΕ), από 1.1.2021 (ήτοι με το πέρας της μεταβατικής περιόδου), τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Η.Β. δεν υπάγονται στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Ως εκ τούτου εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια πλοία, ανήκοντα σε αυτούς κατά ποσοστό άνω του 50%, θα πρέπει αυτεπαγγέλτως να διαγραφούν από το Ελληνικό νηολόγιο, λόγω απώλειας των όρων κτήσεως της ελληνικής εθνικότητας.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίδεται το δικαίωμα παραμονής στα ελληνικά νηολόγια ήδη εγγεγραμμένων σε αυτά πλοίων ανηκόντων σε ποσοστό άνω του 50% σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες Η.Β. για μεταβατικό χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, προκειμένου αποκατασταθεί η νομική βεβαιότητα για καθεστώς των πλοίων αυτών και αποφευχθεί η αυτεπάγγελτη διαγραφή τους από τα νηολόγια. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, δεν θα συντρέχει η περίπτωση της απώλειας εθνικότητας ως λόγος διαγραφής από την ελληνική σημαία υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 18 του ΚΔΝΔ. Το χρονικό διάστημα αυτό θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι δυο (2) περαιτέρω έτη.

Μέχρι τη λήξη της διετίας, ο πλοιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη λιμενική Αρχή νηολόγησης περί της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 5 του ΚΔΝΔ. Μετά την πάροδο του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, τα εν λόγω πλοία θα διαγράφονται από το νηολόγιο άνευ αιτήσεως του ενδιαφερομένου και υποβολής βεβαιώσεων περί μη ύπαρξης οφειλών σε τελωνειακές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές αρχές ή φορείς, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ενημέρωση των ενυπόθηκων δανειστών και των προαναφερόμενων αρχών ή φορέων. Με τον τρόπο αυτό, θεσπίζεται σαφής διαδικασία που παρέχει το χρονικό περιθώριο σε τυχόν οφειλέτες του πλοίου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 15
Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31.12.2020), πλοία, τα οποία ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%), σε υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου ή σε εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγγεγραμμένα κατά την ανωτέρω ημερομηνία σε ελληνικό νηολόγιο, δύνανται να παραμείνουν σε αυτό για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών.

2. Μέχρι τη λήξη της διετίας, ο πλοιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη λιμενική Αρχή νηολόγησης περί της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α1 261).

3. Μετά τη λήξη της διετίας, πλοίο που παρέμεινε στο ελληνικό νηολόγιο δυνάμει της παρ. 1, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί συνδρομής των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου διαγράφεται υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 18 του ιδίου Κώδικα, άνευ αιτήσεως του πλοιοκτήτη και χωρίς την προσκόμιση βεβαιώσεων περί μη ύπαρξης οφειλών σε τελωνειακός, ασφαλιστικές,

φορολογικές και λοιπές αρχές ή φορείς, κατόπιν παρέλευσης εννέα (9) μηνών από τη σχετική ενημέρωση των ανωτέρω αρχών ή φορέων καθώς και τυχόν ενυπόθηκων δανειστών από την αρμόδια αρχή νηολόγησης, περί της επικείμενης διαγραφής του πλοίου. Τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις του Δημοσίου, λοιπών φορέων ή τρίτων ή οφειλές του πλοίου, του πλοιοκτήτη ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με αυτό, όπως του εφοπλιστή, ναυλωτή και διαχειριστή, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

4. Το χρονικό διάστημα της παρ. 1 δύναται να παραταθεί, μέχρι δυο (2) περαιτέρω έτη, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δείτε το νομοσχέδιο και την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις