3 C
Athens
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α/2020): Ο νόμος με τις νέες αντεργατικές ρυθμίσεις, διατάξεις για κορονοϊό, συντάξεις, ρύθμιση οφειλών σε ΟΤΑ

Πρόσφατα

N.4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 256Α/23-12-2020)


Σχετικές αναρτήσεις (στην τελική μορφή του νόμου, ενδέχεται να έχουν αλλάξει αρίθμηση τα άρθρα που θα διαβάσετε στις παρακάτω αναρτήσεις)


Σημαντικότερες διατάξεις για Δημόσιο, ΟΤΑ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Α. Ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ

Με τα άρθρα 165 έως 172 εισάγεται ρύθμιση για τις οφειλές  προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων, από 15.2.2020 έως τη δηµοσίευση του νόμου, οι οποίες μπορούν, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, με τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ή σε δόσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).

Σύμφωνα με το άρθρο 165, δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας των δικαιούµενων της ρύθµισης νοµικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με το άρθρο 166 η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθµιση υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄184), από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρµα τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήµων πλην των ΔΕΥΑ.

Στα ανωτέρω άρθρα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα αρµόδια όργανα και την  καταβολή των δόσεων (άρθρο 167), την άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας (άρθρο 168), την αναστολή αναγκαστικών µέτρων και µέτρων εκτέλεσης (άρθρο 169) την αναστολή παραγραφής οφειλών (άρθρο 170) τη δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών (άρθρο 171) και τις περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης  (άρθρο 172).

Β. Καταβολή σε δόσεις διαφορών που προκύπτουν από την υποβολή της δήλωσης αδήλωτων τ.μ.- Διατήρηση προθεσμίας υποβολής δήλωσης δήμων

Με το άρθρο 173 αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της, η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), και αυξάνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την καταβολή από τους υπόχρεους, των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων, από τις 12 σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επιπλέον, τίθεται ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα.

Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου διατηρούνται σε ισχύ.

Τέλος, ορίζεται ότι η προθεσµία του άρθρου 7 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186) παραμένει σε ισχύ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στην παράταση έως τις 31.12.2020 της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αδήλωτων τ.μ. της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄204) και για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α΄133) για τη μη χρησιμοποίηση ακινήτου, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί. Ειδικά για τους δήμους της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4728/20 (πληγέντες από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός») και του άρθρου ενδέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177), (πληγέντες από τις πλημμύρες του Αυγούστου 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας).

Γ. Απαγόρευση αύξησης μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες

Με το άρθρο 81 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) και παρατείνεται έως 31.12.2021 το χρονικό διάστημα απαγόρευσης αύξησης των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα αναπροσαρµοσµένα με τις διατάξεις του Ν.4081/12 µισθώµατα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1η.1.2022.

Επιπλέον ορίζεται ότι ως προς τυχόν αυξηµένες καταβολές που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα εξαιτίας αυξήσεων µισθωµάτων συνεπεία αναπροσαρµογής αυτών έως τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης και κατά παρέκκλιση αυτής, η αναπροσαρµογή αυτή καταργείται και τα υπερβάλλοντα ποσά συµψηφίζονται έως την πλήρη απόσβεσή τους µε τα καταβαλλόµενα µισθώµατα του επόµενου ή των επόµενων ετών.

Δ. Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας

Στο άρθρο 176 ορίζεται ότι οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) εξαιρούνται έως τις 30.6.2021 από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) για τις πράξεις ή συναλλαγές µε τους οικείους Δήµους, τα νοµικά τους πρόσωπα και τις δηµοτικές τους επιχειρήσεις.

Ε. Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθµισης χρεωστικών ανοιγµάτων των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στο άρθρο 179 ορίζεται ότι για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται η καταβολή των ετήσιων δόσεων 2020 και 2021 της ρύθµισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων που είχε προβλεφθεί σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), κατόπιν αίτησης του οφειλέτη ΟΤΑ. Η εξόφληση των δύο (2) ετήσιων δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται ως άνω, πραγµατοποιείται µέχρι το τέλος της ισχύουσας ρύθµισης µε ισόποση κατανοµή των ποσών αυτών στις υπολειπόµενες δόσεις ρύθµισης, αρχής γενοµένης από το έτος 2022, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής.

ΣΤ. Μείωση οικονοµικού ανταλλάγµατος σε πληττόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιµένα

Με το άρθρο 191 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α΄104) και ορίζεται ότι οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώρων ζώνης λιµένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001, προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδηµιολογικό επίπεδο αυξηµένου κινδύνου ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα µέτρα προστασίας δηµόσιας υγείας, κατ’ εφαρµογήν κανονιστικής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονοµικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που προβλέπεται στην παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος, αρχής γενοµένης από τον µήνα Νοέµβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.

Ζ. Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου

Με την παρ.1 του άρθρου 80 αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και ορίζεται ότι οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µπορούν να µεταφέρουν µε απόφασή τους κεφάλαια από την ταµειακή διαχείριση στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με την παρ.2 του άρθρου 80 αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 και ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κατ΄ εξαίρεση των οριζόµενων στην παρ. 10, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον τα συνολικά τους ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος κάθε µήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηµατική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, δύνανται να τηρούν το σύνολο των ταµειακών τους διαθεσίµων σε πιστωτικά ιδρύµατα εκτός του Σ.Λ.Θ.

Με την παρ.3 του άρθρου 80 αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 και ορίζεται ότι το µέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Σ.Λ.Θ., ισούται µε τις καθαρές ταµειακές τους ανάγκες για το επόµενο δεκαπενθήµερο, οι οποίες εξυπηρετούνται µέσω των λογαριασµών που τηρούν οι φορείς σε πιστωτικά ιδρύµατα εκτός του Σ.Λ.Θ.. Το όριο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει σε συστηµατική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίµων, µε την επιφύλαξη της παρ. 13.

Με την παρ.5 του άρθρου 80 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 και ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 14 περί της υποχρέωσης υποβολής ταµειακού προγραµµατισµού ισχύουν για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων το ύψος προϋπολογισµού δαπανών ή εσόδων υπερβαίνει συγκεκριµένο όριο, που προσδιορίζεται µε την απόφαση της παρούσας.

Με την παρ.6 του άρθρου 80 αντικαθίσταται η παρ. 19 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 και ορίζεται ότι με χρέωση του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλονται οι κάθε είδους αµοιβές προσωπικού, που πληρώνονται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ), καθώς και οι κάθε είδους κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά ταµεία και τους λοιπούς οργανισµούς. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 20. Εξαιρούνται των ανωτέρω υποχρεώσεων οι φορείς: α) των οποίων τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος κάθε µήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηµατική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αυτοί δεν τηρούν λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και β) που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός τους και σύµφωνης γνώµης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ.

Η. Αφορολόγητο και ακατάσχετο επιχορηγήσεων και αποζημιώσεων

Οι παρακάτω διατάξεις περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με το ακατάσχετο και το μη συμψηφισμό επιχορηγήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων µε βεβαιωµένα χρέη προς τους δήµους

-Άρθρο 90: Επιχορήγηση µεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 121: Αποζημίωση καλλιτεχνών, δηµιουργών και επαγγελµατιών της τέχνης και του πολιτισµού

Άρθρο 146: Ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τοµέα

Άρθρο 190: Οικονομική ενίσχυση που καταβάλλονται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 11677/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού (Β΄ 3073), στα τουριστικά καταλύµατα συνεχούς λειτουργίας.

Θ. Επέκταση της ρύθµισης περί µη επιβολής προστίµων σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Με την παρ.1 του άρθρου 76 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α΄65) και ορίζεται ότι για εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 µέχρι την ανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονοµικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιµο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή το αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄179).


ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α. Παράταση δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο

Με το άρθρο 185 προβλέπεται η παράταση των δημοσιεύσεων στις τοπικές εφημερίδες (οι οποίες θα καταργούνταν υπό το προηγούμενο καθεστώς από 1/1/2021) έως την 31.12.2021.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η παρ.12 του άρθρου 379 του ν.4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: “12. Η ισχύς της περ.35, του δεύτερου εδαφίου της περ.68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ.31,40,59 και 82 της παρ.1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1.1.2022

Β. Παράταση προθεσμίας για δυνατότητα απευθείας ανάθεσης έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας

Με το άρθρο 17 παρατείνεται έως την 31η.3.2021 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 10 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και αναριθµήθηκε σε παρ. 10 µε την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας, με απευθείας ανάθεση.

Γ. Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Το άρθρο 144 περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)


ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Πρόσληψη προσωπικού για υποβοήθηση Οικονομικών Υπηρεσιών για εκκαθάριση δηλώσεων αδήλωτων τ.μ.- Παράταση συμβάσεων

Με το άρθρο 173 αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της, η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), και προβλέπεται, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών για την εκκαθάριση των δηλώσεων αδήλωτων τ.μ.:

α) η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), µε ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και

β) η παράταση έως τις 31.1.2021 των συµβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόμου.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

Β. Πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Με το άρθρο 175 αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) και ορίζεται ότι µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021 επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής της σύµβασής τους σε αορίστου χρόνο.

Γ. Παράταση λήξης αξιολόγησης αξιολογικής περιόδου 2019

Με το άρθρο 177 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 και παρατείνεται η προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) για τη λήξη της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019, κατά 1 μήνα, δηλ. έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Δ. Παράταση θητείας αιρετών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων

Με το άρθρο 178 παρατείνεται η θητεία των αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2020, µέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28.02.2021, στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των µέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισµό της πανδηµίας.

Ε. Άδεια απουσίας εργαζοµένου προς τον σκοπό συµµετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Στο άρθρο 71 ορίζεται ότι εργαζόµενος, ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν δήλωσης συµµετοχής του στην ειδική πλατφόρµα που λειτουργεί προς τον σκοπό αυτό, και εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νοµίµου ωραρίου εργασίας του, δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του για τρεις (3) ώρες µε άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των αποδοχών του. Ο εργαζόµενος, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το µήνυµα (sms) που του έχει αποσταλεί από την αρµόδια αρχή, στο οποίο προσδιορίζονται η ηµεροµηνία, ο τόπος διεξαγωγής (διεύθυνση του κέντρου ελέγχου) και η ώρα του προγραµµατισµένου ελέγχου, καθώς και βεβαίωση πραγµατοποίησής του. Το µήνυµα (sms) που έχει αποσταλεί στον εργαζόµενο από την αρµόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιολογητικού µετακίνησης κατά τη διάρκεια των ισχυόντων µέτρων περιορισµού της κυκλοφορίας.


IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 Α. Έκδοση Βεβαίωσης Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού

Στην παρ.5 του άρθρου 55 ορίζεται ότι δηµιουργείται ηλεκτρονική Πλατφόρµα Έκδοσης Βεβαίωσης Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID19, η οποία λειτουργεί µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μετά τη διενέργεια εµβολιασµού, κάθε πολίτης µπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εµβολιασµού. Κάθε πολίτης µπορεί να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης εµβολιασµού και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Β. Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολιαζοµένων κατά του κορωνοϊού COVID-19

Στο άρθρο 56 ορίζεται ότι δηµιουργείται Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολιαζοµένων κατά του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), το οποίο τηρείται στο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud) της ΓΓΠΣΔΔ του άρθρου 85 του ν. 4727/2020 (Α΄184) .

Για την επίτευξη του σκοπού σειράς προτεραιότητας των πολιτών στη διαδικασία του εµβολιασµού, το Σύστηµα συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία, όπως όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, ΑΜΚΑ και στοιχεία επικοινωνίας, ανάλογα µε τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών από µητρώα και πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου τοµέα και από τα στοιχεία που αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειµένου να προσδιορισθούν τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σταδιακά στις οµάδες προς εµβολιασµό.

Στην παρ.5 του άρθρου 56 ορίζεται ότι η κατάρτιση των καταλόγων των προσώπων που επιθυµούν να ενταχθούν σε οµάδες προς εµβολιασµό πραγµατοποιείται ως προς τους λήπτες της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» µε συλλογή των δεδοµένων από τους οικείους δήµους και διαβίβαση των στοιχείων στον Ε.Ο.Δ.Υ. ή τα εγγύτερα εµβολιαστικά κέντρα για τη διενέργεια των εµβολιασµών.

Γ. Επιβεβαίωση προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού από τα ΚΕΠ

Με το άρθρο 57 δηµιουργείται Σύστηµα προγραµµατισµού συνεδριών εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και ηλεκτρονική Πλατφόρµα Διαχείρισης Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Στην παρ.3 του άρθρου 57 ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο δύναται να ενηµερωθεί και να επιβεβαιώσει την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εµβολιασµού του και σε φαρµακείο ή σε ΚΕΠ.

Στην παρ.4 του άρθρου 57 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα για τη λειτουργία του Συστήµατος και της Πλατφόρµας, η διαδικασία επιβεβαίωσης της προγραµµατισµένης συνεδρίας, οι απαιτούµενες διασυνδέσεις του Συστήµατος και της Πλατφόρµας µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας που ακολουθείται στα ΚΕΠ και στα φαρµακεία καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια.

Δ. Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. σε Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας

Στην παρ.1 του άρθρου 58 ορίζεται ότι για χρονικό διάστηµα έως την 30η.6.2021 προς τον σκοπό του περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να διενεργεί εµβολιασµούς κατά του κορωνοϊού COVID-19, µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του σε πολίτες που διαµένουν σε δοµές αρµοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών και ειδικότερα σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ), σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και σε Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας.


V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Ηλεκτρονική έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Με το άρθρο 188 αντικαθίσταται το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης µονίµου κατοικίας ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr – gr – ΕΨΠ), µετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ µέρους του ενδιαφεροµένου και προηγούµενη αυθεντικοποίησή του, µε τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα µόνιµου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον Δήµαρχο, µε την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου του εκκαθαριστικού της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

Β. Παράταση αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δηµόσιο για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας

Με το άρθρο 22 η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και το άρθρο 82 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δηµόσιο για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας και η ισχύς του οποίου είχε παρατεθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Γ. Παράταση προθεσμίας για τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Υγείας

Στην παρ.1 του άρθρου 35 ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Δ. Έναρξη πρώτης προγραµµατικής περιόδου Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια µεταβατικής περιόδου

Με το άρθρο 98 αντικαθίσταται το άρθρο 139 του ν. 4635/2019 και μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του Ε.Π.Α., η οποία λαµβάνει χώρα την 1.7.2021, επεκτείνοντας έτσι και το χρονικό διάστημα επιλεξιµότητας δαπανών του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του Ε.Π.Α, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λήγει ένα (1) έτος µετά την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου.

Κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου, δύναται να λαµβάνεται µέριµνα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.

Ε. Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης

Με το άρθρο 129 τροποποιείται το άρθρο 50 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και παρατείνεται μέχρι την 31.12.2022, η δυνατότητα προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης, µε δυναµικότητα µικρότερη από 2.000 κ.µ./ηµέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του  Ν.4487/17 φορέας εκµετάλλευσης των φορητών µονάδων παραγωγής νερού µπορεί να είναι και Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

ΣΤ. Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Στο άρθρο 157 περιλαμβάνονται ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021.

Ζ. Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Το άρθρο 158 περιλαμβάνει διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.

Η. Ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, από το Δήμο Λαμιέων

Στο άρθρο 101 ορίζεται ότι για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του νόμου δύναται ο Δήµος Λαµιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. υπό την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» («Π.Ε.Λ.») του άρθρου 1 του ν. 214/1975 (Α΄ 259).

Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις